Det skal du være opmærksom på

  • Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du udfylde en digital ansøgning i Metal A-kasse. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den dag, du ønsker at gå på efterløn.
  • Vær opmærksom på, om du har overskydende timer, du skal afspadsere, når du går på efterløn.
  • Du har mulighed for at få udbetalt en skattefri præmie, hvis du går på efterløn senere, end du har mulighed for, og du samtidig arbejder.
  • Få overblik over, hvordan din efterløn ser ud, og hvilke muligheder du har med efterlønsberegneren.

​Du skal have nået efterlønsalderen, der afhænger af hvornår du er født.

Efterlønsalderen er:
- 60 år, hvis du er født før 1. januar 1954.
- 60½ år, hvis du er født i perioden 1. januar 1954 – 30. juni 1954.
- 61 år, hvis du er født i perioden 1. juli 1954 – 31. december 1954.
- 61½ år, hvis du er født i perioden 1. januar 1955 – 30. juni 1955.
- 62 år, hvis du er født i perioden 1. juli 1955 – 31. december 1955.
- 62½ år, hvis du er født i perioden 1. januar 1956 – 30. juni 1956.
- 63 år, hvis du er født i perioden 1. juli 1956 – 31. december 1958.
- 63½ år, hvis du er født i perioden 1. januar 1959 – 30. juni 1959.
- 64 år, hvis du er født i perioden 1. juli 1959 – 31. december 1962.

For at få efterløn skal du opfylde en række betingelser:
- Du skal være medlem af Metal A-kasse.
- Du skal have nået efterlønsalderen.
- Du skal have betalt efterlønsbidrag i den for din aldersgruppe krævede periode.
- Du skal opfylde betingelserne for at få dagpenge. På tidspunktet for overgang til efterløn skal du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derudover skal du som fuldtidsforsikret medlem have haft indtægt fra lønarbejde eller overskud fra drift af selvstændig virksomhed på 243.996 kr. inden for de seneste 3 år (2021-tal). Ved opgørelsen af din indkomst kan du højst medregne 20.333 kr. pr. måned. Som deltidsforsikret medlem skal du have haft en indtægt på 162.660 kr. inden for de seneste 3 år (2021-tal), og du kan ved opgørelsen højest medregne 13.555 kr. pr. måned.
- Din pensionsformue skal være opgjort og godkendt. Vi får automatisk oplysninger om dine pensioner. Oplysningerne beder vi dig godkende og rette, hvis du har pensioner, vi ikke har kendskab til.
- Du skal have bopæl i Danmark, Færøerne, Grønland eller et andet EØS-land (EU-landene og Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein).

​Du skal søge om efterløn via Metal A-kasse. Husk at vi skal have din ansøgning senest den dag, du ønsker at gå på efterløn. Du kan tidligst søge 2 måneder før, du ønsker at gå på efterløn.

Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for hjælp til at udfylde din ansøgning, eller hvis du har spørgsmål.

Udfyld og send ansøgning

​Et efterlønsbevis er et dokument, som du får udstedt, når du når efterlønsalderen. Efterlønsbeviset sikrer, at du kan gå på efterløn, selvom du senere skulle blive syg.

Derudover giver efterlønsbeviset dig nogle rettigheder, hvis du vælger at udskyde din overgang til efterløn i en vis periode, efter at du har fået udstedt efterlønsbeviset, bl.a. en højere efterlønssats, lempeligere modregning af pensioner og ret til at optjene skattefri præmie.

Hvor længe du skal udskyde din overgang til efterløn, for at opnå disse rettigheder, afhænger af hvilken aldersgruppe du tilhører.

​Ja. Du kan til enhver tid fravælge at betale efterlønsbidrag og melde dig ud af efterlønsordningen og dermed fraskrive dig retten til at gå på efterløn.

​Hvis du har betalt efterlønsbidrag i mindre end 12 måneder, kan du få dit bidrag udbetalt kontant, mod fradrag af skat.

Har du betalt i mere end 12 måneder, kan du få efterlønsbidraget overført til en pensionsordning. Du får dog efterlønsbidraget udbetalt kontant, mod fradrag af skat, hvis:
- Du har nået efterlønsalderen, og har ikke benyttet efterlønsordningen.
- Du har fået tilkendt førtidspension. - Du har højst betalt efterlønsbidrag i 1 år.
- Du er emigreret eller skal emigrere.

Når du har nået folkepensionsalderen, udbetaler vi automatisk efterlønsbidraget til dig kontant, hvis du hverken har fået efterløn eller har optjent skattefri præmie.

​Hvis du er blevet visiteret til fleksjob, kan du ikke længere være med i efterlønsordningen.

Du kan i stedet tilmelde dig fleksydelsesordningen, som er en efterlønslignende ordning særligt for personer, der er i fleksjob. Du får overført din anciennitet fra efterlønsordningen til fleksydelsesordningen, og skal så betale fleksydelsesbidrag til kommunen i stedet for efterlønsbidrag.

Læs mere om fleksydelsesordningen på Borger.dk

​Nej. Hvis du er blevet tilkendt førtidspension, skal du udmeldes af efterlønsordningen.

Du kan få dit efterlønsbidrag udbetalt kontant efter afgift til staten.

​Hvis du dør inden du når efterlønsalderen, bliver efterlønsbidraget udbetalt til dine efterladte.

Hvis du har nået efterlønsalderen, og du får dagpenge, skal du huske at søge om efterløn, inden din ret til dagpenge udløber. Ellers skal du opfylde indkomstkravet, hvilket betyder, at du som fuldtidsforsikret medlem skal have haft indtægt fra lønarbejde eller overskud fra drift af selvstændig virksomhed på 243.996 kr. inden for de seneste 3 år (2021-tal).

Ved opgørelsen af din indkomst kan du højst medregne 20.333 kr. pr. måned. Som deltidsforsikret medlem skal du have haft en indtægt på 162.660 kr. inden for de seneste 3 år (2021-tal), og du kan ved opgørelsen højest medregne 13.555 kr. pr. måned.

Hvis du har løntimer på din beskæftigelseskonto, skal du ikke opfylde indkomstkravet men beskæftigelseskravet.

Beskæftigelseskravet indebærer, at du skal have haft 1.924 løntimer inden for de seneste 3 år. Ved opgørelsen til beskæftigelseskravet vil eventuelle overskud fra din drift af selvstændig virksomhed blive omregnet til timer med en omregningssats på 126,69 kr. pr. time (2021-tal).

​Din ret til efterløn kan være begrænset eller udelukket, hvis du har arbejdet i udlandet.

Kontakt din lokale Metal-afdeling og hør nærmere

​Din ret til efterløn kan være begrænset eller udelukket, hvis du er momsregistreret og driver selvstændig virksomhed.

Kontakt din lokale Metal-afdeling og hør nærmere

​Hvis du får udbetalt restferie som et engangsbeløb, uden at du samtidig holder ferie, bliver beløbet fratrukket i din efterløn, også selvom udbetalingen af feriepenge sker op til 3 måneder før du går på efterløn.

Ferie, som du ikke afholder men får udbetalt, kan heller ikke medregnes til optjening af skattefri præmie.

​Omregningen sker ved at dividere din løn med en fast omregningssats. Omregningssatsen er på 251,99 kr. pr. time i 2021.

Hvis din indtægt skal omregnes til timer, vil du i relation til overskydende timer maksimalt kunne få 60 arbejdstimer pr. uge – uanset at du ved omregningen ellers får et højere ugentligt timetal.