Arbejde på en elbil under spænding

​Nogle arbejdsopgaver som fx fejlfinding på det elektriske system kan kun udføres med spænding på elbilen. Det kræver, at du tager nogle særlige forholdsregler. Disse gælder også, når du skal udføre arbejdsopgaver på eller i højvoltsbatteriet og arbejdsopgaver på trafikskadede elbiler eller elbiler med synlige skader på batterikassen eller højvoltskablerne.

Ved arbejde på elbiler under spænding udgør det elektriske system en potentiel fare. Det elektriske system består primært af et højvoltsbatteri, orange højvoltskabler, en elmotor, motorkontroller, inverter til motoren og en batterilader.

Når du arbejder på en elbil, hvor batteriet ikke er frakoblet det øvrige elektriske system, er der risiko for, at de ledende dele kan give elektrisk stød. Det kan medføre øjeblikkelige forbrændinger og efterfølgende skader som fx hjerteflimmer, eller i værste tilfælde død.

Hvis to ledende dele forbindes direkte eller kommer for tæt på hinanden, kan der opstå kortslutninger eller lysbuer. Begge dele giver risiko for gnister, udvikling af gasser og smeltet metal, der slynges ud i luften, hvilket kan give forbrændinger og øjenskader. Derudover kan en lysbue være en eksplosionslignende hændelse, der kan medføre, at man går i chok, bliver forvirret og handlingslammet. En kortslutning af batteriet kan desuden antænde en brand i batteriet. Læs mere i afsnittet Brand i elbiler eller i værksted med elbiler fra side 18 i vejledningen om el- og hybridbiler.

Spænding på batteri og hele det elektriske system

Spændingen på højvoltsbatteriet og det elektriske system er på de fleste elbiler så høj, at den udgør en væsentlig risiko for elektrisk stød. Selv når sikringen er taget, vil der altid være spænding på batteriet – det kan ikke afbrydes. Derudover er der spænding på hele det elektriske system, herunder orange kabler, motorkontroller, inverter til elmotor, elmotor og batterilader, når hverken batterisikringen eller servicesikringen er fjernet.

Opladning øger risikoen for elektrisk stød

Under opladning øges risikoen for elektrisk stød, fordi chassiset ofte er forbundet med batteriladerens jordforbindelse. Derfor kan man få stød ved blot at røre én spændingsførende leder. Du skal derfor altid fjerne opladestikket, inden du påbegynder arbejdet, medmindre tilslutning er nødvendigt som fx ved fejlfinding på opladesystemet. Læs mere om personlige værnemidler i denne artikel om sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på elbiler.

Husk, at arbejdet altid bør udføres spændingsløst, hvis det er muligt

Det betyder, at opladestikket skal fjernes, tændingen afbrydes og servicesikringen skal fjernes. Se artiklen om Arbejde på en spændingsløs elbil.

Huskeliste


 1. Kun kvalificerede/instruerede medarbejdere må udføre arbejdet

 2. Start med at skabe overblik over det elektriske system, fx placeringen af batteri, HV-kabler (orange), elmotor, inverter og opladeboks

 3. Udfør en risikovurdering

 4. Fjern opladeren

 5. Afspær området og markér med skilte

 6. Sørg for, at I er to personer i lokalet

 7. Ifør dig personlige værnemidler og korrekt beklædning

 8. Anvend kun isoleret eller isolerende værktøj

Tab af værktøj og arbejde med skærende værktøj

Hvis du taber uisoleret værktøj, skruer eller andre metalgenstande, er der risiko for kortslutninger og lysbuer. Der kan også opstå farlige situationer, når du arbejder med skærende værktøj eller svejser på eller nær det elektriske system. Det kan give brud på isoleringen af kabler og andre ledende dele. Der opstår ikke nødvendigvis fare i samme øjeblik, det sker, men det øger risikoen for elektrisk stød, kortslutninger og lysbuer, når der sættes spænding på det elektriske system igen. Derfor skal skaden straks udbedres.

Sådan arbejder du sikkert

Arbejde på elbiler med spænding på det elektriske system kræver en række forholdsregler. De er listet herunder og omtales nærmere i denne artikel om sikkerhedsforanstaltninger. Derudover kræver det et godt overblik over bilens elektriske system.

Huskeliste

Risiko og håndtering


Der er spænding på hele det elektriske system, når højvoltsbatteriet ikke er frakoblet det øvrige elektriske system.

Du skal:

 • Arbejde spændingsløst så vidt det er muligt

Risici og håndtering


Der er risiko for at få elektrisk stød ved kontakt med ledende dele.

Der kan opstå lysbuer eller kortslutninger, hvis to ledende dele forbindes direkte eller kommer for tæt på hinanden.

Under opladning øges risikoen for elektrisk stød, da chassiset ofte er forbundet med batteriladerens jordforbindelse.

Du skal:

 • Lave en risikovurdering
 • Fjerne opladeren
 • Bruge isoleret eller isolerende værktøj
 • Iføre dig personlige værnemidler
 • Være to personer til stede

Risiko og håndtering


Arbejde med metalgenstande, værktøj eller skærende værktøj giver risiko for kortslutninger samt brud på isoleringen af kabler.

Du skal:

 • Udbedre ødelagte kabler både under og efter arbejdet på elbilen.