Det skal du være opmærksom på

 • Det har forskellige konsekvenser for din ret til dagpenge, om din aktivitet anses for at være drift af selvstændig virksomhed, formueforvaltning, fritidsbeskæftigelse eller hobby/fritidsaktivitet.
 • Når du bliver ledig, skal a-kassen vurdere, om du har drevet selvstændig virksomhed, og om det har været din hoved- eller bibeskæftigelse, eller om aktiviteten er formueforvaltning, fritidsbeskæftigelse eller hobby/fritidsaktivitet.
 • Du skal oplyse Metal A-kasse, hvis du har eller har haft erhvervsmæssige aktiviteter, fx hvis du tilbyder salg af varer eller tjeneste-/serviceydelser, eller hvis du har ejendomsudlejning eller anden form for udlejning, fx udlejning af din bil.
 • Du skal oplyse Metal A-kasse, hvis du er CVR-registreret, eller hvis du ejer eller er medejer af et aktie- eller anpartsselskab, eller hvis du deltager i et interessentskab (I/S), eller hvis over-/underskud fra din aktivitet beskattes efter skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende.
 • Du skal oplyse Metal A-kasse, hvis du er beskæftiget i din ægtefælles virksomhed.
 • Hvis du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse forud for din ledigmeldelse, kan du ikke få dagpenge, før virksomheden er ophørt.

det skal du være opmærksom på

 • Hvis du har drevet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse forud for din ledigmeldelse, kan du under visse betingelser fortsætte med at drive virksomheden samtidig med supplerende dagpenge i 30 uger i din ledighedsperiode. Al din arbejdstid med virksomheden skal modregnes i dine dagpenge.
 • Du kan også under visse betingelser opstarte en selvstændig virksomhed under din ledighed og få supplerende dagpenge i 30 uger. Al din arbejdstid med virksomheden skal modregnes i dine dagpenge.
 • Din indkomst fra drift af selvstændig virksomhed medregnes ved opgørelsen af, om du har optjent ret til en dagpengeperiode. Din indtægt fra drift af selvstændig virksomhed indgår også ved beregningen af din dagpengesats.
 • Kontakt altid Metal A-kasse i god tid, hvis du overvejer at blive selvstændig erhvervsdrivende, eller hvis du er ved at lukke din virksomhed. Du skal dokumentere dine aktiviteter og eventuelt ophøret med virksomheden.

​Du anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis alle følgende tre betingelser er opfyldt:

1) aktiviteten har et erhvervsmæssigt element, dvs. et formål om at opnå økonomisk udbytte, og

2) du har eller har haft personligt arbejde med aktiviteten, og

3) det er desuden en betingelse, at:

 • aktiviteten er registreret med et CVR-nummer eller har en lovbestemt pligt til at være registreret med et CVR-nummer, fx som følge af momsreglerne, eller
 • over-/underskud fra aktiviteten skal beskattes efter skattereglerne for selvstændige, eller
 • du får løn som A-indkomst fra et selskab (fx aktie- eller anpartsselskab), hvor du har afgørende indflydelse, eller
 • aktiviteten er udført af dig som medarbejdende ægtefælle uden, at du har indgået en lønaftale med din ægtefælles virksomhed, eller
 • aktiviteten medfører, at du modtager B-indkomst fra en virksomhed, som er ejet af helt eller delvist af dig, eller
 • at aktiviteten udføres i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

Du anses for at have afgørende indflydelse på et aktie- eller anpartsselskab, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af

 • mindst 50% af selskabskapitalen, eller
 • mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi, eller
 • en bestemmende andel af selskabets kapital, eller
 • en bestemmende andel af stemmerne i selskabet.

"Nærmeste familie" er dine eller din ægtefælles børn (herunder adoptivbørn og ægtefællens særbørn), børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende. Du anses også for at have afgørende indflydelse, hvis du er beskæftiget med et drifts-/datterselskab gennem et holdingselskab, som du har afgørende indflydelse på.

En aktivitet, hvor formålet er at opnå økonomisk udbytte, anses for at være formueforvaltning, når du

 • har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har haft personligt arbejde med udlejningen, eller
 • passivt ejer en virksomhed, og du dermed ikke har eller personligt arbejde i virksomheden, eller
 • ejer en bortforpagtet virksomhed, eller
 • forvalter egen formue, herunder køb og salg af værdipapirer, eller
 • i øvrigt ikke eller i meget begrænset omfang har personligt arbejde forbundet med den erhvervsmæssige aktivitet.

Selvom du har personligt arbejde med en af de ovennævnte aktiviteter, kan aktiviteten anses for at være formueforvaltning, hvis arbejdet er af meget begrænset omfang. Du skal sandsynliggøre, at du bruger højest 5 timer om måneden på aktiviteten. Din aktivitet bliver ikke modregnet i dine dagpenge eller efterløn. Men du kan ikke bruge overskud fra formueforvaltning til at optjene ret til dagpenge eller efterløn, til beregning af dagpenge- eller efterlønssats eller til optjening af skattefri præmieportioner i efterlønsordningen.

Din aktivitet anses for at være fritidsbeskæftigelse, hvis aktiviteten har et erhvervsmæssigt element, dvs., at formålet er at opnå økonomisk udbytte, men ikke kan anses for at være selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller lønarbejde. Alt dit arbejde med fritidsbeskæftigelsen skal modregnes i dine dagpenge eller efterløn. Du har pligt til at oplyse a-kassen om din fritidsbeskæftigelse og om alt dit arbejde med fritidsbeskæftigelsen. Du kan ikke bruge overskud fra fritidsbeskæftigelsen til at optjene ret til dagpenge eller efterløn, til beregning af dagpenge- eller efterlønssats eller til optjening af skattefri præmieportioner i efterlønsordningen.

Mange forskellige aktiviteter vil kunne anses for at være en fritidsbeskæftigelse. Men følgende aktiviteter vil altid anses for at være fritidsbeskæftigelse, så længe de opfylder bestemte betingelser:

 1. Deltidslandbrug (fritidslandbrug)
 2. Udlejning af én ejendom
 3. Fredskov
 4. Vindmølle eller solcelleanlæg
 5. Biavl

Din aktivitet anses for at være en hobby eller fritidsaktivitet, hvis aktiviteten ikke har et erhvervsmæssigt element. Formålet med aktiviteten må derfor ikke være at opnå økonomisk udbytte. Du må ikke tilbyde salg af varer eller tjeneste-/serviceydelser. Du må ikke være CVR-registreret med aktiviteten eller have en lovbestemt pligt til at være registreret med et CVR-nummer, fx pga. momsreglerne. Aktiviteten må ikke være omfattet af skattereglerne om over-/underskud for selvstændige erhvervsdrivende.

Hobby og fritidsaktiviteter modregnes ikke i dine dagpenge eller efterløn, og du kan ikke opnå rettigheder i arbejdsløshedsforsikringen på grundlag af din hobby/fritidsaktivitet.

Ja, i nogle situationer. Du anses for at være medarbejdende ægtefælle og er omfattet af reglerne i arbejdsløshedsforsikringen om drift af selvstændig virksomhed, hvis begge følgende betingelser er opfyldte:

1) du er beskæftiget i en virksomhed, som du ikke er medejer af, men som din ægtefælle ejer alene eller har afgørende indflydelse på som medejer, og

2) du ikke har indgået en lønaftale med din ægtefælles virksomhed efter kildeskattelovens § 25 A. Det er dig, som skal dokumentere over for a-kassen, om der foreligger en lønaftale.

Hvis du har indgået en lønaftale, anses din beskæftigelse for at være lønarbejde – ikke drift af selvstændig virksomhed.

Din ægtefælle anses for at have afgørende indflydelse på et aktie- eller anpartsselskab, hvis din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af

mindst 50% af selskabskapitalen, eller

mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi, eller

en bestemmende andel af selskabets kapital, eller

en bestemmende andel af stemmerne i selskabet.

"Nærmeste familie" er dine eller din ægtefælles børn (herunder adoptivbørn og ægtefællens særbørn), børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende. Du anses også for at have afgørende indflydelse, hvis du er beskæftiget med et drifts-/datterselskab gennem et holdingselskab, som du har afgørende indflydelse på.

​Din beskæftigelse med drift af selvstændig virksomhed anses for at være en bibeskæftigelse, hvis du som fuldtidsforsikret medlem:

1) i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 80 løntimer pr. måned i de seneste 6 kalendermåneder forud for din ledigmeldelse og indplacering i dagpengeperioden eller din overgang til efterløn (som deltidsforsikret er kravet 53 løntimer) og

2) har haft mindst én løntime i 5 af de 6 måneder.

Ved opgørelsen medregnes perioder, hvor du har været under uddannelse, og hvor uddannelsen har givet ret til dagpenge på dimittendvilkår. Uddannelsen medregnes med 160,33 timer pr. måned.

Hvis du ikke opfylder begge betingelser, anses virksomheden for at være din hovedbeskæftigelse, og du skal ophøre med virksomheden, før du kan få dagpenge. Du kan læse mere om ophørsbetingelserne her.

Opstarter du selvstændig virksomhed, mens du er indplaceret i en dagpengeperiode, anses det for at være en bibeskæftigelse.

Du kan få supplerende dagpenge samtidig med drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i en begrænset periode på 30 uger inden for 104 uger. Alle uger, hvor du modtager dagpenge medregnes, uanset om du har haft arbejdsopgaver i din virksomhed eller ej i den pågældende uge. I forbindelse med opstart af en virksomhed under ledighed, skal du være opmærksom på, at alle uger i den måned, hvor du starter virksomheden, tæller med. Dette gælder også de uger, der ligger forud for opstarten.

Også uger, hvor du har lønarbejde på nedsat tid og modtaget supplerende dagpenge, medregnes ved opgørelsen af 30-ugers-begrænsningen.

Det er en betingelse for at du kan få supplerende dagpenge, at du kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet samtidig med drift af selvstændig virksomhed. Du skal således være aktivt jobsøgende og deltage i møder og aktiviteter hos jobcenteret og a-kassen. Du må ikke have kontraktmæssige forpligtelser over for kunder, leverandører eller samarbejdspartnere i din virksomhed, som medfører, at du ikke med dags varsel vil kunne overtage henvist arbejde eller deltage i møder eller aktiviteter hos jobcenteret eller i a-kassen.

Alt dit arbejde med virksomheden skal modregnes i dine dagpenge.

Efter 30 uger kan du ikke længere modtage dagpenge, medmindre du ophører med virksomheden. Du kan medregne dit overskud fra drift af selvstændig virksomhed ved opgørelsen af, om du har optjent ret til en 2-årig dagpengeperiode. Indkomsten indgår også i beregningen af din dagpengesats.

Hvis du har drevet virksomheden forud for din ledighed, og virksomheden endnu ikke er ophørt, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis virksomheden har været din bibeskæftigelse. Hvis virksomheden har været din hovedbeskæftigelse, skal den være ophørt, før du kan få dagpenge.

Ja. Hvis din ret til supplerende dagpenge er udløbet, og du ikke har genoptjent retten til en ny 30-ugers-periode med supplerende dagpenge, kan du forlænge den periode, hvor du arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge, med op til 12 uger.

Ved opgørelsen af, om du kan forlænge perioden, medregnes følgende forhold, der er indberettet mv. i de seneste 12 måneder forud for tidspunktet for udløb af perioden med ret til supplerende dagpenge:

1) Løntimer og A-indkomst indberettet til indkomstregisteret. Afholdt ferie med feriegodtgørelse og A-indkomst, udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, kan dog ikke medregnes ved opgørelsen. Ukontrollabelt arbejde omregnes til timer med omregningssatsen, som er 241,73 kr. pr. time (2019-tal).

2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i din virksomheds overskud eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer med omregningssatsen, som er 241,73 kr. pr. time (2019-tal).

3) Måneder, hvor et du har drevet selvstændig virksomhed og ikke har modtaget dagpenge. Det er en betingelse, at virksomheden har været registret i offentlige registre i 6 måneder på tidspunktet for udløb af perioden med ret til supplerende dagpenge.

Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge for et fuldtidsforsikret medlem på baggrund af løntimer, A- og B-indkomst i nr. 1 og 2, giver én månedsindberetning med mere end 146 løntimer, fire uge-indberetninger med mere end 34 løntimer eller to 14-dages-indberetninger med mere end 68 løntimer ret til yderligere 4 uger, hvor du kan arbejde på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge.

Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge for et deltidsforsikret medlem på baggrund af løntimer, A- og B-indkomst i nr. 1 og 2, giver én månedsindberetning med mere end 118 løntimer, fire uge-indberetninger med mere end 27 løntimer eller to 14-dages-indberetninger med mere end 54 løntimer ret til yderligere 4 uger, hvor medlemmet kan arbejde på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge.

Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge på baggrund af drift af selvstændig virksomhed (nr. 3), giver hver kalendermåned ret til forlængelse af perioden med supplerende dagpenge med 4 uger.

Hvis du vælger at gøre brug af din forlængelsesmulighed, vil de løntimer, der er anvendt til forlængelse, ikke længere kunne anvendes til generhvervelse af en ny 30-ugers-periode med ret til supplerende dagpenge.

Som fuldtidsforsikret medlem genoptjener du ret til en ny 30-ugers-periode med supplerende dagpenge, når du

1) inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 146 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger, mere end 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 68 løntimer i hver af 13 14-dages-indberetninger, eller

2) inden for et indkomstår har en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 243.996 kr. (2021-tal) og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge.

Som deltidsforsikret medlem genoptjener du ret til en ny 30-ugers-periode med supplerende dagpenge, når du

1) inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 118 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger, mere end 27 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 54 løntimer i hver af 13 14-dages-indberetninger, eller

2) i et indkomstår har en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, der udgør mindst 162.660 kr. (2021-tal), og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge.

Ja. Efter ophør med drift af selvstændig virksomhed får du en karantæne (venteperiode), som betyder, at du ikke kan få udbetalt dagpenge i en periode. Venteperioden løber fra dagen efter, at virksomheden er dokumenteret ophørt. Periodens længde afhænger af ophørsårsagen. Som hovedregel er venteperioden på 3 uger. Men ved konkurs eller tvangsauktion er perioden kun 1 uge. Ved ophør med en tro og love-erklæring er perioden 2 måneder. Men hvis du kan dokumentere ophør inden udløbet af 2-måneders-perioden, kan du få dagpenge fra dagen efter ophøret, dog tidligst 3 uger fra det tidspunkt, hvor du er ophørt på tro og love.

Der er ingen venteperiode ved ophør med en bibeskæftigelse.

Ved ophør som medarbejdende ægtefælle, der har haft en lønaftale efter kildeskatteloven, er perioden 3 uger. Venteperioden er dog på 1 uge, hvis din ægtefælles virksomhed er gået konkurs eller solgt på tvangsauktion.

Du kan læse mere om betingelserne for at kunne blive betragtet som ophørt med drift af selvstændig virksomhed her.

​Ja. Der er visse begrænsninger. Du kan ikke modtage dagpenge, når du er ophørt med drift af en selvstændig virksomhed mere end én gang inden for en dagpengeperiode. Det er uden betydning, om du starter en helt ny virksomhed op eller starter den samme virksomhed op igen. Ved dit andet ophør med selvstændig virksomhed i dagpengeperioden har du ikke længere ret til dagpenge. For at få dagpengeret på ny skal du opfylde kravet om genoptjening af dagpengeretten (indkomst-/beskæftigelseskravet) og kravet om genoptjening af retten til supplerende dagpenge. Du vil heller ikke kunne få dagpenge, hvis du ledigmeldte dig efter ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og du derefter starter ny selvstændig virksomhed i en 6 måneders jobsøgningsperiode efter ophøret. Du vil i så fald ikke have ret til dagpenge i den resterende del af 6-måneders jobsøgningsperioden.

Du kan læse mere om betingelserne for at kunne blive betragtet som ophørt med drift af selvstændig virksomhed her.

Hvis din aktivitet er en selvstændig virksomhed, kan aktiviteten ikke skifte definition. Men du kan anses for ophørt med virksomheden, når du opfylder en af ophørsbetingelserne i arbejdsløshedsforsikringen. Du kan læse mere om ophørsbetingelserne her.

Formueforvaltning, fritidsbeskæftigelse eller hobby/fritidsaktivitet skifter definition, når aktiviteten skifter karakter og opfylder betingelserne for en af de øvrige kategorier. Fx skifter en hobby til at være selvstændig virksomhed, når betingelserne for selvstændig virksomhed er opfyldt. Du har pligt til at oplyse a-kassen om forhold, der har betydning for vurderingen. I den 2-årige dagpengeperiode og den forlængede dagpengeperiode har et skift af definition virkning fra det tidspunkt, hvor aktiviteten er omfattet af én af de andre definitioner.

Skifter fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning karakter til at være selvstændig beskæftigelse, kan der ikke udbetales efterløn, før a-kassen har givet tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn.

Både indtægter fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed indgår i beregningen af dagpengesatsen.

Beregningsperioden opgøres som de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 kalendermåneder forud for beregningstidspunktet (ledigmeldelsen/indplaceringen i dagpengeperioden).

Følgende indkomster fra drift af selvstændig virksomhed indgår i beregningsgrundlaget:

1) Virksomhedens skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, fx overskud fra enkeltmandsvirksomhed, dog med fradrag for evt. overførsel af beløb til medarbejdende ægtefælle

2) A-indkomst (løn) udbetalt til dig fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse

3) Din ejerandel af overskud i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse

Det har ikke betydning, om indtægten kommer fra drift af selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Men det skal dog være indtægt fra drift af selvstændig virksomhed. Indtægter fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse kan ikke medregnes.

Indkomsten medregnes til opgørelsen af indkomst- eller beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af en årsopgørelse fra SKAT i optjeningsperioden.

Indkomsten fra din selvstændige virksomhed divideres med 12 måneder, og årsindkomsten fra virksomheden medregnes således med 1/12 pr. måned.

Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten omregnes til måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. Måneder, hvori der har været drevet selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen.

Satsberegningen foretages således: Summen af de 12 månedsindtægter x 0,92 / 12 måneder x 0,90 = din dagpengesats. I beregningen er fratrukket arbejdsmarkedsbidraget på 8% fra summen af de 12 måneders indtægt, og du kan højest få 90 % af det beløb. Bemærk, at du højest vil kunne få den maksimale dagpengesats, som er 19.322 kr. (2021-tal) for et fuldtidsforsikret medlem og 12.881 kr. (2021-tal) for et deltidsforsikret medlem.

Du anses for at have afgørende indflydelse på et aktie- eller anpartsselskab, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af

 • mindst 50% af selskabskapitalen, eller
 • mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi, eller
 • en bestemmende andel af selskabets kapital, eller
 • en bestemmende andel af stemmerne i selskabet.

"Nærmeste familie" er dine eller din ægtefælles børn (herunder adoptivbørn og ægtefællens særbørn), børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende. Du anses også for at have afgørende indflydelse, hvis du er beskæftiget med et drifts-/datterselskab gennem et holdingselskab, som du har afgørende indflydelse på.

Ja. Som udgangspunkt skal du opfylde det såkaldte indkomstkrav for at kunne få dagpenge ved ledigmeldelse og indplacering i en 2-årig dagpengeperiode.

Indkomstkravet indebærer, at du som fuldtidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år forud for indplaceringen i dagpengeperioden (den 3-årige optjeningsperiode) har haft indkomst på mindst 243.996 kr. (2021-tal). Du kan højst medregne 20.333 kr. pr. måned (indkomstloftet).

Et deltidsforsikret medlem skal inden for de seneste 3 år forud have haft en indkomst på mindst 162.660 kr. (2021-tal). Der kan højst medregne 13.555 kr. pr. måned (indkomstloftet).

Både indtægter fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed indgår ved opgørelsen af indkomstkravet.

Følgende indkomster indgår ved opgørelsen af indkomstkravet:

1) A- og B-indkomst indberettet til indkomstregisteret, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, tillagt eget pensionsbidrag og eget ATP-bidrag.

2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret. B-indkomst, som indgår i opgørelsen af medlemmets virksomheds overskud eller underskud, kan ikke medregnes ved opgørelsen.

3) En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst

udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, som fremgår af årsopgørelsen,

samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse.

4) Perioder, hvor et medlem har gennemført en uddannelse, som ville berettige til dagpenge i tilfælde af ledighed. 1 måneds uddannelse svarer til opfyldelse af indkomstloftet i 1 måned (20.333 kr. pr. måned i 2021-tal for et fuldtidsforsikret medlem).

Det har ikke betydning, om indtægten kommer fra drift af selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Men det skal dog være indtægt fra drift af selvstændig virksomhed. Indtægter fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse kan ikke medregnes.

Indkomsten medregnes til opgørelsen af indkomst- eller beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelser fra Skat i den 3-årige optjeningsperiode.

Som udgangspunkt kan du ikke få efterløn samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed. Det er derfor en betingelse for at du kan overgå til efterløn, at du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Men under visse betingelser er det muligt at få tilladelse fra a-kassen til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Der er 3 typer tilladelser:

 • 400-timers-tilladelse
 • 962-timers-tilladelse
 • 80,17-timers-tilladelse

Du kan læse mere om de forskellige tilladelser til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn her.

Du kan medregne din indkomst fra drift af selvstændig virksomhed ved opgørelsen af, om du har optjent ret til at overgå til efterløn og til beregning af din efterlønssats. Du kan også medregnes indkomsten ved opgørelse af, om du eventuelt har optjent skattefri præmieportioner.