Det er virksomhedens pligt at sørge for, at der ligger en kontrakt på ansættelsesforholdet.

Flere virksomheder har oplevet, at det koster dyrt ikke at have lavet denne kontrakt med den enkelte ansatte.

Der er en række forhold, der skal være oplyst i kontrakten:

1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et arbejdssted, et sted hvor arbejdet hovedsagelig udføres.
3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang eller stilling.
4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller regler herom.
8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, fx pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.

De ovennævnte forhold er minimums bestemmelser. Er der forhold, der herudover ønskes beskrevet kan disse tilføjes, f.eks. forhold om efteruddannelsesmuligheder, kørselsordninger, m.m.

Arbejdsgiveren skal give lønmodtageren oplysninger om disse forhold, senest en måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Hvis du er i arbejde uden ansættelseskontrakt, er arbejdsgiveren forpligtet til senest to måneder efter din anmodning, at give dig en kontrakt.

Afdelingen kan altid være dig behjælpelig med et gennemsyn af kontrakten.
Du får svar inden 24 timer.

Husk!! Danske overenskomster dækker ikke ved arbejde i udlandet.
Har du et arbejdsforhold, hvor du har arbejde i udlandet, gælder de henvisninger der kan være i kontrakten til overenskomster, ikke!

Når du arbejder i udlandet er det vigtigt, at du inden udrejse får en skriftlig aftale om arbejdstid, løn – og arbejdsvilkår, befordring (ud – og hjemtransport samt evt. lokaltransport), den valuta hvori lønnen udbetales, eventuelle tillæg i form af kontanter eller naturalier under opholdet, herunder kost og logi, varigheden af det arbejde, der skal udføres i udlandet, evt. forsikringer, der er tegnet for medarbejderen samt vilkår ved evt. efterfølgende forsættelse af ansættelsen i Danmark.

Ansættelseskontrakter finder du her.