Det skal du være opmærksom på

 • Du skal være ophørt med virksomheden for at kunne få dagpenge, hvis du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.
 • Som udgangspunkt får du en venteperiode på 3 uger uden dagpenge efter ophørsdatoen, hvis du havde drevet den selvstændige virksomhed som din hovedbeskæftigelse. Du får ikke en venteperiode, hvis det har været din bibeskæftigelse.
 • Du kan ikke modtage dagpenge, når du er ophørt med drift af en selvstændig virksomhed mere end én gang inden for en dagpengeperiode. Ved dit andet ophør med selvstændig virksomhed i løbet af dagpengeperioden har du ikke længere ret til dagpenge.
 • Du vil heller ikke kunne få dagpenge, hvis du ledigmeldte dig efter ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og du derefter starter ny selvstændig virksomhed i en 6 måneders jobsøgningsperiode efter ophøret. Du vil i så fald ikke have ret til dagpenge i den resterende del af 6-måneders jobsøgningsperioden, uanset at det kun er en bibeskæftigelse.
 • Du kan få supplerende dagpenge samtidig med drift af selvstændig virksomhed, hvis det har været din bibeskæftigelse. Du skal således ikke ophøre med virksomheden, men husk at oplyse a-kassen om virksomheden i forbindelse med din ledigmeldelse.
 • Du kan ikke få efterløn samtidig med drift af selvstændig virksomhed, uanset om det er din hoved- eller bibeskæftigelse. Men du kan – under visse betingelser – få tilladelse fra Metal A-kasse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn.

 

det skal du være opmærksom på

 • A-kassen skal vurdere, om du har drevet selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse forud for ledigmeldelsen eller overgangen til efterløn, hvis du ikke er ophørt med virksomheden.
 • Der glæder samme dokumentationskrav til ophøret, uanset om den selvstændige virksomhed har været din hoved- eller bibeskæftigelse.

​Ja. Du kan anses for ophørt med drift af selvstændig virksomhed, når du har overdraget eller solgt din virksomhed, eller når du har bortforpagtet eller udlejet virksomheden på en skriftlig kontrakt, som er gensidigt uopsigelig i mindst 3 år.

Du kan ikke anses for ophørt, hvis du overdrager, sælger, bortforpagter eller udlejer din virksomhed til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Er bortforpagtnings- eller udlejningskontrakten kun uopsigelig i 3 år fra din side, kan du anses for ophørt med virksomheden, når du efter bortforpagtningen eller udlejningen enten

1) har haft mindst 1.924 løntimer inden for de seneste 15 måneder, eller

2) har haft mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder, og der er sket en væsentlig omlægning af driften, der har medført en reduktion af arbejdsmængden i virksomheden.

​Ja. Du kan anses for ophørt med drift af selvstændig virksomhed, når virksomheden er lukket og afmeldt hos CVR-registeret. I den forbindelse skal de skattemæssige forpligtelser være overdraget eller afsluttet. Du skal fremlægge dokumentation i form af en bekræftelse af ophøret fra Erhvervsstyrelsen vedrørende afmeldingen på virk.dk og en bekræftelse fra Skatteforvaltningen. Du kan dog anses for ophørt, før virksomheden er afmeldt hos CVR-registeret, hvis virksomheden er under afvikling, og du på tro og love erklærer ikke at drive virksomheden udover, hvad der kan anses for afvikling. Ophøret kan tidligst gælde fra det tidspunkt, a-kassen har modtaget din tro og love-erklæring. Det er en betingelse, at du inden for 6 måneder fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget tro- og loveerklæringen, har dokumenteret, at virksomheden er CVR-afmeldt.

​Ja. Du kan anses for ophørt, før virksomheden er afmeldt hos CVR-registeret, hvis virksomheden er under afvikling, og du på tro og love erklærer ikke at drive virksomheden udover, hvad der kan anses for afvikling. Ophøret kan tidligst gælde fra det tidspunkt, a-kassen har modtaget din tro og love-erklæring. Det er en betingelse, at du inden for 6 måneder fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget tro og love-erklæringen, har dokumenteret, at virksomheden er afmeldt i CVR-registeret.

​Ja. Du kan anses for ophørt med drift af selvstændig virksomhed, hvis ophøret skyldes, at virksomheden går konkurs eller sælges på tvangsauktion.

Ved konkurs kan du anses for ophørt ugedagen efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen. Det er en betingelse, at skifteretten efterfølgende har afsagt konkursdekret.

Ved tvangsauktion kan du anses for ophørt, når du dokumenterer, at

1) der er indgivet begæring om tvangsauktion,

2) virksomheden er overtaget til brugeligt pant eller administration af panthaver,

3) virksomheden drives uden bistand fra dig, din ægtefælle, samlever eller umyndige børn, og

4) du er fraflyttet ejendommen, hvis din bopæl har været beliggende på samme adresse som virksomheden.

​Ja. Du kan anses for ophørt med en virksomhed, når du udtræder som medejer af virksomheden, og det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer. Udtræder du af et selskab med flere ejere, kan du dog anses for ophørt med virksomheden, når du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Du anses for at have afgørende indflydelse på et aktie- eller anpartsselskab, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af

 • mindst 50% af selskabskapitalen, eller
 • mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi, eller
 • en bestemmende andel af selskabets kapital, eller
 • en bestemmende andel af stemmerne i selskabet.

"Nærmeste familie" er dine eller din ægtefælles børn (herunder adoptivbørn og ægtefællens særbørn), børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende. Du anses også for at have afgørende indflydelse, hvis du er beskæftiget med et drifts-/datterselskab gennem et holdingselskab, som du har afgørende indflydelse på.

​Ja. Du kan anses for ophørt med at drive selvstændig virksomhed som medarbejdende ægtefælle, når du på tro og love erklærer at være udtrådt af din ægtefælles virksomhed. Ophøret kan tidligst gælde fra det tidspunkt, a-kassen har modtaget en erklæring underskrevet på tro og love af dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af virksomheden. Udtræden er betinget af, at du ikke har været medejer af virksomheden, og at du ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden.

​Ja. Du kan anses for ophørt med et selskab, når du har omdannet selskabet til et holdingselskab (kapitalselskab) ved at dokumentere, at det er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, at formålet med selskabet er ændret til formueforvaltning, formueadministration, formuepleje eller lignende. Det skal samtidig dokumenteres, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at driftsmidler mv. i selskabet, der har dannet grundlag for din erhvervsudøvelse, er afhændet. Det drejer sig om den situation, hvor et driftsselskab omlægges, så der ikke længere er en drift i selskabet, fx ved at driften er solgt, og formålet med selskabet alene er at varetage formuen fra salget.

​Ja. Du kan anses for ophørt med drift af en udenlandsk virksomhed, når du har dokumenteret, at virksomheden er registreret som ophørt i offentlige registre mv. i det andet land på tilsvarende vis, som havde det været en dansk virksomhed.

​Ja. Efter ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse får du en karantæne, som betyder, at du ikke kan få udbetalt dagpenge i en periode (venteperioden). Venteperioden løber fra dagen efter, at virksomheden er dokumenteret ophørt. Periodens længde afhænger af ophørsårsagen.

Som hovedregel er venteperioden på 3 uger. Men ved konkurs eller tvangsauktion er venteperioden kun 1 uge. Ved ophør med en tro og love-erklæring er venteperioden 2 måneder. Men hvis du kan dokumentere ophør inden udløbet af 2-måneders-perioden, kan du få dagpenge fra dagen efter ophøret, dog tidligst 3 uger fra det tidspunkt, hvor du er ophørt på tro og love.

Der er ingen venteperiode ved ophør med en selvstændig virksomhed, som har været din bibeskæftigelse.

Ved ophør som medarbejdende ægtefælle med eller uden en lønaftale efter kildeskatteloven er venteperioden 3 uger.

​Ja. Du kan ikke modtage dagpenge, når du er ophørt med drift af en selvstændig virksomhed mere end én gang inden for en dagpengeperiode. Det er uden betydning, om du starter en helt ny virksomhed op i forhold til den første virksomhed, eller om du starter den samme virksomhed op igen, som du tidligere er ophørt med. Ved dit andet ophør med selvstændig virksomhed i dagpengeperioden har du ikke længere ret til dagpenge. For at få dagpengeret på ny skal du opfylde kravet om genoptjening af dagpengeretten (indkomst-/beskæftigelseskravet) og opfylde kravet om genoptjening af retten til supplerende dagpenge.

Du vil heller ikke kunne få dagpenge, hvis du ledigmeldte dig og blev indplaceret i en dagpengeperiode efter et ophør med selvstændig virksomhed som var din hovedbeskæftigelse, og du derefter starter ny selvstændig virksomhed i en 6 måneders jobsøgningsperiode efter ophøret. Du vil i så fald ikke have ret til dagpenge i den resterende del af 6-måneders jobsøgningsperioden.

​Din beskæftigelse med drift af selvstændig virksomhed anses for at være en bibeskæftigelse, hvis du som fuldtidsforsikret medlem

1) i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 80 løntimer pr. måned i de seneste 6 kalendermåneder forud for din ledigmeldelse og indplacering i dagpengeperioden eller din overgang til efterløn (som deltidsforsikret er kravet 53 løntimer) og

2) har haft mindst én løntime i 5 af de 6 måneder.

Ved opgørelsen medregnes perioder, hvor du har været under uddannelse, og hvor uddannelsen har givet ret til dagpenge på dimittendvilkår. Uddannelsen medregnes med 160,33 timer pr. måned.

Hvis du ikke opfylder begge betingelser, anses virksomheden for at være din hovedbeskæftigelse, og du skal ophøre med virksomheden, før du kan få dagpenge eller efterløn.

Opstarter du selvstændig virksomhed, mens du er indplaceret i en dagpengeperiode, anses det for at være en bibeskæftigelse.

Under visse betingelserne kan du efter tilladelse fra Metal A-kasse få efterløn samtidig med drift af selvstændig virksomhed. Du kan læse mere om de forskellige tilladelser til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn her.

For at kunne ændre definition af selvstændig virksomhed til fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning skal du sandsynliggøre overfor a-kassen, at der er sket en ændring, som bevirker, at du ikke længere arbejder i det samme omfang i virksomheden.

Det er ikke tilstrækkeligt til at ændre definition, hvis du er gået ned i tid og kun arbejder i meget begrænset omfang, for eksempel fordi du i en periode ikke har kundeordrer eller ikke er lykkedes med at sælge dine varer eller tjenesteydelser i din virksomhed.

Formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse skifter definition, når aktiviteten skifter karakter og opfylder betingelserne for en af de øvrige kategorier. Du har pligt til at oplyse a-kassen om ændringer og forhold, som har betydning for a-kassens vurdering.

I den 2-årige dagpengeperiode og den forlængede dagpengeperiode har et skift af definition virkning fra det tidspunkt, hvor aktiviteten er omfattet af én af de andre definitioner.

Skifter fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning karakter til at være selvstændig beskæftigelse, kan der ikke udbetales efterløn, før a-kassen har givet tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn.