Når krænkning bliver til mobning

 Typiske krænkende handlinger fra ledelsens side

 • Nedvurdering af medarbejderne job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Skæld ud og latterliggørelse
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser
 • Angreb mod medarbejderne eller kritik af deres privatliv
 • Ubehagelige drillerier
 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg påsamtale
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af alder eller køn
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder.

De krænkende handlinger bliver til mobning, når medarbejderen regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis – udsættes for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

Årsager til krænkning
Krænkende handlinger og mobning opstår ofte i kølvandet på andre psykosociale belastninger i arbejdsmiljøet, som kan udspringe af virksomhedens dårlige økonomi og dårlige ledelse (uklar kommunikation og mål). Det kan fx være:

 • For høje, modsatsrettede eller uklare krav til de ansatte.
 • Mangelfuld information og kommunikation.
 • Forskelsbehandling
 • Manglende konstruktiv problemløsning på arbejdspladsen.
 • Forandringer i arbejdet, fx ny teknologi, ændrede funktionerog roller, fusioner, ejerskifte og nedlæggelse af afdelinger som ikke ledsages af information, åbenhed, indflydelse og respekt for den enkelte ansatte og dennes kompetencer.
 • Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.

Krænkning er en faglig sag
Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter skal være klar til at hjælpe medlemmer, som bliver krænket, mobbet eller behandlet urimeligt fx ved misbrug af GPS eller overvågning. Det er både en sag for arbejdsmiljøorganisationen og for samarbejdsorganisationen. Hvis problemerne ikke kan løses i samarbejde med virksomhedens ledelse, kan man få hjælp gennem den lokale afdeling af Dansk Metal.
Dansk Metal kan både forsøge at finde en løsning i samarbejde med ledelsen, med arbejdsgiverforeningen eller rejse sagen fagretligt.