​​​

​Hvis arbejdstøjet skal fungere som et personligt værnemiddel, eller det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at medarbejderne selv vasker det hjemme, skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdstøjet bliver vasket.

Mange håndværkere og ansatte i industrien vil typisk blive udsat for kemiske eller biologiske forureninger, herunder støv i løbet af arbejdsdagen fx olier, afrensningsmidler, støv fra slibning og rengøring fx ved arbejde med vinkelslibere, slibemaskiner, trykluftpistoler og partikler fra svejsning. Eftersom man i de fleste tilfælde skal undgå hudkontakt, bliver arbejdstøjet et personligt værnemiddel, og derfor omfattet af reglerne om personlige værnemidler. Det er ikke et krav, at arbejdstøjet er indrettet på en bestemt måde for, at det bliver et personligt værnemiddel, når blot det giver den tilsigtede beskyttelse.

Ydermere vil det ikke være forsvarligt at tage fx alt støvet, som sidder i tøjet og olieforureningen med hjem i medarbejderens private hjem, og forurene omgivelserne der og udsætte resten af familien for støv og anden forurening.

De fleste håndværkere og industriansatte tager bad og skifter til privattøj ved fyraften og efterlader arbejdstøjet på arbejdspladsen af samme grund, og hvis der udleveres arbejdstøj af arbejdsgiveren, sørger de som regel også for, at det bliver vasket forsvarligt. Vi har arbejdsretslige afgørelser på, at man skifter til firmatøj i arbejdstiden, og de samme principper vil sandsynligvis også gælde for tøjvask. Hvis virksomheden kræver, at man bruger deres arbejdstøj på arbejde, så hænger de også på alle udgifterne ved brugen af det, herunder vask og rensning.

Du finder reglerne her. Det er især §1 stk. 2 pkt. 1, som henviser til § 6, der er central.

Der er skærpede krav, når man arbejder med særligt farlige kemikalier fx epoxy og isocyanater, som ofte anvendes på bådværfter. Der skal som regel anvendes engangsdragter, som skal håndteres som farligt affald efter brug.

Arbejde og udsættelse for chromat er omfattet af kræftbekendtgørelsen. Herunder også bekendtgørelsens regler om personlige værnemidler. I forhold til den enkelte arbejdsplads skal det derfor undersøges, om der arbejdes med chromat, eller der sker udsættelse for chromat. Det skal fremgå af virksomhedens kemiske risikovurdering.

”§ 34. Ved arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal der anvendes egnede personlige værnemidler, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser.

Stk. 3. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj.

Stk. 4. Når personlige værnemidler skal til destruktion eller rengøring, skal de opbevares og bortskaffes i lukket emballage, mærket som angivet i bilag 3.

Stk. 5. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

Stk. 6. For brugen af personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler.

Hvis man fx i forbindelse med svejsning bliver udsat for partikler fra svejserøg, som indeholder chromat, så skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdstøjet bliver vasket. Hvis arbejdsgiveren sætter medarbejderne til at vaske tøjet selv – selvfølgelig under betryggende forhold, skal det ske i arbejdstiden. Det vil sige mod betaling for tiden, der går til vask af arbejdstøjet. 

​Selvom hverken arbejdsmiljøloven eller overenskomsterne endnu indeholder bestemmelser om, at arbejdsgiveren skal stille øjenværn med styrke til rådighed for medarbejdere, som bruger briller og fx svejser, så er sådanne ordninger udbredt indenfor industrien. Læs mere på Dansk Metals hjemmeside

Virksomhederne indgår bl.a. aftaler gennem Dansk Erhvervsoptik. Vi har lavet et udkast til lokalaftale om sikkerhedsbriller med styrke, som du finder her under overskriften Lokalaftale om sikkerhedsbriller

På de virksomheder, hvor der ikke stilles sikkerhedsbriller eller svejsebriller med styrke til rådighed, må medarbejderne bruge sikkerhedsbriller eller svejseskærm udenpå deres personlige briller. Det stiller imidlertid nogle skærpede krav til øjenværnet, som arbejdsgiveren skal opfylde.

”Øjenværn må ikke begrænse synsfeltet eller sløre udsynet, så der opstår risiko for ulykker, eller medføre, at arbejdet må udføres i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.” Det gælder også for medarbejdere, som bruger briller inden under øjenværnet.

”Hvis brugeren har behov for at anvende synskorrigerende briller, skal øjenværnet være stort nok til, at der er plads til brillerne, eller man kan bruge øjenværn med korrigerende linser.”

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om øjenværn

Vejledningen har hjemmel i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler, som bl.a. fastslår:

”§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de personlige værnemidler, der anvendes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler.

Stk. 2. Endvidere skal arbejdsgiveren sørge for, at de anvendte personlige værnemidler til enhver tid:

1) yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener

2) ikke forringer eventuelle korrigerende hjælpemidler for fx syn og hørelse

3) passer til brugeren, om fornødent efter tilpasning

4) er egnede til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet

5) vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og den ansattes helbred.

Stk. 3. Såfremt det på grund af flere risici er påkrævet samtidig at bære flere personlige værnemidler, skal disse kunne kombineres, uden at de mister deres virkning i forhold til hver enkel risiko.”

Hvis en medarbejder får ødelagt eller slidt sine egne briller ved arbejdet for en arbejdsgiver fx sine egne sikkerhedsbriller med styrke, så kan man få tilskud til nye briller gennem arbejdsgiverens forsikringsselskab. Sådanne sager skal anmeldes til AES

Hvis en medarbejder selv anskaffer sig fx et par svejsebrille med styrke og bruger dem på arbejde, har arbejdsgiveren sparet udgiften til svejsebriller for den pågældende ansatte. I de tilfælde virker det kun rimeligt, at arbejdsgiveren i det mindste giver et tilskud til nye synskorrigerende svejsebriller. Arbejdsgiveren skal under alle omstændigheder stille personlige svejsebriller til rådighed. Det fremgår af bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler.

Det helt korte svar er, at Arbejdstilsynet ikke har sat tidsbegrænsning på, hvor længe man må arbejde med mundbind i løbet af en arbejdsdag. Det skyldes, at der ikke er den samme luftmodstand i et mundbind som i en maske, fordi et mundbind ikke slutter tæt om ansigtet.


Der er en tidsbegrænsning på 3 timer i løbet af en arbejdsdag når der arbejdes med masker. Det står her under Filtrerende Åndedrætsværn.

Det er arbejdsgiveren som skal stille mundbindet til rådighed.

Efter Sundhedsstyrelsens anvisninger skal mundbindet skiftes ofte og altid når det bliver vådt eller beskidt. Læs mere her.Virksomheden indgår en aftale med en optiker om sikkerhedsbriller med og uden styrke, arbejdsbriller og om skærmbriller.

 • Sikkerhedsbriller betales af arbejdsgiveren
 • Sikkerhedsbriller med styrke betales helt (eller delvist af arbejdsgiveren)
 • Skærmbriller betales af arbejdsgiveren
 • Arbejdsbriller skal skåne medarbejderens private briller, og betales af arbejdsgiveren

En samlet aftale som gælder alle de medarbejdere som har behov for en eller flere af disse briller vil typisk betyde lavere priser pr. medarbejder, nemmere service og mindre administrativt arbejde.

Synsprøver og valg af briller kan via optikeren. Den samlede pris, gyldighedsperiode og omfang for virksomhedsaftalen forhandles med optikeren og den afhænger af antallet af medarbejdere som har brug for briller og hvilke behov de har hver især.

Når aftalen er indgået udfyldes en særlig rekvisition efterhånden som de enkelte medarbejdere har brug for sikkerhedsbriller (m/u styrke), arbejdsbriller eller skærmbriller. Rekvisitionen medbringes til den valgte lokale optiker, som klarer resten.

 

 • Arbejdsrum skal være indrettet og udstyret, så farerne for øjenskader forebygges
 • Der skal anvendes foranstaltninger som imødegår risikoen for øjenskader
 • Udslip, lækage samt udvikling af støv m.v., som kan medføre fare for øjenskader skal forhindres effektivt.
 • Ved opstillingen af et teknisk hjælpemiddel skal det sikres, at farer fra støv, røg, dampe, gasser m.v., som bortledes fra hjælpemidlet, og eventuelle andre faremomenter er effektivt imødegået
 • Ved brugen af tekniske hjælpemidler skal risikoen for øjenskader imødegås ved at anvende egnede foranstaltninger, som f.eks. afskærmning, udsugning og særligt sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler
 • Hvis der under særlige arbejdsoperationer ved et teknisk hjælpemiddel kan være risiko for øjenskader, skal dette være imødegået effektivt.
 • Hvis arbejdet ikke kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal der anvendes personlige værnemidler.

​Eksempler på arbejde, hvor der er fare for øjenskader:

 • arbejde med vinkelsliber og andre skærende, slibende, slående eller borende håndværktøjer
 • arbejde ved slibestationer
 • arbejde med kemikalier, smeltet metal eller andre varme emner
 • arbejde med trykluftpistoler
 • avejsning (fx svejseøjne) og laserskæring
 • arbejde i områder med bevægende genstande (fare for slag eller blive ramt)

​Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge, det kan han bla. ved at:

 • vælge en anden fremstillings- eller arbejdsmetode, så brug af fx skærende, borende eller slibende håndværktøj undgås
 • indkapsle eller afskærme den farlige arbejdsproces, så fx spåner, jernstøv eller kemikalieskvæt holdes tilbage
 • anvende effektiv udsugning der fjerner fx slibestøv helt tæt på kilden
 • automatisere processen, så det ikke er nødvendigt for de ansatte at færdes i området
 • fjerne ansatte fra området, så længe der er fare for at blive ramt af bevægende genstande

​Der anvendes tre forskellige typer af sikkerhedsbriller:

 • almindelige sikkerhedsbriller med sideskærme.
 • kapselbriller eller goggles (ligner dykkerbriller), som slutter tæt til ansigtet.
 • visir der dækker hele eller dele af ansigtet.

​Der er kun krav om at bære sikkerhedssko, hvis der er fare for at man kan få skadet fødderne under arbejdet. Der er dermed ikke krav om at medarbejdere fra administrationen bærer sikkerhedssko.

Hvis der er fare for at få klemt fødderne eller få genstande ned over fødderne, skal man have sikkerhedssko på. Der skal sættes skilte op, som markerer de områder på virksomheder, hvor sikkerhedssko skal bruges.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om sikkerhedssko

​Der er kun krav om at bære sikkerhedssko, hvis der er fare for at man kan få skadet fødderne under arbejdet. Der er dermed ikke krav om at kunder og gæster bærer sikkerhedssko.

Hvis de derimod hjælper til i arbejdet eller bevæger sig rundt i områder på virksomheden, hvor skilte markerer at der skal bruges sikkerhedssko, skal arbejdsgiveren anskaffe sikkerhedssko til dem.

Nogle virksomheder udleverer sikkerhedssko, advarselsvest, sikkerhedsbriller eller høreværn til gæster på besøg. Der vil typisk være skilte ved indgangsdørene til virksomheden om at personligt sikkerhedsudstyr er påbudt, også gæster eller kunder.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om sikkerhedssko

​Du skal benytte personligt sikkerhedsudstyr, hvis du ikke på anden måde kan beskyttes mod skadelige påvirkninger. Personligt sikkerhedsudstyr skal dog opfattes som en midlertidig løsning.

Arbejdsgiveren har altid pligt til at undersøge, om farerne i arbejdet kan forebygges på anden måde.

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brug af personligt sikkerhedsudstyr, § 3

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse, bilag 1

​En autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller en seriøs leverandør vil kunne vejlede dig om, hvilket personligt sikkerhedsudstyr der skal anvendes ved et bestemt stykke arbejde.

Det kan fx være hvilket åndedrætsværn, der giver den nødvendige beskyttelse over for et eller flere farlige kemikalier.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledninger om personligt sikkerhedsudstyr

Find autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Se Industriens branchearbejdsmiljøråds vejledninger om handsker

Din arbejdsgiver giver tilskud til dine sikkerhedssko, hvis du er omfattet af enten Industriens Overenskomst eller Industri- og VVS-overenskomsten.

Skoene tilhører dig. Til gengæld skal du selv rengøre og vedligeholde skoene.


Der skelnes mellem 3 forskellige tilskud:
- Listepris I kr. 519 (Træsko).
- Listepris II kr. 822 (Sko).
- Listepris III kr. 964 (Støvler).
Satserne er pr. 1. marts 2023 og revideres hvert år den 1. marts.

Se mere om overenskomstens bestemmelser i pjecen Fod på sikkerheden

​Du må højst arbejde med filtrerende åndedrætsværn i 3 timer om dagen, ellers belaster man sine lunger for meget.

Varer arbejdet længere, skal der bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn, allerede når arbejdet begyndes.

Man må gerne skifte masketype i løbet af dagen, men så skal den maksimale brugstid udregnes efter særlige regler.

Se specifikke regler i Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn, afsnit 7.5