Bliv Arbejdsmiljørepræsentant

Se video

​Kursusudbyderen skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Det sikrer, at udbyderen opfylder en række krav til indhold og kvalitet af uddannelsen, som er fastsat af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet i fællesskab. Listen over godkendte udbydere findes på Arbejdstilsynets hjemmeside

Dansk Metal anbefaler, at virksomheder indenfor industri og fremstillingsvirksomhed bruger Avidenz som kursusudbyder. De er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og drives i et samarbejde mellem Dansk Metal, HK, 3F og Blik og Rør og arbejdsgiverforeningen Teknik Arbejdsgiverne.

​Hvis ledelsen i en virksomhed vil ændre på arbejdsmiljøorganisationens struktur, skal det først drøftes i virksomhedens arbejdsmiljøudvalg, hvor man skal forsøge at blive enige om en eventuel ændring. Hvis der ikke kan opnås enighed, er det arbejdsgiveren, som bestemmer. Men bekendtgørelsens krav til arbejdsmiljøorganisationens struktur skal dog opfyldes:

Se § 12 til § 16 i bekendtgørelsen: Samarbejde om sikkerhed og sundhed (at.dk)

Bemærk også § 10 stk. 3:  Det nødvendige antal medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen fastsættes efter § 16. Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Vi har udarbejdet en særlig vejledning om arbejdsmiljøorganisationens struktur sammen med Dansk Industri: arbejdsmiljoeorganisationens_struktur_pdf.pdf (bfa-i.dk)

Man skal have flertal blandt de stemmeberettigede. Man følger reglerne om valgt af tillidsrepræsentant i overenskomsten. Det fremgår af Arbejdsmiljølovens bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed:

"§ 25 Stk. 7. For så vidt angår valgbarhed og valgenes gyldighed gælder normalt reglerne for valg af tillidsrepræsentant inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde.

§ 26. Uoverensstemmelser om arbejdsmiljørepræsentantens valg, valgbarhed og beskyttelse og valgenes gyldighed, spørgsmål om hvilke regler, der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne, afgøres ved fagretlig behandling, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter."

Den nemmeste og billigste måde er at følge med på Arbejdstilsynets hjemmeside og på Branche Fællesskaberne for Arbejdsmiljøs hjemmesider, men selvfølgelig også i det materiale, der bliver sendt ud af Dansk Metal og arbejdsgiverforeningerne.

​Arbejdsmiljøloven indeholder bestemmelser om, at arbejdsgiveren skal stille de nødvendige midler for arbejdsmiljøarbejdet til rådighed for arbejdsmiljørepræsentanten, og der skal betales for de udgifter, der er ved det. Så derfor skal du som det mindste have adgang til computer og internet på arbejdspladsen for at kunne udføre dit arbejde.

Med OK2020 blev arbejdsmiljørepræsentanten i de private overenskomster sidestillet med tillidsrepræsentanten hvad angår rettigheder til kontorfaciliteter – herunder internet.

Du kan evt. dele faciliteterne med din tillidsrepræsentant.

Læs mere i Industriens Overenskomst, § 4 stk. 9

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, § 30

​Nej. I det daglige er det arbejdslederne og arbejdsgivernes opgave, men du kan alligevel forsøge at påvirke den enkeltes adfærd i retning af at passe bedre på sin egen og andres sikkerhed og sundhed under arbejdet.

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde og sikkerhed og sundhed, § 18 stk. 2 pkt. 6

​Nej – det er ikke din opgave at være sherif. Men du skal gøre ledelsen opmærksom på, at virksomhedens arbejdsmiljøarbejde ikke fungerer godt nok. Hvis din kollegas opførsel udgør en risiko for andre på virksomheden, kan du blive nødt til at bede arbejdslederen om at skride ind.

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte

Læs mere om Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Læs mere om arbejdsmiljøorganisationens opgaver

​Hvis man ikke kan blive enig med fx formanden og arbejdslederne, så er det vigtigt at begge synspunkter bliver noteret og begrundet i referatet.

Referatet er vigtig dokumentation, hvis fagforeningen skal hjælpe med at komme videre med sagen.

Se mere om muligheden for at bruge din fagforening i pjecen ”Arbejdsmiljø – en faglig sag”

Læs mere om Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

​Ledelsen og de ansatte kan sammen indgå en aftale om at ændre organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet.

Aftalen skal dokumentere, at man opnår bedre resultater på arbejdsmiljøområdet end ved at følge den traditionelle organisering. Det er ikke nok at begrunde fx valg af færre arbejdsmiljørepræsentanter med at "det er nemmere" eller "det er billigere".

Du kan få mere at vide i din lokale Metal-afdeling

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsmiljøorganisation

Se mere i pjecen ”Arbejdsmiljø – en faglig sag”

​Kontakt din lokale metalafdeling som kan henvise dig til andre arbejdsmiljørepræsentanter.

Metalskolen i Jørlunde har også kurser i arbejdsmiljø, hvor du kan møde arbejdsmiljørepræsentanter fra andre virksomheder.

Find din lokale Metal-afdeling

Besøg Metalskolen i Jørlunde

​Ja, det er en god idé. Tillidsrepræsentantens arbejde er bestemt af overenskomsten og der er derfor en bred vifte af muligheder for et konstruktivt arbejdsmiljøarbejde, når tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant arbejder sammen.

Se mere i pjecen ”Arbejdsmiljø – en faglig sag”

​Brug din fagforening, hvis der opstår diskussioner om arbejdsmiljørepræsentantens tid, aflønning og uddannelse eller hvis I ikke kan blive enige om at håndtere et konkret arbejdsmiljøproblem.

Se mere i pjecen ”Arbejdsmiljø – en faglig sag”

​Hvis arbejdsgiver trods beskyttelsen bortviser eller afskediger en arbejdsmiljørepræsentant, skal det omgående meddeles til fagforening og forbund. Forbundet skal, ifølge overenskomsten, rejse sag inden 7 dage over for arbejdsgiverforeningen. Ellers er beskyttelsen mod afskedigelsen tabt.

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Samarbejdet med fagforeningen er beskrevet i pjecen ”Arbejdsmiljø – en faglig sag”

​Ligesom tillidsrepræsentanter er arbejdsmiljørepræsentanten beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine arbejdsforhold, uden at fagforeningen har haft lejlighed til at behandle sagen.

Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, at valget til arbejdsmiljørepræsentant meddeles arbejdsgiveren, uanset om hvervet først begynder senere.

​Nej, men hvis du og din arbejdsgiver ikke er enige om hvor meget tid du skal bruge, kan I diskutere det i jeres arbejdsmiljøudvalg, og du kan bede din lokale Metalafdeling om hjælp.

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed § 30