Det skal du huske

 • For at få dagpenge skal du dokumentere, at din virksomhed er ophørt.
 • Der er ens regler uanset om du ophører med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Dog skal du ikke have en venteperiode, hvis du ophører med bibeskæftigelse.
 • Du kan kun ophøre med drift af selvstændig virksomhed én gang i din dagpengeperiode. Det betyder, at hvis du ophører med en virksomhed, som du har fået tilladelse til at drive samtidig med dagpenge, kan du ikke ophøre med andre virksomheder i samme dagpengeperiode.
 • Kontakt altid Metal A-kasse i god tid, før du stopper din selvstændige virksomhed.

​​Der er stadig en obligatorisk venteperiode for ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Det betyder, at du ikke kan modtage ydelser fra virksomhedens ophørsdato og tre uger frem. Venteperioden følger lige efter ophørsdatoen.

Medarbejdende ægtefæller får også en venteperiode på tre uger efter ophør med deres aktiviteter i deres ægtefælles virksomhed, selvom deres ansættelsesaftale skatteretligt og dermed også i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand bliver anset for at være lønmodtagerarbejde.

​​Ved ophør med en selvstændig hovedbeskæftigelse (virksomheden er lukket) vil de første 6 måneder af en dagpengeperiode betragtes som en jobsøgningsperiode, hvor du ikke må starte en ny virksomhed op.

Konsekvensen af en ny opstart vil være, at du udelukkes fra retten til dagpenge jobsøgningsperioden ud.

​Du har lov til at starte en virksomhed op i en dagpengeperiode uanset omfanget.

Du må drive virksomheden på alle tider af døgnet, så længe du kan opfylde de almindelige rådighedsregler – herunder at påtage dig arbejde med dags varsel.

Du må dog kun ophøre med en selvstændig virksomhed én gang i en dagpengeperiode. Konsekvensen af et nyt ophør vil være, at du mister retten til dagpenge.

​I de fleste tilfælde kan du dokumentere dit ophør, hvis din virksomhed er afmeldt på virk.dk, og du kan fremvise et ophørsbevis fra skatteforvaltningen.

Du kan også ophøre på en "tro- og love erklæring", hvor du får 6 måneder til at afvikle din virksomhed. Det er her en betingelse, at du inden for 6 måneder fra ophørstidspunktet kan fremvise et ophørsbevis fra virk.dk.

De timer, du bruger på afviklingen af din virksomhed, medfører fradrag i dine dagpenge og du får en venteperiode på 2 måneder, hvor du ikke kan modtage dagpenge. Hvis du kommer med dit ophørsbevis inden for de første 3 uger efter dit ophør, får du en venteperiode på 3 uger.

​Ophør ved udtræden af virksomhed med flere ejere:

  • Udtræden af virksomhed med flere ejere, kan ske med kvittering fra virk.dk om de ændrede ejerforhold. Det er en betingelse, at du er helt udtrådt af virksomheden.
  • Udtræden af et selskab med flere ejere. Her skal ejerforholdene være ændret hos Erhvervsstyrelsen og du må ikke længere have afgørende indflydelse i selskabet.

Ophør ved at omdanne et selskab til et holdingselskab og du ændre formålsparagraffen til formueforvaltning.

Ophør fordi din virksomhed er under konkurs eller tvangsauktion.

Ophør fordi du har udlejet eller bortforpagtet din virksomhed. Der skal være en skriftlig og gensidig, kontrakt, der er uopsigelig i mindst 3 år.

Hvis du er medarbejdende ægtefælle, uden lønaftale, kan du ophøre med virksomheden ved på tro og love at erklære, at du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed.

Hvis du er medarbejdende ægtefælle, med lønaftale efter skattelovgivningen, skal du ikke ophøre med virksomheden, da dine aktiviteter i virksomheden anses for lønmodtageraktiviteter.

Det samme gælder, hvis du ikke er registreret som ejer af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen, men står opført i SKAT´s register som medhæftende for virksomheden.

​Hvis du som medejende ægtefælle udtræder af din ægtefælles virksomhed, er du ophørt med virksomheden, når det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer.

​Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, kan du ophøre med din virksomhed, hvis du omdanner dit selskab til et holdingselskab ved at ændre formålsparagraffen for selskabet til formueforvaltning.

Det er en betingelse, at du dokumenterer ændringen af formålet med selskabet, og at det er anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

Du skal samtidig dokumentere, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet samt at driftsmidler mv. i selskabet, der har dannet grundlag for din udøvelse af virksomheden, er afhændet. Det kan eksempelvis ske ved momsafmelding.

​Du kan anses for ophørt med selvstændig virksomhed, når du udtræder som medejer af virksomheden og det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer af den pågældende virksomhed.

Hvis du er medejer af et selskab med flere ejere, stilles der ikke krav om, at du ikke længere er medejer af virksomheden. Her er det nok, at du ikke længere har afgørende indflydelse i virksomheden.

Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen og du skal fremlægge dokumentation i form af registreringsbevis fra skattestyrelsen, hvoraf ændringerne i virksomhedens ejerforhold fremgår.

​Ja, ophør ved bortforpagtning eller udlejning er en undtagelse til hovedreglen om, at virksomheden skal være registreret som ophørt i CVR-registeret.

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for at udlejning eller bortforpagtning kan godkendes som dokumentation for at du er ophørt med virksomheden.

 • Aftalen skal omfattet hele virksomheden og du må ikke forbeholde dig ret til delvis benyttelse af virksomheden eller dele af denne.
 • Aftalen skal omfatte oplysninger om forpagtningens omfang. Eksempelvis skal der ved bortforpagtning af en landbrugsvirksomhed fremgå oplysninger om afgiften og arealets størrelse samt antal dyr mv.
 • Aftalen skal være gensidigt uopsigelig i mindst 3 år.

Din dokumentation for udlejning eller bortforpagtning består af en skriftlig, dateret og underskrevet kontrakt. Ophøret kan tidligst anerkendes fra den dato kontrakten er underskrevet og forpagteren har overtaget brugsretten af virksomheden.

Det kommer an på, hvordan du er ophørt med din virksomhed.

Du skal have en venteperiode på 3 uger, hvis du er ophørt som følge af:

 • Registrering i CVR-registeret
 • Bortforpagtning eller udlejning
 • Udtræden af en virksomhed med flere ejere
 • Omdannelse til formueforvaltning

Hvis du er ophørt som medarbejdende ægtefælle med en lønaftale efter kildeskatteloven, så kan du heller ikke få dagpenge i en venteperiode på 3 uger.

Du skal have en venteperiode på en uge, hvis du er ophørt med din virksomhed som følge af konkurs eller tvangsauktion.

Hvis du er ophørt på tro og love, får du en venteperiode på 2 måneder, hvor du ikke kan modtage dagpenge. Hvis du kommer med dit ophørsbevis inden for de første 3 uger efter dit ophør, får du kun en venteperiode på 3 uger.

​Nej reglerne om venteperiode gælder kun, hvis du er ophørt med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

​Både du og din ægtefælle skal underskrive en tro- og loveerklæring, om at du er udtrådt af virksomheden.

Det er en betingelse, at din eventuelle skattemæssige registrering som medarbejdende ægtefælle er ophørt, og at du ikke længere arbejder i virksomheden.

​Hvis du ønsker at ophøre med din selvstændig bibeskæftigelse, skal du underskrive en tro- og love erklæring til a-kassen. Du skal oplyse, hvordan virksomheden er ophørt, fx ved salg, lukning eller bortforpagtning.

Du skal altid sende dokumentation for, at virksomheden er afmeldt offentlige registre.

Du har mulighed for at udtræde af din ægtefælles virksomhed. Så skal du underskrive en tro- og love erklæring, hvor du erklærer, at du er ophørt med alle arbejdsopgaver i virksomheden, og at du er helt udtrådt af virksomhedens drift.

Erklæringen skal underskrives af både dig og din ægtefælle, og ophøret gælder tidligst, når a-kassen har modtaget erklæringen om udtræden.

Der gælder særlige regler for udtræden af virksomheden, hvis du efterfølgende indtræder i virksomheden igen. Der skal gå mindst 2 år fra genindtrædelsestidspunktet, før du igen har mulighed for at udtræde på tro- og love.