I en periode frem til 31. juli 2020 har du mulighed for at genoprette dit medlemskab af Metal A-kasse, hvis du udmeldte dig af a-kassen på grund af opholdskravet.

  • Opholdskravet blev med virkning fra 1. januar 2019 en betingelse for at kunne få dagpenge.

    Det betød, at du som medlem af en a-kasse skulle have haft ophold i Danmark, Færøerne, Grønland, et andet EU/EØS-land eller Schweiz i mindst 5 år inden for de senest 12 år. Fra 1. januar 2020 var opholdskravet mindst 6 år inden for de seneste 12 år.
  • Folketinget har afskaffet opholdskravet med virkning fra den 1. februar 2020.
  • Indtil den 31. juli 2020 har du mulighed for at genoprette dit medlemskab af a-kassen, hvis du udmeldte dig af a-kassen i løbet af perioden fra den 1. januar 2019 til 1. februar 2020, og årsagen til din udmeldelse var, at du ikke opfyldte opholdskravet.
  • Du skal sende en skriftlig anmodning til Metal A-kasse, hvis du ønsker at genoprette dit medlemskab. Vi skal have modtaget din anmodning senest den 31. juli 2020.

​Du skal opfylde følgende betingelser for at få genoprettet dit medlemskab af a-kassen:
1) Du har meldt dig ud af a-kassen i løbet af perioden
     a. fra den 1. januar 2019 og frem til den 31. december 2019 og har haft bopælsregistreringer her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i mindre end 5 år inden for de seneste 12 år i Det Centrale Personregister, eller

     b. fra den 1. januar 2020 og frem til den 1. februar 2020 og har haft bopælsregistreringer her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i mindre end 6 år inden for de seneste 12 år i Det Centrale Personregister,


2) du erklærer på tro og love, at du efter de hidtil gældende regler på et tidspunkt i perioden fra den 1. januar 2019 og frem til den 1. februar 2020 ikke har opfyldt opholdskravet,
og


3) du efterbetaler medlemsbidrag, herunder eventuelt bidrag til efterlønsordningen, for den periode, hvor du har været udmeldt.


Du skal også give samtykke til, at Metal A-kasse kan indhente aktuelle og historiske adresseoplysninger og opholdsperioder om dig inden for de seneste 12 år i Det Centrale Personregister.

​Du vil kunne få udbetalt dagpenge fra den første i den måned, hvor din anmodning om genoprettelse af medlemskab er modtaget i a-kassen, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge.

​Du skal indsende en skriftlig anmodning til Metal A-kasse om oprettelse af medlemskabet.


Vi sender et vejledningsbrev til alle tidligere medlemmer, som udmeldte sig eller blev slettet på grund af manglende betaling af medlemsbidrag i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. februar 2020. I brevet vedlægger vi en blanket, som du skal indsende til os, hvis du ønsker at genoprette dit medlemskab.


Hvis du ikke har modtaget brevet fra os senest den 15. marts 2020, kan det skyldes, at du er flyttet, og at vi ikke har din nye adresse. I så fald skal du skrive til os på adressen metalakasse@danskmetal.dk, at du ønsker at genoprette medlemskab. Du skal også oplyse din nye adresse, så kan vi sende blanketten til dig, som du så skal underskrive og indsende til os.
Udover at indsende blanketten skal du efterbetale det medlemsbidrag, som du ikke har betalt i den periode, hvor du har været udmeldt. Hvis du anmoder om genoprettelse, sender vi en opkrævning af medlemsbidrag til dig.


Hvis du fortsat ønsker at være med i efterlønsordningen, og du var med i efterlønsordningen på tidspunktet for din udmeldelse, skal du også efterbetale efterbidrag for den periode, hvor du har været udmeldt.

​Manglende genoprettelse af medlemskab vil ikke forhindre dig i senere at blive medlem af Metal A-kasse eller en anden a-kasse, men du vil have mistet medlemsancienniteten for den periode, hvor du har været udmeldt af a-kassen. 


Vær opmærksom på, at en af betingelserne for at kunne få dagpenge ved ledighed er, at du har været medlem af en a-kasse i mindst et år for ud for din ledigmeldelse og anmodning om dagpenge.


Kravet for at kunne få dagpenge eller efterløn er desuden, at du som fuldtidsforsikret opfylder et indkomstkrav på mindst 238.512 kr. (2020-tal) inden for de seneste 3 år på grundlag af indkomster fra lønarbejde eller fra drift af selvstændig virksomhed. Ved opgørelsen vil du som fuldtidsforsikret højest kunne medregne 19.876 kr. pr. måned. For deltidsforsikrede er indkomstkravet på 159.012 kr. (2020-tal). Ved opgørelsen vil du som deltidsforsikret højest kunne medregne 13.251 kr. pr. måned.
Bemærk, at ved opgørelsen af indkomstkravet kan du kun medregne indkomst i perioder med medlemskab af en a-kasse.


Ved beregning af din dagpenge- eller efterlønssats kan du også kun medregne indkomst i perioder med medlemskab af en a-kasse.

​For at kunne overgå til efterløn er der krav om flere års medlemskab af en a-kasse. Manglende medlemsanciennitet og betaling af efterlønsbidrag kan således betyde, at du ikke har ret til efterløn.


Bemærk, at uanset om du får genoprettet dit medlemskab af a-kassen, vil du ikke kunne genoprette dit medlemskab af efterlønsordningen, hvis du tidligere har fået udbetalt dit efterlønsbidrag og dermed har fraskrevet dig retten til efterløn.


Hvis du er under 30 år og har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, vil du dog kunne optjene en ny ret til efterløn, hvis du genoptager indbetalingen af efterlønsbidrag inden det fyldte 30. år.