​Hvis du vælger at beholde dine nuværende rettigheder som lønmodtager gælder følgende:

Som lønmodtager har du ret til dagpenge fra 1. ledigsdag efter endt uddannelse, hvis:

 • Du både har været medlem af a-kassen i 12 måneder og har haft en indtægt fra lønarbejde eller fra drift af selvstændig virksomhed på mindst 238.512 kr. (2020-tal) som fuldtidsforsikret medlem. Som fuldtidsforsikret kan du højest medregne 19.876 kr. pr. måned ved opgørelsen af indkomstkravet (2020-tal). Som deltidsforsikret er indkomstkravet 159.012 kr. (2020-tal). Som deltidsforsikret kan du højest medregne 13.251 kr. pr. måned (2020-tal). Kun måneder, hvor du har været medlem af a-kassen, kan medregnes ved opgørelsen af indkomstkravet.
 • Som lønmodtager skal du have en individuelt beregnet dagpengesats.
 • For at få den højeste dagpengesats på 19.083 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret (2020-tal) skal du have haft en samlet bruttoindkomst på 276.566 kr. (2020-tal) i de 12 bedste måneder inden for de seneste 24 måneder forud for din ledigmeldelse og indplacering i dagpengeperioden. Kun måneder, hvor du har været medlem af a-kassen, kan medregnes til beregningsgrundlaget.
 • Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en gennemsnitlig indkomst på (276.566 kr. / 12 måneder =) 23.047,17 kr. pr. måned (2020-tal) for at kunne få den højeste dagpengesats.
 • Hvis din lønindtægt har været mindre, får du en lavere dagpengesats. Satsen beregnes ved at dividere indtægterne med 12 måneder, hvorefter fratrækkes arbejdsmarkedsbidraget på 8%. Af det beløb kan satsen højest udgøre 90%.
 • Hvis du ikke inden for de seneste 24 måneder forud for ledigheden og indplaceringen i dagpengeperioden har haft 12 måneder med indtægter fra lønarbejde eller fra drift af selvstændig virksomhed, beregnes din dagpengesats på grundlag af alle måneder med indtægt inden for perioden på 24 måneder. Summen af indtægterne divideres med det antal måneder, hvor du har haft indtægter, hvorefter fratrækkes arbejdsmarkedsbidraget på 8%. Af det beløb kan satsen højest udgøre 90%.

 
Hvis du vælger at bruge din ret til at blive genoptaget som nyuddannet gælder følgende:

Som nyuddannet har du ret til dagpenge fra 1. ledigsdag efter endt uddannelse, hvis:

 • Du har været medlem af a-kassen i mindst 12 måneder forud for afslutningen af din uddannelse, og du anmoder a-kassen om dagpenge som nyuddannet senest 14 dage efter afslutningen på din uddannelse.
 • Hvis du overskrider 14-dages-fristen, vil du skulle opfylde betingelserne som lønmodtager for at kunne få ret til dagpenge.
 • Som nyuddannet har du først ret til dagpenge efter en karensperiode på 1 måned efter endt uddannelse, hvis du ikke har været medlem af a-kassen i 12 måneder. Også i dette tilfælde skal du anmode a-kassen om dagpenge som nyuddannet senest 14 dage efter afslutningen på din uddannelse.
 • Som fuldtidsforsikret nyuddannet med forsørgerpligt over for barn/børn under 18 år har du ret til en dagpengesats på 15.648 kr. pr. måned (2020-tal) svarende til 82% af højeste dagpengesats.
 • Som fuldtidsforsikret nyuddannet uden forsørgerpligt over for barn/børn under 18 år har du ret til en dagpengesats på 13.644 kr. pr. måned (2020-tal) svarende til 71,5% af højeste dagpengesats.