Det skal du være opmærksom på

 • Du har ret til dagpenge i sammenlagt 3.848 timer (2 år) inden for 36 måneder (3 år), når du bliver ledig.
 • Du skal have været medlem af a-kasse i mindst 1 år.
 • Du optjener din dagpengeret på baggrund af indkomst. Som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen skal din/dine arbejdsgivere have indberettet mindst 254.328 kroner (2023-tal) til indkomstregistret inden for de sidste tre år. Der kan højst medregnes 21.194 kroner pr. måned (2023-tal). Som deltidsforsikret er indkomstkravet 169.548 kr. (2023-tal), og det månedlige indkomstloft er 14.129 kr. (2023-tal).
 • Dagpenge udbetales for en måned ad gangen med et fast timetal på 160,33 timer for et fuldtidsforsikret medlem (deltidsforsikret: 130 timer). Udbetalingen sker bagud for en måned. Hvis du har haft lønarbejde i løbet af måneden, skal løntimerne modregnes.

  Som fuldtidsforsikret kan du kun få udbetalt dagpenge, hvis din ret til dagpenge i en måned udgør mindst 14,8 timer (deltidsforsikret: mindst 12 timer).
 • Hvis du har opbrugt din dagpengeret, men har timer på din beskæftigelseskonto, skal du genoptjene din dagpengeret på baggrund af timer. En genoptjening af dagpengeretten kræver, at der er registreret 1.924 timer på din beskæftigelseskonto.
 • Hvis du ikke har 1.924 timer på din beskæftigelseskonto, har du mulighed for at forlænge din eksisterende dagpengeret. Din dagpengeret kan forlænges med de timer du har registreret på beskæftigelseskontoen. Forlængelsen sker i forholdet 1:2. Det vil sige, har du 100 timer registreret på din beskæftigelseskonto, vil dette give dig ret til yderligere 200 timers dagpenge efter at din oprindelige dagpengeret er udløbet.


Når du skal optjene ret til dagpenge, kan du bruge alle skattepligtige indtægter fra lønarbejde og selvstændig virksomhed. Indtægterne fra din selvstændige virksomhed kan dog først bruges, når de fremgår af din årsopgørelse.

Som fuldtidsforsikret skal du inden for de seneste 3 år samlet have tjent mindst 254.328 kr. (2023-tal). Der kan maksimalt medregnes 21.194 kr. pr. måned (2023-tal) for at få ret til dagpenge. Som deltidsforsikret skal du have tjent 169.548 kr. (2023-tal) og kan maksimalt medregne 14.129 kr. pr. måned (2023-tal).

Indkomstkravet skal være opfyldt i en periode, hvor du har været medlem af a-kassen.

Den 3-årige optjeningsperiode kan forlænges med syge- og barselsperioder, dog maksimalt med 2 år.

Hvis din indtægt udelukkende kommer fra overskuddet af selvstændig virksomhed, og du ikke kan opfylde indkomstkravet inden for de sidste 3 år, kan du optjene retten til dagpenge, hvis du samlet set har haft et skattemæssigt overskud på minimum 254.328 kr. (2023-tal) inden for de sidste 5 år.

Hvis du skal opfylde timekravet for at få ret til dagpenge, og du har både lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed, så kan begge dele bruges. Indtægterne fra din selvstændige virksomhed omregnes til timer med en fast omregningssats.

Du kan bruge alle arbejdsrelaterede og skattepligtige indkomster, der fremgår af din årsopgørelse.

Som lønmodtager er det:

 • Ustøttet A-indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af.
 • Ustøttet B-indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af, og hvor indkomsten ikke indgår i en virksomhed.
 • Indkomst ved aktiviteter med eget CVR/SE-nummer, som bliver beskattet som lønmodtager eller honorarmodtager.
 • Udbetalt løn som medarbejdende ægtefælle, hvor du har haft en lønaftale efter kildeskatteloven.
 • Løn udbetalt som A-indkomst i et selskab som du ikke har afgørende indflydelse i.

Som selvstændig er det:

 • Overskud fra virksomhed eller selskab, hvor du har haft afgørende indflydelse. Kun afsluttede årsopgørelser kan medregnes.
 • Løn udbetalt som A-indkomst i et selskab som du har afgørende indflydelse i.
 • Aktiviteter udført af medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven.
 • Ustøttet B-indkomst, der indgår i din virksomhed.

​Du kan ikke bruge indkomster fra hverken formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse til optjening af din dagpengeret.

Hvis du har opbrugt din dagpengeperiode samt din mulighed for at forlænge din dagpengeret, så har du muligvis ret til kontanthjælp, hvis du opfylder kravene.

Du skal rette henvendelse til din kommune, hvis du har spørgsmål om betingelserne for at få kontanthjælp og andre sociale ydelser

Du genoptjener retten til dagpenge i 3.848 timer, når du har 1.924 løntimer registreret på din beskæftigelseskonto. Du kan følge med i, hvor mange timer du har arbejdet ved at se på din beskæftigelseskonto på din dagpengetæller.
Hvis du ikke har timer på din beskæftigelseskonto, skal du opfylde indkomstkravet for igen at få ret til dagpenge.

De 2 år med dagpenge skal bruges inden for en periode på 3 år.

Det er kun barselsorlov, perioder med sygedagpenge udover 6 uger, perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller perioder med støtte til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, der kan forlænge de 3 år.

De dagpenge du har modtaget i løbet af en måned tæller med til forbruget af din dagpengeret.

Hvis du for en måned har fået udbetalt dagpenge for 74 timer, så bliver din dagpengeret på 3.848 timer nedskrevet med 74 timer.

Du kan følge med i forbruget af din dagpengeret mm. på din beskæftigelseskonto.