​Organisationsaftalen er gældende, hvis der opstår force majeure-situationer på grund af COVID-19/corona. Uden aftalen ville virksomhederne kunne afskedigede medarbejdere med henvisning til force majeure og COVID-19-situationen.

Force majeure kan bedst beskrives som, at arbejdsgiverne ved ekstraordinære begivenheder ikke har pligt til at opfylde din kontrakt, når det kommer til opsigelsesvarslet m.v. Force majeure kan traditionelt blive udløst af af forskellige ting. Det kan for eksempel være strømsvigt eller naturkatastrofer – og i dette tilfælde COVID-19.

Virksomheden kan med henvisning til force majeure sende dig hjem uden løn. Du vil dog – og det er vigtigt – være berettiget til dagpenge fra dag 1.

Organisationsaftalen er en fordelagtig aftale at have på plads, hvis du er blevet opsagt på grund af corona-epidemien. Det er den fordi, virksomheden i følge aftalen skal tilbyde dig dit job tilbage før de ansætter en anden medarbejder til at udføre det samme arbejde, når force majeure-situationen er ovre.

Konkret betyder den nye aftale, at du kan få dit gamle arbejde tilbage og din anciennitet vil stadig gælde, hvis virksomheden genoptager driften som før krisen.

Lærlinge, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere med samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter er fortsat ikke omfattet af force majeure-bestemmelsen.

Det er vigtigt at understrege, at aftalen lægger op til, at virksomhederne i absolut videst omfang skal gøre brug af andre muligheder inden man bruger force majeure – for eksempel den nye trepartsaftale, hvor virksomhederne kan få lønkompensation.

Lærlinge, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere med samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter er fortsat ikke omfattet af force majeure-bestemmelsen.

Aftalen sikrer, at når det drejer sig om COVID-19, så kan virksomhederne ikke benytte force majeure-bestemmelsen i Industriens Overenskomsts § 38, stk. 3, nr. 1, litra c, men skal i stedet benytte denne organisationsaftale. Det betyder bl.a., at  virksomhederne skal tilbyde medarbejderne deres job tilbage, inden de ansætter en anden til at udføre det samme arbejde, og medarbejderne genindtræder i deres anciennitet.


Bemærk, at forbundet er af den opfattelse, at funktionærer og funktionærlignende ansatte ikke er omfattet af organisationsaftalen.

Aftalen er indgået for at afhjælpe den øjeblikkelige situation i forbindelse med COVID-19, og CO og DI er enige om, at det er i alles interesse så vidt muligt at undgå, at den foreliggende situation fører til afskedigelser.

Parterne opfordrer derfor virksomhederne til i videst muligt omfang at benytte trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation af 14. marts 2020, som CO og DI i øvrigt har medvirket i tilblivelsen af.

Der kan dog være situationer, hvor virksomheder er nødsaget til at hjemsende medarbejdere. CO og DI er derfor med organisationsaftalen enige om, at virksomheder uden varsel kan hjemsende medarbejdere uden løn, hvis virksomheden konstaterer, at COVID-19-situationen bevirker udefrakommende og ekstraordinære driftsforstyrrelser, som standser driften helt eller delvist og indebærer, at virksomheden ikke er i stand til at beskæftige et antal medarbejdere.

Virksomhederne kan enten benytte trepartsaftalen eller organisationsaftalen. Man kan ikke kombinere de to aftaler.

Genoptagelse af arbejdet for hjemsendte medarbejdere i henhold til aftalen.
I henhold til organisationsaftalen er virksomhederne forpligtet til at tilbyde hjemsendte medarbejdere at genoptage arbejdet i takt med, at driften i virksomheden genoptages. Derudover skal de hjemsendte medarbejdere tilbydes at genoptage arbejdet, inden der kan ske ansættelse af nye medarbejdere til samme arbejde.
Medarbejdere, der genoptager arbejdet, genindtræder med deres anciennitet.

Hvis driftsforstyrrelserne strækker sig ud over 6 måneder, skal alle medarbejdere – eller så mange som muligt – tilbydes genansættelse. Tillidsrepræsentanten skal straks orienteres om, hvilke af de hjemsendte medarbejdere der ikke genansættes.
Medarbejdere, som ikke genoptager arbejdet, har krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Industriens Overenskomsts § 38, stk. 11.

Generelt om Industriens Overenskomsts § 38, stk. 3, nr. 1, litra c – Force majeure-bestemmelsen.
Opstår der en force majeure-situation, giver bestemmelsen virksomheder mulighed for at afskedige medarbejdere uden opsigelsesvarsel. Det betyder, at medarbejderne definitivt er opsagte og dermed er ude af virksomheden. Bestemmelsen er i sådanne situationer ikke en hjemsendelse, men en afskedigelse.

Denne bestemmelse er fortsat gældende, hvis force majeure-situationen ikke omhandler COVID-19. Er det derimod på grund af COVID-19, skal organisationsaftalen anvendes.

Behandling i det fagretlige system
Uoverensstemmelser om, hvorvidt organisationsaftalen mellem CO og DI finder anvendelse – altså om der er konkrete forhold på virksomheden, der muliggør, at den finder anvendelse – skal behandles fagretligt. Derudover vil uoverensstemmelser om medarbejdere, der ikke tilbydes genansættelse, også kunne behandles i det fagretlige system.

Hvis en virksomhed derudover påberåber sig force majeure, og man lokalt ikke er enige om det, skal uoverensstemmelsen behandles fagretligt.