Det skal du være opmærksom på

 • Når du bliver ledig, skal a-kassen vurdere din selvstændige virksomhed, og om det er din hovedbeskæftigelse eller din bibeskæftigelse.
 • Du kan ikke få dagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.
 • Du kan få dagpenge i op til 30 uger, hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.
 • Kontakt altid Metal A-kasse i god tid, hvis du overvejer at blive selvstændig, eller hvis du er ved at stoppe med selvstændig virksomhed. Sagsbehandlingen tager lang tid, og du skal levere omfattende dokumentation
 • For at få efterløn skal du lukke din selvstændige virksomhed eller søge tilladelse hos a-kassen om at videreføre virksomheden i perioden samtidig med efterløn.

​Du kan udføre erhvervsmæssige aktiviteter som formueforvaltning, når du:

 • Har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har haft personligt arbejde forbundet med udlejningen
 • Passivt ejer en virksomhed og ikke har personligt arbejde i virksomheden
 • Ejer en bortforpagtet virksomhed
 • Forvalter din egen formue, herunder sælger og løber aktier, anparter, aktier, obligationer eller lignende værdipapirer eller
 • I øvrigt ikke eller i meget begrænset omfang har personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet (højest 5 timer pr. md.)
 • Din virksomhed er registreret med skattemæssig status som formueforvaltning

Timer du bruger på formueforvaltning medfører ikke fradrag i dine dagpenge.

Hvis du begynder at bruge mere end 5 timer om måneden, opfylder du ikke længere betingelserne for formueforvaltning.

​Der vil være tale om fritidsbeskæftigelse, hvis din aktivitet hverken er lønmodtagerarbejde, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Der skal dog være tale om at din aktivitet kan betragtes som erhvervsmæssig. Det betyder, at hobby- og fritidsaktiviteter ikke er omfattet af denne definition.

Ofte vil din fritidsbeskæftigelse ikke have et CVR-nummer eller blive beskattet efter reglerne for selvstændige.

Følgende former for selvstændige aktiviteter kan som udgangspunkt anses for fritidsbeskæftigelse, også selvom du har et CVR-nr.:

• Deltidslandbrug.

• Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål – du må kun i mindre omfang udføre småreparationer, viceværtfunktioner og administration.

• Drift af fredskov på op til 5 ha.

• Drift af egen vindmølle eller solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, når dit arbejde hermed er helt ubetydeligt.

• Biavl med højst 20 bistader.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig en række betingelser for, at ovennævnte erhvervsmæssige aktiviteter kan drives som en fritidsbeskæftigelse modsat en selvstændig virksomhed, der er omfattet af en dagpengebegrænsning på 30 uger.

Timer anvendt i forbindelse med en fritidsbeskæftigelse giver ikke rettigheder i dagpengesystemet, men medfører fradrag i udbetalingen af dine dagpenge. Fradraget sker i dine dagpenge time for time uanset hvornår på døgnet og ugen du bruger tid på din fritidsbeskæftigelse.

​Alle måneder, hvor du får udbetalt dagpenge, indgår i forbruget af dine 30 uger. Dette sker uanset om du har fået fradrag i dagpengene for de timer, du har brugt på bibeskæftigelsen. Måneder, hvor du ikke har fået dagpenge, indgår ikke i forbruget af de 30 uger. Uger hvor du får udbetalt supplerende dagpenge ved lønarbejde indgår også i forbruget af dine 30 uger.

​Ja, du har mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed i op til 12 uger.

​Du har løbende mulighed for at optjene ret til en ny periode med supplerende dagpenge.

Kravet herfor er enten:

 • At du har haft en samlet indkomst (A- og B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed) i et år på 228.348 kroner uden at du modtog dagpenge det pågældende år, eller
 • At du har haft seks måneders lønmodtagerbeskæftigelse (svarende til 146 timer pr. måned) uden dagpenge inden for 12 sammenhængende måneder.

​Freelancere kan både være lønmodtagere eller selvstændige. A-kassen vurderer dit freelancearbejde ud fra, hvordan du har indrettet dit arbejde. Kontakt altid din Metalafdeling, hvis du er i tvivl.

Hvis du er freelancer som lønmodtager, er du omfattet af de almindelige regler om dagpenge samtidig med eller efter et lønmodtagerjob.

Hvis du er freelancer og driver din virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge, når du har lukket eller solgt din virksomhed. Du må heller ikke starte virksomheden op igen, hvis du får en opgave, fordi dagpengene ikke må virke som erhvervsstøtte til virksomheder, der midlertidigt ikke har opgaver.

Du bliver betragtet som lønmodtager, hvis

 • Du har fået udbetalt løn i et ustøttet sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår,
 • Der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og
 • Indtægten beskattes som personlig indkomst (A og B-indkomst.

Som udgangspunkt skal du stoppe med at drive selvstændig virksomhed, når du skal på efterløn.

Hvis du vil videreføre en selvstændig virksomhed, der har været din hovedbeskæftigelse, skal du søge tilladelse i a-kassen.

Der er mulighed for at få tilladelse til at fortsætte virksomheden med enten 18,5 timer om ugen eller at drive virksomheden i op til 962 timer om året.

Du skal også have tilladelse fra a-kassen, hvis du ønsker at fortsætte en tidligere bibeskæftigelse. Her er det en betingelse, at du kan sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid i virksomheden højst udgør 400 timer om året, og at virksomhedens samlede indtægt ikke må overstige 79.048 kroner (i 2018) pr. regnskabsår.

Læs mere om ophør af selvstændig virksomhed

​Er der under 20 ansatte, eller er du ansat i en overordnet stilling, er du ifølge a-kassereglerne selvstændig. Du må heller ikke have andre løn- og ansættelsesvilkår end de øvrige ansatte.

Følgende typer af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse giver ikke tidsbegrænsning i dagpengene:

​- Deltidslandbrug som du også havde, før du blev ledig. Du må ikke udvide virksomheden under ledigheden eller have ansatte. Husdyr skal primært være til eget forbrug.
- Enkeltstående opgaver udført som selvstændig.
- Fritidsfiskeri af ringe omfang.
- Biavl med højst 15 bistader.
- Drift af en udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Du må kun i mindre omfang udføre administration og viceværtfunktioner.
- Arbejde i ægtefælles virksomhed. Dit arbejde må kun være få timer og må ikke have indflydelse på virksomheden drift. fx telefonpasning.
- Fredskov på højst 5 hektar. Fredskoven skal ligge på din faste bopæl eller fritidsbopæl.
- Egen vindmølle, hvis arbejdet begrænser sig til afmåling, tilkaldelse af reparatør etc.

Ja, hvis du starter en aktivitet med selvstændig virksomhed i din dagpengeperiode, vil den blive betragtet som en bibeskæftigelse.

u har mulighed for at modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger samtidig med selvstændig bibeskæftigelse.

​Du kan godt genoptjene ret til en ny periode med 78 ugers dagpenge samtidig med din selvstændige bibeskæftigelse. Så skal du have haft 962 løntimer inden for de sidste 18 måneder. Bibeskæftigelsen i din selvstændig virksomhed kan ikke medregnes i opgørelsen, da der ikke er tale om lønarbejde.

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge, når du driver selvstændig virksomhed. Men du kan få dagpenge i op til 30 uger, hvis du driver selvstændig virksomhed. Du skal have en skriftlig tilladelse fra a-kassen.

Dit arbejde i virksomheden bliver modregnet i dine dagpenge time for time. Du skal oplyse alle dine arbejdstimer på dit dagpengekort, inklusive administration, transport, regnskab etc. Din indtjening i virksomheden påvirker ikke dagpengene.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, søge job og kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel. Virksomheden må ikke forhindre dig i at møde op til samtaler eller aktiviteter. Det er ikke længere et krav, at dit arbejde i virksomheden skal kunne udføres uden for normal arbejdstid.

​Hvis du i mindst 26 uger, umiddelbart før du blev ledig, har haft lønarbejde i fuldt normalt omfang og samtidig drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, opfylder du umiddelbart kravet. Det er en betingelse, at din selvstændige virksomhed under ledigheden videreføres i samme eller mindre omfang end hidtidigt.

Din selvstændige virksomhed defineres som bibeskæftigelse, hvis du før ledigheden har mindst 80 indberettede løntimer i gennemsnit pr. måned i de seneste 6 måneder samt mindst én løntime i fem af de seneste 6 måneder inden din ledighed samtidig med driften af din virksomhed.

Din virksomhed anses også for bibeskæftigelse, hvis du starter den op i dagpengeperioden.