Hvis du er medlem af Dansk Metal kan du, blandt mange andre serviceydelser, også få assistance hos Metal Midt-Vestsjælland, hvis du kommer ud for en arbejdsulykke.

Flere gange om ugen har vi henvendelser fra medlemmer, der har været så uheldige, at de er kommet til skade i forbindelse med udførelsen af deres job.

Vi har mange medlemmer, der TROR deres arbejdsskade er anmeldt. For at opfylde lovens krav skal arbejdsgiver anmelde arbejdsskaden enten til eget forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Er skaden anmeldt til forsikringsselskabet, er det således dem der skal afgøre, om sagen skal videre til Arbejdsskadestyrelsen. Da der her er sammenfald mellem vurdering og økonomi, falder vurderingen hos forsikringsselskabet ikke altid ud til den arbejdsskadedes fordel.

Man skal som arbejdsskadet altid sikre sig, at man har fået en kvittering for anmeldelsen fra enten forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen. Har man ikke det, er skaden ikke anmeldt, og så har man selv pligt til at anmelde den indenfor en frist på 12 måneder fra skadesdatoen.

Gør man ikke det, kan sagen afvises.

En arbejdsskade kan defineres som flg.:

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller påvirkning, der er sket pludseligt eller indenfor 5 dage.

For eksempel hvis du får skåret en finger af i en maskine.


En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene.
Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.
Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade. Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, som skal være opfyldt. Her er de to overordnede.

* Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted
i Danmark.

* Skaden skal være sket på grund af dit arbejde - eller de forhold som arbejdet
foregår under.

Det er vigtigt at kontakte Metal Midt-Vestsjælland umiddelbart efter skaden er sket. Det kan være svært at gennemskue, hvad der skal gøres i en sag, og vigtig information kan gå tabt, hvis ikke Metal Midt-Vestsjælland er med helt fra starten.

Metal Midt-Vestsjælland varetager dine interesser overfor Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og/eller andre relevante aktører, og Metal Midt-Vestsjælland kan evt. stille en advokat til rådighed, hvis der er krav der skønnes relevante at rejse overfor tredjemand set i forhold til Erstatningsansvarsloven.

Fysiske arbejdsskader kan ofte være af så alvorlig karakter, at det ligeledes går ud over det psykiske velbefindende.

Som lovgivningen er sat sammen på nuværende tidspunkt, kan det være en meget stor belastning at være genstand for en arbejdsskadesag. Dette er ikke kun gældende for dig, men kan ligeledes være gældende for din familie.

En del arbejdsskadesager trækker i langdrag således, at der kan opstå problemer med forsørgelsesgrundlaget der modtages fra Jobcentret. Her kan man komme i en situation, hvor en bisidder fra fagforeningen kan gøre en forskel.

Ved at være Forbundsmedlem har du tegnet en forsikring mod selv, at skulle tage livtag med systemerne.

Det har du os til !