Det skal du være opmærksom på

  • I måneder, hvor du arbejder 145,33 timer eller mindre, kan du under visse betingelser få udbetalt supplerende dagpenge. Det er en betingelse, at der kan udbetales dagpenge for mindst 14,8 timer for måneden.
  • Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.
  • Du skal have ret til dagpenge for at kunne få supplerende dagpenge.
  • Din arbejdsgiver skal underskrive en frigørelsesattest, hvis du arbejder på nedsat tid og er omfattet af et opsigelsesvarsel. A-kassen skal have frigørelsesattesten senest 5 uger efter, at du begyndte arbejdet på nedsat tid. Ellers mister du retten til supplerende dagpenge frem til den dato, hvor a-kassen modtager frigørelsesattesten.
  • Du har mulighed for at få forlænget perioden med ret til supplerende dagpenge i op til 12 uger.

Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge for fuldtidsforsikrede giver én månedsindberetning med mere end 146 løntimer, fire uge-indberetninger med mere end 34 løntimer og to 14-dages-indberetninger med mere end 68 løntimer ret til yderligere 4 uger, hvor du kan arbejde på nedsat tid og samtidig få udbetalt supplerende dagpenge.

Hertil kommer måneder, hvor du har drevet selvstændig virksomhed og ikke har modtaget dagpenge, hvis virksomheden har været registreret i CVR i mindst 6 måneder.

​Hvis din ret til supplerende dagpenge er udløbet, og du ikke har genoptjent en ny ret til supplerende dagpenge, har du mulighed for at forlænge retten til supplerende dagpenge med op til 12 uger.

Du får besked fra a-kassen i god tid, før din ret til supplerende udløber, om dine muligheder for forlængelse af perioden med supplerende dagpenge.

Du søger om forlængelse ved at indsende dagpengekort for udbetalingsperioden og forlængelsen sker for 4 uger ad gangen.

Det er valgfrit, om du, hvis du opfylder betingelserne for forlængelse, vil gøre brug af muligheden for forlængelse eller ej.

Konsekvensen af at forlænge retten til supplerende dagpenge er, at de indberetninger, der er anvendt til forlængelsen, ikke senere vil kunne anvendes til en generhvervelse.

Hvis du vælger at gøre brug af din forlængelsesmulighed vil de løntimer, der er anvendt til forlængelse, ikke længere kunne anvendes til generhvervelse. 

​Lønarbejde:
Kun de uger hvor du arbejder og samtidig modtager dagpenge tæller med.

Selvstændig virksomhed:
Alle uger tæller med, uanset om du arbejder eller ej. Ugen tæller dog ikke med, hvis du slet ikke får udbetalt dagpenge for den pågældende uge – eksempelvis hvis du arbejder mindst 37 timer.
I forbindelse med opstart af en virksomhed under ledighed, skal du være opmærksom på, at alle uger i den måned, hvor du starter virksomheden, tæller med. Dette gælder også de uger, der ligger forud for opstarten.

I perioder med midlertidig produktionsnedgang kan virksomheder fordele arbejdet mellem medarbejderne således, at medarbejderne i nogle perioder møder på arbejde og får løn og i andre perioder får supplerende dagpenge hos a-kassen. Lærlinge kan ikke indgå i en arbejdsfordelingsordning.

Du forbruger ikke af din ret til de 30 uger med supplerende dagpenge i de uger, hvor du  indgår i en arbejdsfordelingsordning.

Når du indgår i en arbejdsfordelingsordning, har du ikke pligt til at deltage i samtaler hos jobcenteret og a-kassen, og du har heller ikke pligt til at deltage i tilbud fra jobcenteret og a-kassen, men du skal være tilmeldt som dagpengemodtager hos jobcenteret og have oprettet et CV på jobnet.dk. I de første 6 uger af arbejdsfordelingsordningen er du ikke omfattet af pligten til at være aktivt jobsøgende. Efter 6 uger er du igen omfattet af pligten til at være aktiv jobsøgende, selvom du stadig er med i arbejdsfordelingsordningen.


​En frigørelsesattest er en erklæring fra din arbejdsgiver om, at du kan frigøres fra dit arbejde på nedsat tid med dags varsel. 

En frigørelsesattest kan være nødvendig for at få supplerende dagpenge, hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver. 

Med frigørelsesattesten accepterer din arbejdsgiver, at du kan sige op fra den ene dag til den anden, hvis du får tilbudt arbejde med flere timer et andet sted.

​Du skal løbende oplyse om dit arbejde på nedsat tid og dine arbejdstimer på dit dagpengekort. Forberedelsestid til fx undervisning eller lignende job bliver trukket fra dine dagpenge. Du skal stå til rådighed, være aktivt jobsøgende, deltage i aktivering og kunne tage arbejde med dags varsel.

Er du omfattet af et opsigelsesvarsel, ifølge din overenskomst, kontrakt eller funktionærloven, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest. A-kassen skal have frigørelsesattesten senest 5 uger efter, at du begyndte arbejdet på nedsat tid. Ellers mister du retten til supplerende dagpenge frem til den dato, hvor a-kassen modtager frigørelsesattesten.

Du kan løbende genoptjene retten til supplerende dagpenge.

Som månedslønnet skal du inden for 12 sammenhængende måneder have mere end 146 løntimer hver måned i 6 måneder.

Som ugelønnet skal du have mere end 34 løntimer i hver uge i 26 uger inden for 12 sammenhængende måneder.

Som 14-dages lønnet skal du have mere end 68 løntimer i en periode på 13 14-dages-lønperioder inden for 12 sammenhængende måneder.

Du kan også genoptjene retten til supplerende dagpenge, hvis du inden for et indkomstår har en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt ved overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 228.348 kroner (2018-tal) og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge.

​Når din ret til supplerende dagpenge udløber efter 30 uger, kan du enten fortsætte med dit deltidsarbejde uden at få supplerende dagpenge, eller du kan ophøre med deltidsarbejdet og få dagpenge for 37 timer om ugen.

Opsiger du arbejdet i forbindelse med, at din ret til supplerende dagpenge ophører, får du ikke karantæne. Du skal huske at sige arbejdet op med det varsel, som fremgår af overenskomsten, funktionærloven eller din ansættelseskontrakt.

​Du skal søge fuldtidsarbejde, mens du får supplerende dagpenge. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på lige fod med fuldtidsledige.