Den gamle smedies seniorklub

Bestyrelsesmedlemmer

Poul Christensen

Keld Woolbrink

Kim Hauborg

Vedtægter for den selvejende institution "Smedien i Skibbrogade"

§ 1 Hjemsted og formål.

Stk. 1 "Smedien i Skibbrogade" er en selvejende institution med hjemsted i Aabenraa.

Stk. 2  Lejemålet i Skibbrogade 13, Aabenraa, er indgået mellem skibsreder H. M. Jebsen  -     indehaveren af  Rhederi M. Jebsen A/S - Skibbrogade 27/29, 6200 Aabenraa og Metal Sønderjylland, Langebro 10, 6200 Aabenraa pr. 1. oktober 1997.

Stk. 3 Huslejen som er fastsat til 6.000,00 kr. pr. år betales af Metal Sønderjylland jvf. en  bestyrelses beslutning af  4. juni 1996 - dagsordenens punkt 46/1996 og godkendt i forbindelse med beretningen på generalforsamlingen den 20. marts   1997.

Stk. 4  Post og administrationsadressen er:       "Smedien i Skibbrogade"

                                                                                         Att. Dansk Metal

                                                                                         Langebro 10

                                                                                         Postboks 146

                                                                                         6200 Aabenraa

Stk. 5 Den selvejende institution  - "Smedien i Skibbrogade" - har til formål at drive et aktivt hobbybetonet smedeværksted i en lejet bygning i Skibbrogade 13 i Aabenraa samt danne rammen for et attraktivt samlingssted for medlemmerne af Metal Sønderjyllands "Seniorklub".

Den selvejende institution - "Smedien i Skibbrogade" - vil afholde "åbent hus"-arrange-          menter, hvor "de gamle smede" vil vise praktisk smedearbejde for publikum samt ved særlige lejligheder demonstrere deres færdigheder for skoleklasser, foreninger m.m.

Den selvejende institution - "Smedien i Skibbrogade"-  vil i minimalt omfang udføre             smedearbejde til f. eks. fredede bygninger eller skibsbeslag og lignende til historiske skibe.

Smedearbejde af den nævnte art samt beskedent smedearbejde til eget brug må ikke have konkurrenceforvridende karakter.

 

§ 2 Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1 Den selvejende institution "Smedien i Skibbrogade" ledes af en bestyrelse på 5 stemmeberettigede medlemmer.

2 medlemmer udpeges af Metal Sønderjyllands afdelingsbestyrelse og heraf skal mindst 1 medlem have sæde i afdelingsbestyrelsen.

der udpeges 3 medlemmer til bestyrelsen som brugere af værkstedet.

Stk. 2 Industri- og Håndværkerforeningen i Aabenraa samt Aabenraa Byhistoriske Forening kan hver udpege 1 medlem, som uden stemmeret kan deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 3  Bestyrelsen udpeges for en periode af  2 år.

Stk. 4  Ved frafald i bestyrelsen finder der en ny udpegning sted.

 

§ 3 Bestyrelsens opgaver.

Stk. 1  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af den selvejende institution  "Smedien i  Skibbrogade" og  udarbejder årsprogram for "åbent hus"-arrangementer m. m. i samarbejde med "Smedien´s brugergruppe",  Aabenraa Museum, Michelsen´s Gård,     Postholdergården,  Slotsmøllen m. fl.

Bestyrelsen har endvidere til opgave at tilvejebringe de nødvendige økonomiske midler til driften af  "Smedien i Skibbrogade" samt herunder ansvaret for budget og regnskab.

Bestyrelsen godkender det af "brugergruppen" udarbejdede ordens- og brugerreglement.

 

§ 4 Regler for bestyrelsens virke.

Stk. 1  Bestyrelsen vælger blandt de stemmeberettigede medlemmer sin formand og    næstformand samt sekretær.

Stk. 2 Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 2 møder årligt - forår/efterår. Møde skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i hans fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4 Til beslutning om ændring af vedtægterne samt om eventuel nedlæggelse af den selvejende institution  - "Smedien i Skibbrogade"- kræves dog, at mindst 4 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5 Beslutninger om vedtægtsændringer samt en eventuel nedlæggelse af den selvejende institution - "Smedien i Skibbrogade"- kan dog  kun  gennemføres efter en forelæggelse for og godkendelse af afdelingsbestyrelsen for Metal Sønderjylland.

Stk. 6 Bestyrelsens beslutninger refereres i en forhandlingsprotokol og referat af          bestyrelsesmøder sendes til samtlige de i § 2 nævnte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7 Såfremt Den selvejende institution - "Smedien i Skibbrogade"- eventuel skal nedlægges vil det være afdelingsbestyrelsen ved Metal Sønderjylland, der skal træffe beslutning om, hvad en eventuel formue skal anvendes til af historiske eller humanitære formål i Aabenraa og omegn.

Stk. 8 Afdelingsbestyrelsen skal endvidere træffe beslutning om, hvem ejendelene - diverse løsøre og værktøjer - skal overdrages til i Aabenraa og  omegn.

 

§ 5 Regnskab og revision.

Stk. 1 Regnskabsåret for den selvejende institution - "Smedien i Skibbrogade"-  er kalenderåret.

De likvide midler er  anbragt på en konto i Arbejdernes Landsbank i Aabenraa og må alene bruges til  fremme af de formål, der er indeholdt i § 1 stk. 5 og de hermed forbundne driftsomkostninger til f. eks. el, vand og varme.

Stk. 2  Materiale- og  varekøb til smedien kan kun foretages, når der medbringes en rekvisition.     

Stk. 3 Revision af regnskabet foretages 2 gange årligt af Metal Sønderjyllands valgte lokale revisorer.

 

Således vedtaget af Dansk Metalarbejderforbund´s afdelingsbestyrelse i Aabenraa den 28.  januar 1998.

Kim Hauborg

Vedtægter ændret på bestyrelsens møde den 11. marts 2013.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Metal Sønderjylland og få en snak.

7462 2885

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 16.30
Tirsdag: 9.00 - 16.00
Onsdag: 9.00 - 16.00
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00

Du kan også skrive til: sonderjylland@danskmetal.dk