​​

Overenskomstaftalen for 2017-2020 indeholder blandt andet:

Uddannelse: Uddannelsesmulighederne forbedres markant. Industriansatte med læse- og skriveudfordringer løftes uddannelsesmæssigt, ufaglærte løftes til faglærte, og faglærte og funktionærer løftes til videregående niveau.
Tillidsrepræsentanten får en større rolle i forbindelse med aftalt uddannelse.

Fritvalgslønkonto: Fritvalgslønkontoen, som er arbejdsgiverbetalt, forhøjes til 2,7 procent i 2017, til 3,4 procent i 2018 og til 4 procent i 2019.

Seniorer: Seniorer får ret til at købe sig til seniorfridage gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling, hvilket i alt kan give 32 dage.

Børnefamilier: Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter.
Forældre til børn op til 14 år får mulighed for at købe sig til to børneomsorgsdage via fritvalgsordningen.
Forældre til børn, der indlægges i åben indlæggelse i hjemmet, får samme rettigheder som ved barns indlæggelse.
Der indføres fuld løn ved 13 uger under forældreorlov.

Pension for funktionærer: Funktionærer sikres pension eller betaling svarende til pensionsindbetaling efter det fyldte 65 år.

Systematisk overarbejde:Med aftalen indføres der mulighed for, at arbejdsgiveren kan varsle overarbejde 1 time pr. dag med fuld overarbejdsbetaling (max 5 dage om ugen). Timerne skal afspadseres som hele dage inden for 12 måneder. Det systematiske overarbejde må dog kun tages i brug, hvis de lokale parter forgæves har forsøgt at aftale varierende ugentlig arbejdstid.
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 37 timer pr. uge set over 12 måneder som følge af denne type overarbejde.


Vikarer: Bedre muligheder for at overføre anciennitet for vikarer: vikarbureau til rekvirentvirksomhed, rekvirentvirksomhed til vikarbureau, og mellem vikarbureauer hvis der fortsat arbejdes i samme rekvirentvirksomhed.
Tillidsrepræsentanten får bedre mulighed for at få hurtig afklaring på om der er tale om vikararbejde eller entreprisearbejde.

Satser: Mindstebetalingen, der i dag udgør 113,65 kr. forhøjes pr. 1. marts med to kroner i hvert af overenskomstårene.
Genetillæg forhøjes med 1,6 procent pr. 1. marts 2017, med 1,6 procent pr. 1. marts 2018 og 1,6 pr. pr. 1. marts 2019.
Lærlinge- og elevsatser forhøjes med gennemsnitlig 1,7 procent pr. 1. marts i både 2017, 2018 og 2019.
Specialdelen i overenskomsten bliver forhøjet med 1,6 procent pr. år.