Det skal du gøre

  • Du kan højst have optjent ret til 16,6 dage med feriedagpenge i perioden fra den 1. januar 2019 til og med den 31. december 2019.
  • I perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020 kan du højst afholde 16,6 dages ferie med feriedagpenge.
  • Du optjener ikke ret til feriedagpenge i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. august 2020, fordi 2020 er et overgangsår, hvor vi pr. 1. september 2020 overgår til det nye princip for optjening og afholdelse af ferie som kaldes ”samtidighedsferie”, hvorefter optjening af feriedagpenge sker løbende og månedsvis i ferieåret, og ferieafholdelsen ligeledes kan ske løbende i ferieåret.
  • Du skal melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før, du holder ferie.
  • Deltager du i uddannelse som led i aktivering, skal din ferie passe ind i uddannelsesforløbet.
  • Er du i løntilskud eller andet arbejde, skal du aftale ferien med din arbejdsgiver.

​Får du udbetalt feriedagpenge som ledig, bruger a-kassen dit hovedkort og dit skattefradrag, når du får udbetalt feriedagpenge.

Er du i arbejde og får udbetalt feriedagpenge, bruger a-kassen dit bikort. Så får du udbetalt feriedagpenge, uden at a-kassen bruger dit fradrag. Det skyldes, at SKAT sender a-kassen dit bikort, fordi dit hovedkort benyttes af din arbejdsgiver.

​Hvert år i begyndelsen af april sender vi dig en besked om, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent.

​Du kan tidligst få feriedagpengene udbetalt en uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en uge før ferien, skal a-kassen have modtaget din ansøgning senest en måned før feriens start.

​Har du fået udbetalt dagpenge ud fra en beregnet sats i perioden fra optjeningsårets begyndelse til ferien afholdes, får du også udbetalt feriedagpenge med din beregnede sats. I alle andre tilfælde udbetales feriedagpenge med dimittendsatsen, dvs. 82 % af den maksimale dagpengesats.

​Du kan ikke få udbetalt dine feriedagpenge, hvis du ikke holder ferie. Feriedagpenge udbetales kun, mens du holder ferie. Du kan ikke overføre feriedage til næste ferieår, når du er ledig.

​Du kan få feriedagpenge, hvis uddannelsesstedet holder ferielukket, og du modtager dagpenge eller VEU-godtgørelse.

​Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis:
- Du er syg eller på barsel, når ferien begynder.
- Du er på efterløn, fleksydelse eller meldt ud af a-kassen.
- Du er i fleksjob eller på revalidering.
- Du er på orlov, frihedsberøvet eller omfattet af konflikt.
- Du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller som bibeskæftigelse uden ret til dagpenge.
- Du ikke har ret til dagpenge.

​Som nyuddannet har du ikke ret til feriedagpenge, fordi du ikke har optjent dem endnu.

​Feriepenge er penge, du som lønmodtager optjener i løbet af et år og kan få udbetalt, når du skal holde ferie. Feriepenge beskattes, når du optjener dem.

Feriedagpenge kan betragtes som en erstatning for den manglende mulighed for at optjene feriepenge, når du er ledig. Feriedagpenge beskattes, når de bliver udbetalt, og du skal opfylde en række betingelser for at have ret til feriedagpenge.

​Du skal opfylde følgende betingelser:
- Du skal være lønmodtager eller ledig.
- Du skal være medlem af en a-kasse – også på ferietidspunktet.
- Du skal have optjent ret til feriedagpenge.
- Du skal opfylde betingelserne for at få dagpenge i tilfælde af ledighed.
- Du skal holde ferie.
- Du skal først have afholdt ferie, som du har optjent hos en arbejdsgiver. Det gælder både ferie med løn og feriepenge.
- Har du bopæl i Danmark, skal du opholde dig i Danmark, når ferien begynder.
- Har du bopæl i et andet EØS-land, skal du være i bopælslandet eller Danmark, når ferien begynder.
- Du skal opholde dig i Danmark op til feriens start, medmindre du har været midlertidigt udsendt af en dansk arbejdsgiver og vender hjem til Danmark i forbindelse med feriens start.

​Du optjener ret til feriedagpenge, hvis du i optjeningsåret (kalenderåret før ferieåret) har fået udbetalt dagpenge eller barselsdagpenge fra kommunen.