Metals hovedbestyrelse har vedtaget ny model for konfliktstøtte til medlemmerne. Vi har samlet en række spørgsmål og svar herunder om modellen. 

Har du spørgsmål, eller ideer til yderligere spørgsmål og svar, der kan komme andre til gode, så er du velkommen til at sende en mail til Hanne Ahrensbøll.

​Et medlem af en gul organisation skal møde på arbejde under en konflikt. Som ikke-strejkende kan vedkommende opleve, at han/hun ikke kan møde på arbejde på grund af fysiske barrierer, eller at hendes/hans arbejdsgiver ikke udbetaler løn som vanligt. Flere gule organisationer skriver, at deres medlemmer vil modtage konfliktstøtte. Konfliktstøtten er forudsat, at medlemmet kan bevise overfor den gule organisation, at de er blevet forhindret i at møde på arbejde, og at deres arbejdsgiver bekræfter, at de har forsøgt at møde på arbejde. Det kan altså blive en kompliceret affære for medlemmer af en gul organisation at få nogen form for økonomisk støtte, hvis de ikke kan møde på arbejde, eller at arbejdsgiver ikke udbetaler løn under en konflikt.

​Vi har vedtaget den nye model af to årsager – for det første for at stille vores medlemmer bedre økonomisk og for at stille forbundet bedre, så vi er bedre rustet til flere fremtidige konflikter og i det hele taget kan være i en konfliktsituation i længere tid og på den måde lægge større pres på arbejdsgiverne. 

​I den tidligere konfliktstøttemodel skulle medlemmet betale tilbage til strejkekassen i form af et forhøjet kontingentbeløb. Det slipper medlemmerne for med den nye model, hvor de kun skal betale deres vanlige kontingentbeløb, så længe de blot fortsætter med at være medlem. Tilbagebetaling bliver først relevant, hvis et medlem vælger at melde sig ud. 

Desuden baserede udbetalingen sig tidligere på den almindelige dagpengesats, som er lavere og som medlemmet desuden skulle betalt skat af, og derfor fik et mindre beløb udbetalt i støtte. 

​Konfliktstøttemodellen er en økonomisk fordel for dig som medlem fordi:

 • Du får konfliktstøtte i al den tid konflikten varer
 • Du skal ikke betale skat af konfliktstøttebeløbet, og du kan benytte dig af uudnyttede personlige fradrag efter konfliktperioden, da konfliktstøtten er ydet som en form for lån og ikke som løn
 • Det beløb, konfliktstøtten beregnes ud fra, er den kommende højeste dagpengesats, som er 23.377 kr. Et gennemsnitsmedlem vil i snit få udbetalt 3.640,69 kr. pr. uge, så længe konflikten varer 
 • Så længe du fortsætter med at være medlem i Dansk Metal, har du ingen ekstra økonomiske udlæg. Du skal blot fortsætte med at indbetale det vanlige kontingent, og du vil aldrig blive mødt med et tilbagebetalingskrav 
 • Først hvis du vælger at melde dig ud, eller melder dig ind i en gul organisation, vil du blive mødt med et tilbagebetalingskrav svarende til det beløb, du mangler at betale. Hvis ikke medlemmet kan indfri beløbet ved udmeldelsen, tilbyder Arbejdernes Landsbank etlån på beløbets størrelse, som medlemmet skal afdrage på 

Konfliktstøttemodellen er også en fordel for forbundet – og jo dermed også indirekte medlemmerne – da Dansk Metal alene skal udbetale konfliktstøtten som nettobeløb. Det ruster forbundets samlede økonomi til at kunne klare flere fremtidige konflikter og betyder i det hele taget, at Dansk Metal kan yde konfliktstøtte til medlemmerne i længere tid og med et større beløb og på den måde lægge større pres på arbejdsgiverne. 

​Du afdrager 300 kr. om måneden, som foregår automatisk via dit nuværende kontingent. 

​Nej det er vi ikke, bl.a. anvender Danmarks Lærerforening, FOA, Ergoterapeutforeningen og DJØF også en lignende konfliktstøttemodel.

​Dansk Metal giver dig besked i din elektroniske postkasse (DMS), hvis der kommer konflikt. Her informerer vi dig præcis om, hvad du skal gøre. 

​Et medlems præcise konfliktstøttebeløb afhænger af dennes skatteoplysninger. 

For et gennemsnitsmedlem ser regnestykket ud som følger: 

 • Der tages udgangspunkt i 23.377 kr. brutto pr. måned. Beløbet omregnes til ugebasis
 • Det svarer til 5.394,69 kr. (før skat) i ugentlig konfliktstøtte 

I modellen er der regnet med et gennemsnitligt fradrag pr. uge på 896 kr. og en trækprocent på 39%. Fradraget er beregnet på baggrund af Skats satser 2022 for person-, beskæftigelses- og fagforeningsfradrag.
Det vil sige, at medlemmet får udbetalt ca. 3.640,69 (efter skat) pr. uge.

Udbetalingerne sker til medlemmernes NEMkonto. 

Hvis der kommer konflikt, modtager alle medlemmer et individuelt konfliktstøttebeløb beregnet ud fra det det enkelte medlems skatteoplysninger. På den måde bliver udbetalingen så præcis som mulig. 

I beregningen ser vi på medlemmets individuelle fradrag og trækprocent. Beløbet er ikke A-indkomstpligtigt, og medlemmet bruger ikke sit skattefradrag i konfliktperioden. 

​Vi udbetaler ikke konfliktunderstøttelse på overenskomstmæssige fridage, fx 1. maj, og søgnehelligdage. Medlemmer optjener ikke feriepenge, søgnehelligdage, fritvalgskonto og pensionsbidrag af konfliktunderstøttelse.

Der udbetales konfliktunderstøttelse for maksimalt 37 timer pr. kalenderuge.

​Hvis der kommer konflikt, sker der følgende i denne rækkefølge: 

 1. Medlemmer, der er på virksomheder, der er omfattet af en konflikt, får tilsendt et brev, om de er omfattet af konflikten 
 2. Medlemmet skal da hente en konfliktattest i deres DMS, som tilgås via hjemmesiden
 3. Når medlemmet har udfyldt og indsendt attesten, får man en erklæring på, at man er berettiget til støtte
 4. Medlemmet skal så hente deres konfliktkort via DMS, som skal udfyldes og indsendes elektronisk til Dansk Metal
 5. Metal beregner herefter alt støtte individuelt
 6. Medlemmet modtager et gældsbrev i DMS, som skal underskrives. Når gældsbrevet er underskrevet, udbetales støtten.

Medlemmet vil modtage notifikationer, når der er nyt i DMS´en, eller medlemmet skal gøre noget inden for en tidsfrist.

​I gældsbrevet skriver medlemmet under på, at støtten omlægges til et lån, hvis man melder sig ud af Metal i bindingsperioden. 

Bindingsperioden for et gennemsnitsmedlem er på ca. 12 måneder pr. uge, medlemmet har modtaget konfliktstøtte, men den beregnes individuelt. 

Så længe medlemmet er fuldt betalende, nedskriver Metal konfliktstøtte med 300 kr. pr. måned.

Hvis medlemmet melder sig ud, skal restbeløbet betales til Metal, og først her bliver der tale om et lån. Hvis ikke medlemmet kan det, tilbyder Arbejdernes Landsbank et lån 


​I langt de fleste tilfælde er gældsbrevet uden betydning for medlemmerne. I al fald så længe de er medlemmer. Hvis et medlem vælger at melde sig ud, så hæfter man for det beløb, man har modtaget konfliktstøtte for. 

Der bliver lavet individuelle gældsbreve til alle medlemmer, der viser det specifikke nettobeløb til udbetaling med afsæt i medlemmets trækprocent og fradrag. Alle medlemmer skal underskrive et gældsbrev. 

​Medlemmet skal være indmeldt en måned inden konfliktens begyndelse for at være berettiget til konfliktstøtte.

​Cirka 45.000 af Metals medlemmer bliver omfattet af strejken. 

​Nej det behøver du ikke, vi skriver til dig med præcise anvisninger om, hvad du skal gøre. Denne gang foregår det hele digitalt. 

Du skal kun møde op i din afdeling, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din arbejdsplads er registeret korrekt eller i øvrigt har tvivlsspørgsmål. 

​Konfliktkortet kan genåbnes op til 3 måneder efter konfliktens ophør. 

​Nej alle medlemmer får tilbudt samme konfliktstøtteramme med afsæt i den kommende højeste dagpengesats på 23.377 kr. (brutto) pr. måned. 

Medlemmernes nettobeløb varierer naturligvis grundet trækprocent og fradrag. 

​Ja, du bestemmer selv, om du vil benytte konfliktstøttemodellen og underskrive gældsbrevet. 

Hvis du fortsætter med at være medlem af Metal, vil det være en økonomisk fordel for dig at benytte modellen, fordi du afdrager konfliktstøtten igennem dit nuværende kontingent.

​Hvis et medlem vælger at melde sig ud, eller melder sig ind i en gul organisation, vil medlemmet blive mødt med et tilbagebetalingskrav svarende til det beløb, man har modtaget konfliktstøtte for, minus det der evt. er afdraget.

Hvis ikke medlemmet kan indfri beløbet ved udmeldelsen, tilbyder Arbejdernes Landsbank et lån på beløbets størrelse, som medlemmet skal afdrage på. 

​Så længe man er medlem af Dansk Metal er lånet rentefrit, men der skal betales renter, hvis man låner restbeløbet gennem Arbejdernes Landsbank i forbindelse med udmeldelse.

Der er tale om et forbundslån i medlemsperioden, og her er det kun Metal der kender til lånet. Hvis AL-Bank skal låne i forbindelse med en udmeldelse, vil der blive tale om et almindeligt lån.

​Som medlem i Dansk Metal har du ret til at optage et konfliktlån uanset din personlige økonomi, så længe du har været medlem i mindst en måned inden konflikten.

​Ja, det er de. Der er dog kun renter på lånet, hvis et medlem optager et lån i banken i forbindelse med udmeldelse. 

​Hvis et medlem melder sig ud, hæftes der for det modtagne konfliktstøttebeløbet. Hvis ikke medlemmet kan betale beløbet tilbage ved udmeldelse, så tilbyder Arbejdernes Landsbank et lån med tilhørende rentesats, som medlemmet skal afdrage på. 

​Er du omfattet af konflikten og modtager konfliktydelse, bliver der ikke indberettet løn til indkomstregistret, og du optjener derfor ikke timer til skattefri præmie.

For de manglende timer til skattefri præmie, vil merarbejde i andre perioder i præmieoptjeningsperioden kunne kompensere for konflikttimerne.

​Hvis du flytter til et andet forbund eller udtræder i afdragsperioden, skal vedkommende betale restbeløbet. Restbeløbet kan afdrages via et lån hos AL-bank, hvis ikke beløbet kan betales ved udmeldelse.

​Hvis et medlem af forbundet afgår ved døden eller pensioneres, inden lånet er tilbagebetalt, eftergives restgælden. 

​Hvis du udmelder dig af forbundet - f.eks. til fordel for en gul organisation - vil du skulle tilbagebetale lånet. 

​Du kan tale med din TR, hvis du ikke har en sådan, så kontakt din lokale afdeling.