Sundhedsskadelige mikroorganismer

Bakterier, virus og svampe

heroImage

Du skal beskyttes mod sundhedsskadelige mikroorganismer

Mikroorganismer kan fx give:

 • Forkølelse og andre infektionssygdomme, fx stivkrampe eller meningitis. Det kan ske ved indånding, optagelse gennem hud eller slimhinder og gennem fordøjelsessystemet.
 • Astma og andre luftvejslidelser, fx allergisk lungebetændelse. Det kan ske ved indånding af mikroorganismerne. Symptomerne kan være åndenød, hoste, astma, feber, træthed og muskel- eller ledsmerter.
 • Mave-tarmsygdomme og influenzalignende symptomer, som kan opstå ved udsættelse for mikroorganismer, endotoksiner og de gasser, som nogle mikroorganismer danner.
 • Eksem som kan opstå efter lang tids udsættelse for organisk støv, fx træstøv der indeholder endotoksiner, bakterier og svampe.

Mikroorganismer er i dit arbejdsmiljø

Mikroorganismer er fx bakterier, virus, svampe og parasitter. Det kan fx være skimmelsvamp. Mikroorganismer kaldes også biologiske agenser.

I arbejdsmiljøet findes de typisk i sundhedssektoren fx hospitaler, i  dyreplejen, i landbruget, på slagterier, ved kloakarbejde fx på rensningsanlæg, brønde o.lign., arbejde med køretøjer, maskiner eller anlæg som er forurenet med affald, afføring fx fra dyr elle andre slags organisk materiale.

Det kan fx være i ventilationsanlæg indenfor industrien, ved håndtering af affald fx biogasanlæg, affaldssortering og kompostering, men også arbejde i bygninger og anlæg som er angrebet af skimmelsvamp

Sådan beskytter du dig

 1. Indkapsle arbejdsprocesserne eller anlæggene
 2. Effektiv udsugning og ventilation på de arbejdsprocesser og anlæg som afgiver mikroorganismer
 3. Beskyttelsesbeklædning og personlige værnemidler fx særlig arbejdsdragt og åndedrætsværn
 4. Vaske og badefaciliteter ved tilsmudsende arbejde, fx hvor der er risiko for kontakt med vådt affald eller spildevand
 5. Ansatte der kan blive udsat for sundhedsskadelige mikroorganismer skal tilbydes en arbejdsmedicinsk undersøgelse før ansættelsen og med jævne mellemrum.

Arbejdsgiveren skal sørge for både beskyttelsesforanstaltninger og passende vaske- og badefaciliteter og omklædningsrum.

Skal du vaccineres?

Arbejdsgiveren skal sørge for at I får lavet en biologisk risikovurdering af de arbejdsprocesser, hvor I kan blive udsat for sundhedsskadelige mikroorganismer.

Hvis risikovurderingen viser, at vaccination er nødvendigt, for at arbejdet kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt skal arbejdsgiveren tilbyde de ansatte at blive vaccineret.

Hvis dit arbejde for det meste er at håndtere, behandle eller analyse af spildevand (kloakvand) og kloakslam o.l. skal du vaccineres mod leverbetændelse (hepatitis A), stivkrampe (tetanus) og polio (børnelammelse), 

Du skal ikke vaccineres, hvis du kun har kortvarig kontakt med spildevand, fx i forbindelse med blikkenslagerarbejde og andet VVS-arbejde. Med mindre du arbejder på installationer (fx afløb og faldstammer), der er del af sygehuse og flygtningeinstitutioner, inkl. væresteder eller ved arbejdssteder, hvor der er begrundet mistanke om betydelig smittefare. Det er typisk embedslægen der vurdere det.

Omkostningerne ved vaccination afholdes af arbejdsgiveren.

Her kan du læse regler og vejledning om mikroorganismer

Reglerne findes i:

 • Bekendtgørelsen om biologiske agenser og arbejdsmiljø
 • Arbejdstilsynets vejledning om udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet
 • Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.
 • Arbejdstilsynets vejledning om vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

Dem kan du finde på Arbejdstilsynets hjemmeside

Du kan finde vejledninger om fx:

 • arbejde med biomasse
 • industriel behandling af affald
 • slam på affaldsforbrændingsanlæg
 • biologisk arbejdsmiljø
 • særligt forurenede køretøjer
 • Reparation af tankbiler

BFA Industris hjemmeside

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.