De vigtigste betingelser for at Dansk Metal kan hjælpe dig

  • Du skal være medlem af Dansk Metal.
  • Dit spørgsmål skal handle om dine arbejdsforhold eller din uddannelse.
  • Metal skal vurdere, at hjælpen er nødvendig.

​Ja. Metal hjælper i sager, der er opstået efter at du er blevet medlem af forbundet, og kun så længe du er medlem af forbundet.

​Har du været nødt til at melde dig ind eller ud af Metal på grund af ændringer i dit arbejde, sørger vi også for at du får hjælp, hvis du samtidig flytter til eller fra et andet LO-, FTF- eller AC-forbund.

​Metal yder bistand i spørgsmål, der handler om dine arbejdsforhold – det kan være din løn, dit arbejdsmiljø, uddannelse og lignende.

Typiske situationer kunne være, at du ikke har fået udbetalt den rigtige løn eller dine feriepenge, at der er uenigheder om dine ansættelsesvilkår eller at du har fået en arbejdsskade.

​Nej. Metal hjælper ikke i private juridiske spørgsmål som skilsmisse, testamente, skattesager o. lign.

Din lokale afdeling hjælper dig dog gerne med skadesanmeldelser til Alka i forbindelse med forbundets gruppelivs- og fritidsulykkesforsikring.

Metal kan hjælpe på mange måder. De fleste spørgsmål klarer vi med rådgivning og samtale, men i mere komplicerede sager skal vi måske forhandle med din arbejdsgiver eller din arbejdsgivers forsikringsselskab.

Bliver det nødvendigt, fører vi sager i det danske fagretlige system eller ved de danske domstole. Har du løn til gode, kan vi tage skridt til at få dine penge inddrevet.

​Metal kan hjælpe dig med at søge erstatning, hvis du som lærling er kommet til skade uden for arbejdet, og din skade ser ud til at forlænge eller helt afbryde dit læreforhold.

​Metal hjælper i spørgsmål, der har med dine arbejdsforhold at gøre. Derfor yder Metal generelt ikke bistand i spørgsmål om fx skat og sociallovgivning. I skattesager kan vi dog hjælpe, hvis vi skønner, at din sag kan få principiel betydning for vores medlemmer.

I forhold til sociallovgivningen kan vi i nogle tilfælde yde bistand, hvis du har en arbejdsskadesag, der endnu ikke er afsluttet – fx i forbindelse med førtidspensionering. Vi kan ikke hjælpe med spørgsmål om sociallovgivning, når din arbejdsskadesag er afsluttet.

​Metal kan hjælpe dig i sager, der skal behandles efter dansk ret og føres ved danske domstole eller i det danske fagretlige system. I sager mod udenlandsk ejede virksomheder er det en betingelse, at virksomheden er registreret med hjemsted i Danmark.

I nogle af de tilfælde, hvor Metal ikke kan hjælpe dig, har vi mulighed for at få bistand til at løse sagen gennem vores samarbejdspartnere i Norden (de nordiske metalarbejderforbund) og resten af Europa (IndustriAll Europe).

​I Metal kan vi beslutte at yde bistand i sager, der ikke opfylder de ovennævnte betingelser. Det sker i helt særlige tilfælde – fx hvis en sag er af generel eller principiel betydning for Metals medlemmer.

​Hvis Metal anser det for nødvendigt i din sag, inddrager vi en ekstern advokat. I disse tilfælde er det en betingelse, at du underskriver vores særlige ”Betingelser for retshjælp”, som du vil få udleveret i den forbindelse.

​Metal dækker alle de nødvendige udgifter til sagerne, vi fører – fx retsgebyrer, honorar til advokat og de omkostninger, der kan komme, hvis vi ikke vinder en retssag.