Det skal du være opmærksom på

  • Aktivering skal forbedre dine muligheder for at få job.
  • Aktivering kan være vejledning/afklaring, opkvalificering, uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob.
  • Jobcenteret eller anden aktør står for aktiveringen.
  • Du kan miste dagpengene, hvis du ikke møder op til aktiveringen.

​Jobcenteret eller anden aktør kan bevilge uddannelse til dig som led i aktivering. Formålet er at udvikle dine kompetencer i forhold til konkrete behov på arbejdsmarkedet. Uddannelsen skal være en del af det ordinære uddannelsessystem eller et særligt tilrettelagt forløb. Finder du selv en uddannelse, du ønsker at deltage i, skal du kontakte jobcenteret eller anden aktør.

​Du kan få tilbud om virksomhedspraktik i 2-4 uger som led i din aktivering. Du er ikke ansat i perioden, og du får dagpenge. Formålet er at opkvalificere dig og afklare, om du kan ansættes i løntilskudsjob eller ordinært job efterfølgende.

Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter. Forløbet kan vare i op til seks måneder. Der gælder særlige regler for unge.

Løntilskud - private virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 78,12 kr. (2018) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til seks måneder.

Løntilskud - offentlige virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 126,32 kr. (2018), og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud max. vare i fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Det er også muligt at få tilskud til transport.

Vejledning og opkvalificering kan betyde korte vejlednings- og opklaringsforløb, særlige projekter og kortere uddannelsesforløb. Jobcenteret bestemmer, om du kan få et tilbud. Inden for de første seks måneder du er ledig, må et forløb højst vare seks uger. Hvis du er under 30 år og ufaglært, gælder denne grænse for varighed ikke.

Andre situationer, som ikke tæller med i seks-ugers-grænsen for varighed:

  • Forløb, der varer under to uger.
  • Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste.
  • Danskundervisning eller forløb, der mest indeholder danskundervisning.
  • Er du fyldt 25 år, og har du ikke en ungdomsuddannelse, har du ret til et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test viser, at du har brug for det.
  • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, har du ret til en realkompetencevurdering.
  • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervsuddannelse eller en anden erhvervsrettet uddannelse, kan du have mulighed for at få tilbud om en erhvervsuddannelse. Det kan også være en mulighed, hvis din erhvervsuddannelse er forældet.

Jobcenteret kan kun i helt særlige situationer give en ledig under 30 år tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse.

​Er din transport mellem bopæl og uddannelsessted eller arbejdsplads over 24 km, kan du søge om befordringsgodtgørelse/transportgodtgørelse.

Søg om godtgørelse, hvis du deltager i:
- 6 ugers jobrettet uddannelse.
- Vejledning og opkvalificering.
- Virksomhedspraktik.
- Løntilskudsjob.

​Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du er i aktivering. Du skal altså kunne overtage arbejde med dags varsel, være aktivt jobsøgende og møde op til samtaler eller andet, du bliver indkaldt til.

Hvis du afslår/ophører med et tilbud uden en gyldig grund, bliver du udelukket fra dagpenge i 3 uger, fordi du så er selvforskyldt ledig.

Min plan er afgørende for, hvilke typer af aktiveringstilbud du modtager. Du laver Min plan sammen med jobcenteret eller anden aktør.

Min plan indeholder:
- Dine beskæftigelsesmål.
- De aktiveringstilbud du ønsker.
- De aktiveringstilbud du har deltaget i.
- Dato for opfølgning.

Hvis du er interesseret i tilbud om aktivering, der ikke står på Min plan, skal du kontakte jobcenteret eller anden aktør for at få det skrevet ind i Min plan.

​Du skal være i aktivering i mindst 2 uger.

Er du over 50 år, skal du aktiveres senest efter 13 ugers ledighed. Aktiveringen kan være vejledning, uddannelse, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Er du mellem 30 og 50 år, skal du aktiveres senest efter 26 ugers ledighed. Aktiveringen kan være vejledning, uddannelse, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Er du under 30 år, har du ret og pligt til aktivering senest efter 13 ugers ledighed. Aktiveringen kan være vejledning, uddannelse, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

Er du under 25 år uden uddannelse og uden forsørgerpligt, kan du få et uddannelsespålæg. Vurderer Jobcenteret, at du kan gennemføre en ordinær uddannelse, skal du komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser. Jobcenteret afgør, hvilken uddannelse du skal søge.

​Efter en periode med ledighed skal du i aktivering. Aktiviteterne aftaler du med jobcenteret eller anden aktør. Det kan fx være vejledning og opkvalificering, uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskudsjob.