Det skal du være opmærksom på

  • Der sker modregning i din efterløn, hvis du arbejder, driver selvstændig virksomhed, får udbetalt pension, feriegodtgørelse eller har andre indtægter.
  • Du skal have tilladelse fra a-kassen, hvis du vil drive selvstændig virksomhed, samtidig med at du modtager efterløn.
  • Hvordan dit arbejde bliver modregnet i din efterløn afhænger af, hvordan du bliver aflønnet.
  • Hvis du har arbejde, hvor din timeløn er mindre end 241,73 kr. (2019), kan du få et lempeligere fradrag.

​Du skal fortsat betale kontingent til Metal A-kasse, når du er på efterløn. Du skal dog ikke længere betale efterlønsbidrag fra det tidspunkt, hvor du får udstedt dit efterlønsbevis. Det er ikke et krav, at du stadig er medlem af Dansk Metal, når du er på efterløn. 

Når du er på efterløn, skal du give Metal A-kasse besked, hvis der sker ændringer i:
- Dine pensionsudbetalinger.
- Dine arbejdsforhold.
- Din evt. selvstændige virksomhed.

Husk også at give os besked, hvis du:
- Holder ferie.
- Hæver dine feriepenge uden at holde ferie.
- Har indtægter, der stammer fra et nuværende eller tidligere arbejdsforhold.
- Påtager dig frivilligt, ulønnet arbejde.
- Påtager dig lønnede eller ulønnede hverv eller bestyrelsesposter.
- Søger social pension.
- Får fleksjob.
- Får arbejde i udlandet.
- Rejser til udlandet.

​Du må arbejde så meget du vil, men alt arbejde bliver modregnet i din efterløn. Hvor stor modregningen bliver, afhænger af om din timeløn er lav nok til, at du får ’lempeligt fradrag’, og om dit arbejde er ’kontrollabelt’ eller ’ukontrollabelt’.

For de kontrollable arbejdstimer, kan du, hvis din timeløn er mindre end omregningssatsen (241,73 kr. pr. time i 2019), få modregnet timerne med et lempeligt fradrag, så længe det lempelige fradrag ikke er opbrugt. Hvis du i en måned har 128 timer eller mere der skal modregnes med lempeligt fradrag, så vil du ikke kunne få efterlønsudbetaling i denne måned.

Hvis du arbejder mere end 145,53 timer om måneden, kan du ikke få udbetalt efterløn for den pågældende måned.

​Hvis din arbejdsgiver indberetter dine faktiske arbejdstimer til Indkomstregistret, så timerne bliver direkte modregnet i din efterløn, betegnes arbejdet som kontrollabelt. Det vil sige at én arbejdstime medfører én times fradrag i efterlønnen.

Hvis din timeløn er tilpas lav, kan du dog få et lempeligere fradrag.

Hvis din timeløn er under 241,73 kr. i (2019), kan du få et lempeligere fradrag for de første 39.096 kr. (2019), du tjener på et år. Du skal løbende oplyse alle dine lønindtægter på dit efterlønskort.

Dit fradrag findes ved at omregne din arbejdsindtægt til timer efter følgende formel:

Bruttoindtægt/omregningssats (241,73kr.) = timer.

Hvis du går på efterløn eller træder ud af efterlønsordningen i løbet af et kalenderår, vil beløbsgrænsen på 39.096 kr. (2019) blive reduceret forholdsmæssigt.

Se mer eunder spørgsmålet Hvor meget må jeg arbejde, mens jeg er på efterløn?

​Hvis din arbejdsgiver kun indberetter din lønindtægt – og ikke dine faktiske arbejdstimer – til Indkomstregisteret, betegnes arbejdet som ukontrollabelt og indtægten skal omregnes til timer.

Dit fradrag i efterlønnen findes ved at omregne din arbejdsindtægt til timer efter følgende formel:

Bruttoindtægt/omregningssats (241,73 kr. pr. time i 2019) = timer.

​Som hovedregel skal den samlede arbejdstid i virksomheden være under 400 timer årligt, og dækningsbidraget (dvs. nettoomsætning fratrukket vareforbrug) må ikke overstige 80.629 kr. årligt (2019).

Du vil som udgangspunkt blive anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis du er momsregistreret. Det gælder også, selvom du kun er momsregistreret, fordi du ejer og bor på en mindre landbrugsejendom.

Drift af selvstændig virksomhed, samtidig med at du får efterløn, forudsætter at du får tilladelse af a-kassen til at drive virksomheden.

Du kan kun få tilladelse til virksomhedsdriften, hvis du kan sandsynliggøre, at det samlede arbejde i virksomheden ikke udgør mere end 400 timer om året. Derfor skal vi bruge oplysninger om virksomhedens art, og de arbejdsopgaver du selv og eventuelle medhjælpere udfører i virksomheden.

Hvis du allerede driver virksomheden, når du går på efterløn, skal vi også have en kopi af dine årsregnskaber for de sidste 3 år. Dem skal vi bruge til at se, om det er sandsynligt, at virksomhedens dækningsbidrag ikke overstiger det tilladte beløb.

Er du allerede på efterløn, og overvejer du at starte en selvstændig virksomhed, så kontakt os inden du begynder dine forberedelser og inden du bliver momsregistreret. Hvis du går i gang, inden du har fået en tilladelse, vil din efterløn være fejludbetalt. Det betyder at du skal tilbagebetale al efterløn, indtil du får tilladelse til at drive virksomhed, samtidig med at du er på efterløn.

​Det afhænger af hvornår du er født og om du opfylder kravene for at optjene skattefri præmie.

Se hvordan du kan optjene timer til en skattefri præmie

​Ja. Dine pensioner bliver som udgangspunkt modregnet i din efterløn. Modregningen er afhængig af, hvornår du er født.

Se hvor meget dine pensioner bliver modregnet din efterløn

​Hvis du opfylder 2-års-reglen, får du en række fordele i din efterløn, bl.a. et lempeligere pensionsfradrag, op til 100 % af den højeste efterlønssats og optjening af timer til skattefri præmie.

For at opfylde 2-års-reglen skal du:
- Have modtaget dit efterlønsbevis.
- Vente med at gå på efterløn i mindst 2 år, fra efterlønsbeviset har virkning.
- Have arbejdet mindst 3.120 timer (som fuldtidsforsikret) i denne periode.
- Have arbejdet mindst 2.496 timer (som deltidsforsikret) i denne periode.
- Ikke have modtaget delpension.

​Hvis du har tjent mindst 22.786 kr. (2019) om måneden, er du berettiget til den højst mulige efterlønssats for din aldersgruppe.

Som udgangspunkt beregner vi din efterlønssats på baggrund af de 12 måneder med højeste indtægt (indtægtsgrundlaget) inden for de seneste 24 måneder.

Har du tjent mindre, vil din sats også blive mindre.

Kontakt din lokale Metal-afdeling, hvis du har brug for hjælp

Du får udbetalt din efterløn hver måned ved månedens udgang. Efterlønnen udbetales for en måned ad gangen og bliver sat ind på din Nemkonto.

Se udbetalingsperioder på Metal A-kasse

​Det afhænger af, om du arbejder eller ej. Hvis du ikke arbejder, mens du er på efterløn, kan du nøjes med at udfylde en såkaldt ”Halvårserklæring” til os én gang hvert halve år.

Hvis du arbejder eller driver selvstændig virksomhed, mens du er på efterløn, skal du udfylde efterlønskort hver måned.

Hvis du er tilmeldt SMS/mail-ordningen, sender vi dig en SMS eller en mail, når det er tid til at aflevere din halvårserklæring/efterlønskort.

Ser her, hvornår du skal udfylde dit efterlønskort.

​Der er en række indtægter, der ikke påvirker din efterløn. Der vil typisk være tale om indtægter, der ikke kan betegnes som arbejdsmæssige.

Det gælder bl.a. udbetaling af ATP, erstatninger, renteindtægter, gaver, arv og forpagtningsindtægt.

Kontakt din lokale Metal-afdeling, hvis du er i tvivl

​Ja, men ferie med feriepenge medfører modregning i efterlønnen, hvis du hæver feriepengene og afholder ferien i efterlønsperioden. Modregningen sker i forhold til det optjente antal feriedage. Når din optjente feriebliver modregnet i efterlønnen, kan ferietimerne bruges til at optjene timer til skattefri præmie.

Hvis du får optjente feriepenge udbetalt som et engangsbeløb, uden samtidig at holde ferie, kan du ikke regne timerne med til optjening af skattefri præmie. Feriepengene bliver stadig modregnet i efterlønnen.

Der gælder særlige regler for feriegodtgørelse, som ikke er hævet inden udløbet af et ferieår, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb. Feriegodtgørelsen kan udbetales som engangsbeløb.

Feriegodtgørelsen bliver modregnet i efterlønnen, medmindre den udbetales i en periode med fuldtidsarbejde (du skal arbejde i hele den periode, som feriegodtgørelsen dækker), eller efter overgang til folkepension.

Vær opmærksom på, at FerieKonto sender oplysninger om, at du har hævet dine feriepenge, til os. Vi skal føre kontrol med, at du bliver modregnet for det antal feriedage, du har optjent og hæver.

​Ja. Du kan både bo og arbejde i et andet EØS-land (EU-landene og Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein), i Grønland eller Færøerne, når du får efterløn.

Hvis du arbejder i et andet EØS-land eller på Færøerne, skal du som udgangspunkt arbejdsløshedsforsikres der og derfor meldes ud af Metal A-kasse.

Du kan i de tilfælde fortsætte med at få efterløn, selvom du ikke er medlem af en dansk a-kasse. Hvis du bare tager bopæl, men ikke arbejder, i et andet EØS-land, skal du fortsat være medlem af Metal A-kasse, når du får efterløn.

Når du får efterløn, må du højst opholde dig midlertidigt i lande uden for EØSområdet, Grønland eller Færøerne i sammenlagt 3 måneder i hvert kalenderår. Hvis dit ophold i udlandet ikke er midlertidigt, kan du ikke tage din efterløn med.

Både ved midlertidige og længerevarende ophold i udlandet skal du give os besked, inden du tager af sted. Det skyldes, at vi skal kontrollere, at der ikke udbetales efterløn til dig, hvis du er bortrejst mere end 3 måneder i løbet af et kalenderår.

Hovedreglen er, at du ikke kan få efterløn, hvis du arbejder i udlandet uden for EØS-området. Kontakt os altid, hvis du overvejer at tage arbejde i lande uden for EØS-området.