Det skal du være opmærksom på

  • Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder med højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder.
  • Du kan som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen få udbetalt 90 % af din tidligere løn, men dog højst den maksimale dagpengesats.
  • Som lønmodtager kan du ved ledighed få op til 19.728 kr. pr. måned (2023-tal) i dagpenge som fuldtidsforsikret medlem (100-procentsatsen). Under visse betingelser har du mulighed for at få op til 23.449 kr. pr. måned i de første 3 måneders sammenlagt ledighed (118,86-procentsatsen).
  • Som nyuddannet får du en fast dagpengesats (dimittendsats). Satsen er afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din sats 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71,5 % af den maksimale dagpengesats.
  • Hvis du får dagpenge som dimittend/nyudlært, og du ikke har forsørgerpligt for et barn under 18 år, nedsættes din dagpengesats til 49,17 procent efter 3 måneders sammenlagt forbrug af dagpenge, hvis du er under 30 år, og til 62,11 procent, hvis du er 30 år eller ældre.

Dagpengesatser - gælder fra 1. maj 2023.


Dagpengesatser - lønmodtagerFuldtidsforsikretDeltidsforsikret
100 procent19.728 kr./md.13.152 kr./md.
118,86 procent – beskæftigelsestillæg – første 481/390 timers forbrug23.449 kr./md.
15.632 kr./md.

 

Dagpengesatser – dimittend med forsørgerpligtFuldtidsforsikretDeltidsforsikret
82 procent16.177 kr./md.10.785 kr./md.

 

Dagpengesatser – dimittend uden forsørgerpligtFuldtidsforsikretDeltidsforsikret
under 30 år – 71,5 procent – første 481/390 timers forbrug14.106 kr./md.9.404 kr./md.
under 30 år – 49,17 procent – efter 481/390 timers forbrug9.700 kr./md.6.467 kr./md.
30 år eller ældre – 71,5 procent – første 481/390 timers forbrug14.106 kr./md.9.404 kr./md.
30 år eller ældre – 62,11 procent – efter 481/390 timers forbrug12.253 kr./md.8.169 kr./md.

 

Dagpengesatser - UngesatsFuldtidsforsikretDeltidsforsikret
50 procent9.864 kr./md.6.576 kr./md.

 

Dagpenge under uddannelsesløftFuldtidsforsikretDeltidsforsikret
80 procent15.782 kr./md.10.522 kr./md.

 

Arbejdsgivers dagpenge-
godtgørelse (G-dage)
Hel dagpengegodtgørelse911 kr. pr. dag
½ dagpengegodtgørelse456 kr. pr. dag

 

EfterlønssatserFuldtidsforsikretDeltidsforsikret
100 procent19.728 kr./md.13.152 kr./md.
91 procent17.952 kr./md.11.968 kr./md.
Skattefri præmieportion 14.204 kr./portion9.469 kr./portion

 


​For at få dagpenge med et beskæftigelsestillæg, som giver en dagpengesats på op til 118,86 procent svarende til 23.449 kr. pr. måned (2023-tal) i de første 3 måneders sammenlagt ledig som fuldtidsforsikret medlem, skal du have haft en samlet bruttoindkomst på 339.840 kr. (2023-tal) i de 12 bedste måneder inden for de seneste 24 måneder forud for din ledigmeldelse og indplacering i dagpengeperioden.

Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en gennemsnitlig indkomst på (339.840 kr. / 12 måneder=) 28.320 kr. pr. måned for at kunne få 118,86-procentssatsen.

Dagpengesatsen inklusive beskæftigelsestillæg i 2023 beregnes således: 339.840 kr. / 12 måneder x 0,92 x 0,9 = 23.449 kr., fordi arbejdsmarkedsbidraget på 8% skal fratrækkes bruttolønnen, og derefter kan dagpengesatsen højest udgøre 90% heraf.

Det er en betingelse for at kunne få dagpenge med beskæftigelsestillægget, at du har været medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 4 år forud for din ledigmeldelse, og at du opfylder det dobbelte indkomstkrav. Det dobbelte indkomstkrav indebærer, at du skal have haft en bruttoindtægt på mindst 508.656 kr. samlet set i løbet af de seneste 3 år forud for din ledigmeldelse. Du kan højest medregne 21.194 kr. pr. måned ved opgørelsen af indkomstkravet.

For at få den højeste dagpengesats på 19.728 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret (2023-tal) skal du have haft en samlet bruttoindkomst på 285.912 kr. (2023-tal) i de 12 bedste måneder inden for de seneste 24 måneder forud for din ledigmeldelse og indplacering i dagpengeperioden.

Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en gennemsnitlig indkomst på (285.912 kr. / 12 måneder=) 23.826 kr. pr. måned for at kunne få den højeste dagpengesats.

Den højeste dagpengesats i 2023 beregnes således: 285.912 kr. / 12 måneder x 0,92 x 0,9 = 19.728 kr., fordi arbejdsmarkedsbidraget på 8% skal fratrækkes bruttolønnen, og derefter kan dagpengesatsen højest udgøre 90% heraf.

Du kan højest få udbetalt dagpenge den maksimale dagpengesats, som er på 19.728 kr. pr. måned for et fuldtidsforsikret medlem i 2023 selvom din beregnede sats er højere.

Hvis du ikke inden for de seneste 24 måneder forud for ledigheden og indplaceringen i dagpengeperioden har haft 12 måneder med indtægter fra lønarbejde eller drift af selvstændig virksomhed, beregnes din dagpengesats på grundlag af alle måneder med indtægt inden for perioden på 24 måneder. Summen af indtægterne divideres med det antal måneder, hvor du har haft indtægter. Din gennemsnitlige månedsløn skal have været 23.826 kr. for at du kan få den højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret.

Hvis du ikke har haft indtægter inden for de seneste 24 måneder forud for ledigheden og indplaceringen i dagpengeperioden, beregnes satsen på grundlag af alle måneder med indtægter i en periode på 36 måneder forud for ledigmeldelsen og indplaceringen i dagpengeperioden.

Din dagpengesats beregnes på grundlag af alle dine skattepligtige indtægter fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed.

Din dagpengesats bliver beregnet på grundlag af de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for din ledigmeldelse og indplacering i dagpengeperioden.

Satsen beregnes ved at dividere indtægterne med 12 måneder, hvorefter fratrækkes arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. Af det beløb kan satsen højest udgøre 90 %.

Formelen er: Indkomstgrundlaget / 12 måneder x 0,92 x 0,90 = din dagpengesats. Du kan dog ikke få en højere end den maksimale dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede.

Eksempel: Hvis du er fuldtidsforsikret og din samlede indtægt i de 12 måneder med den højeste indtægt har været 400.000 kr., bliver din sats (400.000 kr. / 12 måneder x 0,92 x 0,9 =) 27.600 kr. Du kan dog højest få udbetalt dagpenge med den maksimale dagpengesats, som er på 19.728 kr. pr. måned for et fuldtidsforsikret medlem i 2023, selvom din beregnede sats er højere.

Hvis du ikke inden for de seneste 24 måneder forud for ledigheden og indplaceringen i dagpengeperioden har haft 12 måneder med indtægter fra lønarbejde eller fra drift af selvstændig virksomhed, beregnes din dagpengesats på grundlag af alle måneder med indtægt inden for perioden på 24 måneder. Summen af indtægterne divideres med det antal måneder, hvor du har haft indtægter.

Eksempel: Hvis du har haft 9 måneder med indtægter inden for de seneste 24 måneder, og du har tjent 150.000 kr. i de 9 måneder, vil du få en dagpengesats på 150.000 kr. / 9 måneder x 0,92 x 0,9 = 13.800 kr.

Hvis du ikke har haft indtægter fra lønarbejde eller drift af selvstændig virksomhed inden for de seneste 24 måneder forud for ledigheden og indplaceringen i dagpengeperioden, beregnes satsen på grundlag af indtægten i en periode på 36 måneder forud for ledigmeldelsen og indplaceringen i dagpengeperioden.

Kun indtægt i en medlemsperiode kan indgå i opgørelsen af beregningsgrundlaget.

Indtægt, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til beregningsgrundlaget, hvis indtægten er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Indtægt fra beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen, kan ikke medregnes ved opgørelsen af beregningsgrundlaget.

Indtægter fra drift af selvstændig virksomhed kan kun indgå i beregningen, hvis de fremgår af din årsopgørelse fra Skat.

Som nyuddannet er din dagpengesats afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din dagpengesats 82% af den højeste dagpengesats for fuldtids- eller deltidsforsikrede. Hvis du ikke er forsørger, er din dagpengesats 71,5% af den højeste dagpengesats for fuldtids- eller deltidsforsikrede.

Du er forsørger, hvis du har ansvaret for at forsørge egne børn under 18 år.

Når der er gået 6 måneder fra du fik ret til dagpenge som dimittend efter din uddannelses afslutning, kan du få beregnet en ny sats på grundlag af indberettede lønindtægter efter uddannelsens afslutning. Det er en betingelse for, at du kan få beregnet en sats, at der er indberettet lønindtægt for mindst 3 måneder efter uddannelsens afslutning. Du kan kun få en beregnet sats, hvis du derved kan få ret til en højere dagpengesats end den faste sats som dimittend. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden efter du opfylder betingelserne for at få den beregnede sats. Hvis du vælger at få udbetalt dagpenge med en beregnet sats, kan du ikke senere i dagpengeperioden få en ny beregnet sats.

Som udgangspunkt skal en sats beregnes på grundlag af 12 måneders indtægt inden for 24 måneder. Men hvis der ikke foreligger 12 måneder med indkomst efter uddannelsens afslutning, beregnes dagpengenes størrelse i disse tilfælde på grundlag af alle måneder med indkomst, dog mindst 3 måneder. Hvis du fx har haft 4 måneder med indtægter efter uddannelsens afslutning, skal du beregnes på grundlag af disse 4 måneder.

​Som udgangspunkt beholder du din dagpengesats i hele din dagpengeperiode.

Din dagpengesats skal genberegnes i følgende tilfælde:

1) Når du opfylder betingelserne for at blive indplaceret i en ny 2-årig dagpengeperiode, skal du have en ny beregning af din sats.

2) Når du har opnået dagpengeret som nyuddannet (dimittend), kan du få beregnet en ny sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt. Du skal have haft mindst 3 måneders indtægter, som er indberettet til Skats indkomstregister. Du får kun en ny sats, hvis den nye sats er højere end din dimittendsats. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden efter du opfylder betingelserne for at få den beregnede sats. Hvis du vælger at få udbetalt dagpenge med en beregnet sats, kan du ikke senere i dagpengeperioden få en ny beregnet sats i samme dagpengeperiode.

3) Når du har opnået dagpengeret som værnepligtig, kan du få beregnet en ny sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt. Du skal have haft mindst 3 måneder med indtægter, som er indberettet til Skats indkomstregister. Du får kun en ny sats, hvis den nye sats er højere end din sats som værnepligtig. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden efter du opfylder betingelserne for at få den beregnede sats. Hvis du vælger at få udbetalt dagpenge med en beregnet sats, kan du ikke senere i dagpengeperioden få en ny beregnet sats.

4) Når du skifter fra forsikringsstatus fra deltids- til fuldtidsforsikring eller omvendt, og du tidligere har fået dagpenge med en beregnet sats, skal der ske beregning af en ny sats. Skift af ydelsessats sker fra den 1. i den efterfølgende måned.

Bemærk, at du ikke vil kunne få udbetalt dagpenge med en beregnet sats, som er større end den maksimale dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede.

Hvis du bliver ledig og skal indplaceres i dagpengeperioden, skal a-kassen benytte oplysninger om din løn og dine løntimer fra indkomstregisteret hos Skat, hvortil din(e) arbejdsgiver(e) har indberettet din løn. Du skal derfor ikke aflevere lønsedler til a-kassen.

Du skal aflevere årsopgørelser fra Skat til a-kassen, hvis du har haft indtægter fra drift af selvstændig virksomhed forud for din ledigmeldelse og indplacering i dagpengeperioden. Det er dog ikke nødvendigt, hvis du kan få beregnet den højeste dagpengesats alene på grundlag af lønindkomst, og beregningsgrundlaget er 12 måneder.

Men hvis beregningsgrundlaget er færre end 12 måneder, skal a-kassen undersøge, om du også har haft indtægter fra drift af selvstændig virksomhed. I givet fald skal du aflevere årsopgørelserne fra Skat til a-kassen.

Både indtægter fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed indgår i beregningen af dagpengesatsen.

Beregningsperioden opgøres som de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 kalendermåneder forud for beregningstidspunktet (ledigmeldelsen/indplaceringen i dagpengeperioden).

Følgende indkomster fra drift af selvstændig virksomhed indgår i beregningsgrundlaget:

1) Virksomhedens skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, fx overskud fra enkeltmandsvirksomhed, dog med fradrag for evt. overførsel af beløb til medarbejdende ægtefælle

2) A-indkomst (løn) udbetalt til dig fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse

3) Din ejerandel af overskud i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse

Det har ikke betydning, om indtægten kommer fra drift af selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Men det skal dog være indtægt fra drift af selvstændig virksomhed. Indtægter fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse kan ikke medregnes.

Indkomsten fra drift af selvstændig virksomhed skal fremgå af dine årsopgørelser fra Skat.

Indkomsten fra din selvstændige virksomhed divideres med 12 måneder, og årsindkomsten fra virksomheden medregnes således med 1/12 pr. måned.

Satsberegningen foretages således: Summen af de 12 måneders indtægt x 0,92 / 12 x 0,90 = din dagpengesats. Bemærk, at du højest vil kunne få den maksimale dagpengesats, som er 19.728 kr. pr. måned (2023-tal) for et fuldtidsforsikret medlem og 13.152 kr. pr. måned (2023-tal) for et deltidsforsikret medlem.

Dækker virksomhedens regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten omregnes til måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. Måneder, hvori du har været drevet selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen.

Du anses for at have afgørende indflydelse på et aktie- eller anpartsselskab, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af

  • mindst 50% af selskabskapitalen, eller
  • mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi, eller
  • en bestemmende andel af selskabets kapital, eller
  • en bestemmende andel af stemmerne i selskabet.

"Nærmeste familie" er dine eller din ægtefælles børn (herunder adoptivbørn og ægtefællens særbørn), børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende. Du anses også for at have afgørende indflydelse, hvis du er beskæftiget med et drifts-/datterselskab gennem et holdingselskab, som du har afgørende indflydelse på.