SVedtægter for Metal Himmerlands Senior Klub.

§ 1.
Klubbens formål er at give alle medlemmer og støtte medlemmer mulighed for at mødes til forskellige aktiviteter og socialt samvær i årets løb.

§ 2.
Medlemmer af Dansk Metalarbejderforbund, som er efterlønner, pensionist eller førtidspensionist, kan optages som medlemmer i seniorklubben.

§ 2 a.
Ægtefælder, samlevere og enker efter metal medlemmer kan deltage i klubbens aktiviteter.

§ 3.
Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i oktober måned,
den indkaldes med 14 dages varsel, på generalforsamlingen vælges formand, kasserer, bestyrelses medlemmer, suppleanter og 2 bilagskontrollanter, bestyrelsen består af 13 medlemmer, der tilstræbes en geografisk fordeling af bestyrelsesmedlemmerne.


Dagsorden på generalforsamlingen skal mindst indeholde.


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Valg ifølge vedtægterne.
6. E.V.T.

3 a.
Valget gælder for to år ad gangen, i lige år vælges formand og 6 bestyrelses medlemmer.
I ulige år vælges Kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.
3 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
2 bilagskontrollanter, første gang 1 for 1 år, og 1 for 2 år.
1 bilagskontrollantsuppleant.

 

På generalforsamlingen fastsættes klubbens årlige kontingent.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, - såfremt der ikke kommer forslag ind vedr. valg af formand betragtes han som genvalgt.

Stemmeberettige på generalforsamlingen er alle medlemmer af Dansk Metalarbejderforbund, der kan kun stemmes ved fremmøde.

Valgbare er alle medlemmer af Dansk metalarbejderforbund, ingen kan vælges uden at være til stede, med mindre der foreligger behørig fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindelig flertal. Såfremt en eller flere af de tilstedeværende ønsker der skal være skriftlig afstemning, i så fald vælges to stemmetællere.

§ 4.
Bestyrelsen har den daglige ledelse, der afholdes bestyrelsesmøde når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 3 gange om året.

Seniorklubbens penge indsættes på konto i bank eller sparekasse, udbetalinger kan kun ske ved formandens eller kasserers underskrift.

§ 5.
Klubben er underlagt Dansk Metalarbejderforbunds forbundslove.

§ 6.
Opløsning af klubben kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger og kun såfremt der er 2/3 dels flertal blandt de fremmødte.

§ 7.
Såfremt klubben opløses tilgår klubbens midler Metal Himmerlands ungdoms klub.

Ændring i § 2. til ovenstående tekst, vedtaget på generalforsamlingen d. 7.oktober 2014.


Dirigent. Ove Andersen.                       Formand. Erik Jensen.