Hvad gør Dansk Metal med dine data?

Privatlivspolitik

Dansk Metals behandling af personoplysninger om medlemmer og besøgende på vores hjemmeside

Medlemskab af Dansk Metal indebærer – hvad enten der er tale om medlemskab af Dansk Metals fagforening, medlemskab af Dansk Metals a-kasse eller medlemskab af både fagforeningen og a-kassen – at Dansk Metal i forskellige sammenhænge behandler personoplysninger om medlemmet. Ligeledes sker der en behandling af personoplysninger om besøgende på vores hjemmesider.

Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesreguleringen i Persondataforordningen [1] og Databeskyttelsesloven [2].

Denne persondatapolitik har fokus på, hvordan vi behandler personoplysninger om vores medlemmer samt besøgende på vores hjemmesider (medlemmer og besøgende på vores hjemmesider nedenfor omtalt som "du"/"dig"). Den vil hjælpe dig med at forstå, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor oplysningerne indsamles, og hvordan vi bruger dem. Politikken beskriver også, hvordan du kan udøve de rettigheder, som du i medfør af databeskyttelsesreglerne har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Denne persondatapolitik er senest opdateret i december 2022. Persondatapolitikken kan blive ændret af os fra tid til anden. Den gældende version af politikken vil altid kunne findes på Dansk Metals hjemmeside, nærmere bestemt her: www.danskmetal.dk/privatlivspolitik. Hvis der foretages større ændringer af politikken, vil vi orientere dig herom, f.eks. ved tilsendelse af e-mail eller meddelelse i din digitale Dansk Metal-postkasse, som du kan tilgå via hjemmesiden, hvis du er tilsluttet vores digitale postløsning.

1. Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger
Dansk Metal omfatter fagforbundet Dansk Metalarbejderforbund (i det følgende forkortet "Fagforeningen") og arbejdsløshedskassen Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse (i det følgende forkortet "A-kassen"). Kontaktoplysningerne for Fagforeningen hhv. A-kassen er:

Fagforeningen:                                                        
Dansk Metalarbejderforbund
Molestien 7
2450 København SV
CVR-nr. 31407117
Telefon: 3363 2000
E-mail: metal@danskmetal.dk                           

A-kassen:
Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse
Molestien 7
2450 København SV
CVR-nr. 21127310
Telefon: 3363 3300
E-mail: metalakasse@danskmetal.dk

Fagforeningen er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som finder sted i regi af Fagforeningens virke som fagforening, mens A-kassen er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som finder sted i regi af A-kassens virke som arbejdsløshedskasse. Det indebærer bl.a.:

Hvis du er medlem af Fagforeningen, er det Fagforeningen, der er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i forbindelse med dit medlemskab af Fagforeningen.

Er du medlem af A-kassen, er det A-kassen, der er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i forbindelse med dit medlemskab af A-kassen.

Er du medlem af både Fagforeningen og A-kassen, er det Fagforeningen, der er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i forbindelse med dit medlemskab af Fagforeningen, mens det er A-kassen, der er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i forbindelse med dit medlemskab af A-kassen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte den, der i henhold til det ovenfor anførte er dataansvarlig, ved brug af ovennævnte kontaktoplysninger.

I teksten nedenfor er det angivet, når noget særligt vedrører Fagforeningen hhv. A-kassen. Hvor en sådan angivelse ikke findes, gælder det anførte for både det, Fagforeningen er dataansvarlig for, og det, A-kassen er dataansvarlig for.

2. Formålene med vores behandling af dine personoplysninger

Dansk Metals formål
Dansk Metal er en fagforening og en almennyttig organisation. Dansk Metal er ikke en kommerciel virksomhed og har ikke et økonomisk mål for øje i arbejdet med centrale opgaver og kerneaktiviteter. Af Dansk Metals love (vedtægter) fremgår det i §1, stk. 1, at formålet er at virke for forbedring af løn- og arbejdsvilkår for forbundets medlemmer. Arbejde for faglig organisering samt modernisering af fagbevægelsen. 

Dette er i høj grad for at understøtte, at den danske arbejdsmarkedsmodel fungerer og vedligeholdes. Fagbevægelsen skal organisere og indgå overenskomster for at sikre rimelige løn og arbejdsvilkår. 

Fagbevægelsens hovedopgave er og har altid været at organisere lønarbejdere med henblik på varetagelse af vigtige områder såsom: Løn, arbejdstid og arbejdsvilkår. Interessevaretagelsen sker overfor arbejdsmarkedets andre parter, som er arbejdsgivere og/-eller deres organisation. Kollektive overenskomster og det fagretlige overenskomstsystem udgør en helt central og retlig bindende ramme for organiseringen af det danske arbejdsmarked. 

Fagforeningen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

For at kunne oprette og administrere dit medlemskab af Fagforeningen, herunder foretage opkrævning af kontingent samt kunne håndtere eventuel senere udmeldelse.

For at kunne foretage de aktiviteter, som er naturligt knyttet til vores virke som fagforening og herunder levere sådanne ydelser til dig, som vi leverer til vores medlemmer. Behandling af personoplysninger i forbindelse hermed sker f.eks. ved vores:

 • Levering af rådgivning og vejledning, f.eks. når du kontakter os på telefon eller via mail, og bistand til dig, f.eks. hvis vi fører en sag for dig.
 • Forhandling, indgåelse og opfyldelse af overenskomster.
 • Udsendelse af nyhedsbreve og anden relevant information til dig.
 • Levering af digitale medlemstjenester såsom selvbetjeningsløsninger.
 • Administration og levering af de af vores kurser, arrangementer, webinarer og lignende, som du måtte tilmelde dig og deltage i.
 • Orientering til dig om medlemstilbud.
 • Udarbejdelse af analyser og statistikker til brug for vores virke som fagforening; og
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Organisering af ikke-medlemmer

I forbindelse med varetagelsen af hovedopgaven skal/kan Dansk Metal, herunder lokale afdelinger, tillidsrepræsentanter samt ansatte i forbundshuset kontakte potentielle medlemmer, såfremt det understøtter formålet om organisering. 

Kontakt af tidligere medlemmer
Dansk Metal opbevarer oplysninger om aktive medlemmer, hvilket er helt naturligt for at kunne tilbyde den service, som en fagforening skal. Når et medlem melder sig ud af Dansk Metal, opbevares oplysninger, jf. gældende slettepolitik. Dette betyder, at Dansk Metal som udgangspunkt opbevarer oplysninger på udmeldte medlemmer i 10 år efter udmeldelse. Oplysninger er indsamlet til de formål, der er beskrevet i Persondatapolitikken. Der opbevares og behandles både almindelige og følsomme personoplysninger. 

For at Dansk Metal kan opfylde sit formål som beskrevet ovenfor, er det nødvendigt for Dansk Metal at kontakte medlemmer såvel som ikke-medlemmer, herunder udmeldte medlemmer. Dette er for at forfølge den legitime interesse, som Dansk Metal har i at organisere arbejdstagere på det danske arbejdsmarked.

Dansk Metal vil bruge allerede kendte kontaktoplysninger med henblik på at kunne organisere. I tilfælde af organisering af nye ukendte personer indsamles og behandles telefonnummer, navn og mail. Disse oplysninger kan Dansk Metal behandle, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, med det formål at organisere. 

Metal A-kasse behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne oprette og administrere dit medlemskab af A-kassen, herunder foretage opkrævning af kontingent og eventuelt efterlønsbidrag samt kunne håndtere eventuel senere udmeldelse eller overflytning til anden a-kasse;
 • For at kunne leve op til retlige forpligtelser eller afgørelser fra myndigheder, herunder i medfør af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt den øvrige lovgivning, vi som a-kasse er underlagt, herunder pligt til at indhente de nødvendige oplysninger om din ret til dagpenge, feriedagpenge eller efterløn, hvis du beder om udbetaling af en af disse ydelser, så vi kan foretage korrekt udbetaling og foretage den korrekte afregning i relation til staten;
 • For at vores jobkonsulenter kan gennemføre samtaler med dig på et korrekt og relevant grundlag;
 • For i øvrigt at kunne foretage de aktiviteter, som er naturligt knyttet til vores virke som a-kasse, herunder levere digitale medlemstjenester såsom selvbetjeningsløsninger samt yde dig råd og vejledning, når du kontakter os på telefon eller via mail, hjælpe dig med at finde relevante kurser, orientere dig om medlemstilbud, m.m.; og
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

For så vidt angår besøgende på vores hjemmesider: Når du besøger vores hjemmesider, registrerer vi, hvilke sider du har kigget på og hvornår, hvilken browser du bruger, og hvilken IP-adresse du har. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften af hjemmesiderne samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmesider. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies ved at klikke her: www.danskmetal.dk/cookies.

3. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har et retsgrundlag (også kaldet hjemmel) for behandlingen. Retsgrundlaget varierer afhængig af den konkrete behandling. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil retsgrundlaget konkret være et eller flere af følgende:

 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (f.eks. aftalen om dit medlemskab), eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og Databeskyttelseslovens § 6;
 • At behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, f.eks. i medfør af lovgivning, herunder regnskabslovgivning og skattelovgivning, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og Databeskyttelseslovens § 6.;
 • At behandlingen er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, der efter en interesseafvejning går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og Databeskyttelseslovens § 6 (jf. herved også § 12, stk. 2);
 • At behandlingen er nødvendig for at overholde dine eller vores arbejds-, sundheds- eller socialretlige forpligtelser og rettigheder, jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, og § 12, stk. 1, og (for så vidt angår oplysninger om strafbare forhold) § 8, stk. 5, og (for så vidt angår oplysning om personnummer) § 11, stk. 2, nr. 4;
 • At behandlingen foretages af Fagforeningen som led i dennes legitime aktiviteter og alene vedrører Fagforeningens medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af Fagforeningens formål er i regelmæssig kontakt med Fagforeningen, jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, og (for så vidt angår oplysninger om strafbare forhold) § 8, stk. 5, og (for så vidt angår oplysning om personnummer) § 11, stk. 2, nr. 4;
 • At behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, og (for så vidt angår oplysninger om strafbare forhold) § 8, stk. 5, og (for så vidt angår oplysning om personnummer) § 11, stk. 2, nr. 4;
 • At behandlingen (for så vidt den angår oplysninger om strafbare forhold) er nødvendig til varetagelse af en berettiget interesse, som klart overstiger hensynet til dig, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, og – såfremt de omhandlede oplysninger om strafbare forhold videregives – at videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 4;
 • At behandlingen alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne, jf. Databeskyttelseslovens § 10;
 • At behandlingen (for så vidt den angår oplysninger om personnummer) følger af lovgivningen, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1;
 • At behandlingen (for så vidt den angår oplysninger om personnummer) alene finder sted til videnskabelige eller statistiske formål, eller hvis der er tale om videregivelse af oplysningen om personnummer, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af en organisation af vores art, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig eller videregivelsen kræves af en offentlig myndighed, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3; og/eller
 • At vi konkret måtte have indsamlet et samtykke fra dig til behandlingen, jf. herved Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, og/eller Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

I tillæg til ovennævnte bemærkes særligt for så vidt angår A-kassen, at som arbejdsløshedskasse er A-kassens aktiviteter i meget vid udstrækning reguleret ved lov, og det er herunder i meget vidt omfang fastlagt ved lov, hvilke personoplysninger vi skal indhente. Vi er bl.a. i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ferieloven, sygedagpengeloven, lov om seniorjob m.v. forpligtet til at indsamle, behandle, opbevare og videresende visse personoplysninger.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor kan vores behandling af dine personoplysninger nogle gange ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, vil være vores mulighed for at udføre sådanne aktiviteter, som er naturligt knyttet til vores virke som fagforening hhv. a-kasse, herunder at fremme medlemmernes eller vores interesser. Herudover vil vores behandling af personoplysninger om besøg på vores hjemmesider med henblik på analyse/statistik og efterfølgende forbedring og optimering af hjemmesiderne basere sig på vores legitime interesse i at forbedre og optimere hjemmesiderne for besøgende.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til de formål, hvortil behandlingen sker.

Konkret behandler vi en række almindelige personoplysninger (dvs. omfattet af Persondataforordningens artikel 6) om dig, f.eks. dit navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresse, medlemsnummer, oplysninger om uddannelse og beskæftigelse m.v.. Vi behandler også oplysning om dit personnummer. Ligeledes kan vi i forbindelse med konkrete sags- og rådgivningsforløb behandle oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser (dvs. omfattet af Persondataforordningens artikel 10 og Databeskyttelseslovens § 8).

Afhængig af dit medlemskab og konkrete sags- og rådgivningsforløb behandler vi også oplysninger i de såkaldt særlige kategorier af personoplysninger, også kaldet følsomme personoplysninger (dvs. omfattet af Persondataforordningens artikel 9), f.eks. oplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

5. Hvorfra vi indsamler dine personoplysninger
Vi indsamler først og fremmest personoplysninger om dig fra dig selv. Når vi indsamler personoplysninger fra dig, vil det i nogle situationer kunne forekomme, at din meddelelse af visse oplysninger til os er lovpligtig eller er et krav i henhold til en aftale med os eller et krav, der skal være opfyldt, for at vi kan indgå en aftale med dig (f.eks. optage dig som medlem eller påtage os at levere en bestemt ydelse til dig). I sådanne situationer vil vi orientere dig nærmere herom, herunder ved markering – f.eks. ved brug af *-symbolet på blanketter og lignende – af de oplysninger, som det måtte være lovpligtigt for dig at meddele, eller som vi måtte kræve fra dig i henhold til en aftale med os eller som betingelse for at kunne indgå en aftale med os.

Behandling, indsamling og opbevaring af personoplysninger ved brug af Dansk Metals app 
Når du downloader og installerer appen på din telefon eller en anden mobil enhed, identificerer og gemmer vi automatisk dit device-id til brug for at sende push-beskeder til dig via appen (såfremt du frivilligt accepterer dette i forbindelse med installation. Hvis ikke du accepterer, sender vi ikke push-beskeder, men vi registrerer stadig dit device-id). Det skal bruges i forbindelse med, at du gør brug af en medlemsservice og i den forbindelse bliver orienteret eller opdateret om relevante forhold, eksempelvis svar på forespørgsler til en medlemsservice. Det kan også være generel modtagelse af post og/eller anden forventelig og relevant information på baggrund af dit medlemskab af Dansk Metal.

Udover de personoplysninger om dig, vi indsamler direkte fra dig, har vi modtaget og/eller kan vi modtage personoplysninger om dig fra andre kilder, f.eks.:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • Offentligt tilgængelige registre
 • De kommunale jobcentre
 • Politi og domstole
 • (Tidligere) arbejdsgivere
 • Andre a-kasser eller fagforeninger
 • Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
 • FH (herunder i forbindelse med Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem, FIU)
 • Egen læge, sygehus mv.

Vi foretager kun udveksling af oplysninger mellem Fagforeningen og A-kassen i det omfang, det er lovligt.

6. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til andre. Personoplysninger om dig kan således blive videregivet eller overladt til følgende (kategorier af) modtagere:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), din hjemkommune og arbejdsskademyndigheder
 • Eksterne rådgivere, f.eks. advokater
 • Domstole (herunder Arbejdsretten)
 • Forsikringsselskaber
 • Pensionskasser
 • Interesseorganisationer
 • Andre fagforeninger og a-kasser
 • Din arbejdsgiver
 • Vidner
 • Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
 • Læger
 • Eksterne revisorer
 • FH (herunder i forbindelse med Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem, FIU)
 • PlusKort
 • Leverandører, herunder databehandlere, f.eks. leverandører af vores IT-systemer og analysepartnere vedrørende hjemmesider
 • VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

7. Overførsel til lande udenfor EU herunder internationale organisationer
Der kan være tilfælde, hvor personoplysninger i forbindelse med brug af databehandlere bliver opbevaret i lande udenfor EU, herunder UK (Storbritannien) og USA.

Et gyldigt overførselsgrundlag til lande udenfor EU kan være Standard Contractual Clauses (SCC) og ud fra en konkret vurdering eventuelt supplerende sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer en beskyttelse, der modsvarer kravene i EU’s databeskyttelsesforordning. 

Europa Kommissionen har foretaget en tilstrækkelighedsvurdering, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45, stk. 1, i forhold til bl.a. databeskyttelsesforordningen. Dette betyder, at UK anerkendes som et sikkert tredjeland, og der kræves derfor ikke et overførselsgrundlag. Dette betyder, at overførsler til UK kan ske på samme måde som før Brexit. Se mere hos Datatilsynet

Dansk Metal arbejder løbende på, at overførsler iagttager de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet af Databeskyttelsesforordningen og hertil hørende retspraksis.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Vi kan oplyse følgende overordnede kriterier, som vi har fastlagt for, hvor længe oplysningerne opbevares:

 • For så vidt angår Fagforeningen: Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger senest 10 år efter din udmeldelse eller død, jf. herved gældende regler om forældelse vedrørende eventuelt rådgiveransvar. Der findes dog tilfælde, hvor det er nødvendigt at gemme personoplysninger i længere tid; det gælder navnlig i forbindelse med arbejdsskade- og ansvarssager, overenskomstdata og faglige tvister.
 • For så vidt angår A-kassen: Vi har som udgangspunkt en generel slettefrist på 8 år, som dog er betinget af, hvilke oplysninger der er tale om, og til hvilke formål de anvendes
  • Hvis du er medlem af A-kassen, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger 8 år efter, at du har nået din pensionsalder eller dør.
  • Hvis du er tidligere medlem af A-kassen, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger 8 år efter din udmeldelse/overflytning, medmindre du har indbetalt til efterlønsordningen, hvor vi så skal opbevare dine personoplysninger indtil 8 år efter, at du når din pensionsalder eller dør.
 • Angående besøgende på vores hjemmesider: Data om din onlineadfærd på vores hjemmesider slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål og som udgangspunkt senest 26 måneder efter indsamlingen.

Det understreges, at alle ovennævnte slettefrister alene er udgangspunkter. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, variere. Der kan således i forhold til visse personoplysninger gælde andre frister end de ovenfor indikerede, ligesom der konkret kan foreligge eller opstå forhold, som begrunder andre frister.

Vi revurderer løbende vores slettefrister, herunder i forhold til gældende lovgivning, vejledninger og praksis, og ændringer i ovennævnte frister vil således kunne ske.

Det bemærkes i øvrigt, at sletning af personoplysningerne ikke behøver at bestå i fuldstændig sletning af oplysningerne, men alternativt kan bestå i, at der foretages en anonymisering af disse.

9. Nyhedsbreve: Sådan behandler vi dine oplysninger
Med Dansk Metals nyhedsbreve får du artikler, nyheder, guides, kontante medlemstilbud, rabatkoder og invitationer til kurser og arrangementer direkte i din indbakke. Du kan også blive opdateret på den nyeste viden inden for dit fagområde. Du kan til enhver tid tilmelde eller afmelde dig. 

Når du er medlem hos Dansk Metal, er du automatisk tilmeldt nyhedsbreve, der vedrører dit medlemskab. Dette omfatter følgende typer af nyhedsbreve fra Dansk Metal (Forbundet): 

 • Dansk Metals hovednyhedsbrev som udkommer en gang om måneden. Her bliver du opdateret med den nyeste viden, og du får masser af input og inspiration til dit arbejdsliv netop nu.
 • Nyhedsbreve fra Dansk Metal (din afdeling): Nyhedsbrev fra din lokalafdeling med nyt fra afdelingen.  

Hvis du er tillidsvalgt modtager du også automatisk følgende nyhedsbreve:

 • Nyt om Arbejdsmiljø er nyhedsbrevet til dig, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Nyhedsbrevet udkommer 4 gange om året med den nyeste viden og inspiration til dig i dit tillidshverv.  
 • Tillidsbrevet er nyhedsbrevet til dig, der er valgt som Tillidsrepræsentant. Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med den nyeste viden og inspiration til dig i dit tillidshverv. 

Ved udsendelse af ovenstående nyhedsbreve behandler vi almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger om dig. Dette gælder dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse og dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at sende dig nyhedsbreve med relevant indhold, der vedrører dit medlemskab hos Dansk Metal. 

Personoplysninger behandles som led i overholdelsen af vores kontraktforpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, som led i dit medlemskab ved Dansk Metal, og på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d.

Vi registrerer åbninger og klik i nyhedsbrevet. 

Afmelding af nyhedsbrev 

Du kan til enhver tid afmelde et nyhedsbrev via afmeldingslink i bunden nyhedsbrevet eller ved at kontakte Dansk Metal.  

Modtagere af oplysninger

Dansk Metal kan videregive eller overlade dine personoplysninger til IT-leverandører og andre databehandlere, som bistår med håndtering af nyhedsbreve. Dansk Metal benytter PeytzMail og ClickDimensions til håndtering af nyhedsbreve. Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, gemmes dit navn, e-mailadresse og telefonnummer derfor i ClickDimensions, Microsoft Dynamics CRM og PeytzMail. 

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe du ønsker at modtage nyhedsbrevet. 

Framelder du dig nyhedsbreve, som er en del af dit medlemskab, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet med ovenstående formål, og du vil ikke længere modtage nyhedsbrevet. Det samme gælder hvis du melder dig ud af Dansk Metal.

10. Retten til at trække samtykke tilbage
I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder
Du har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor i punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Rekruttering
Hvis du søger en stilling hos Dansk Metalarbejderforbund, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer. 

Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os. 

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag: 

 • På baggrund af vores legitime interesse, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f). 

Vi frabeder os, at du fremsender dit CPR-nummer samt følsomme oplysninger, såsom helbredsforhold, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold mv. da disse oplysninger ikke indgår i vores vurdering af dine kompetencer ift. en given stilling. 

Din ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). 

13. Kontakt og service 
Når du henvender dig til os pr. mail, telefon, kontaktformular på hjemmesiden, vores sociale medier eller pr. almindeligt brev, behandler vi personoplysninger om dig. Dette gælder almindelige personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi gerne vil yde dig en god service og behandle din henvendelse. Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at besvarer din henvendelse.

Dette er nødvendigt for at give dig den rette support og/eller vejledning i forbindelse med din henvendelse. 

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter.

Vi behandler dine personoplysninger så længe vi har en korrespondance med dig. Når korrespondancen er afsluttet, og indholdet af denne ikke giver anledning til yderligere handling, slettes dine oplysninger, der måtte fremgå af korrespondancen. 

14. Gæster 
Når du besøger os som gæst, på en af vores adresser, er det nødvendigt at indsamle personoplysninger om dig. Dette gælder almindelige personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi gerne vil sikre vores fysiske lokationer mod uautoriseret adgang, hvorfor vi har lister over personer som på har en adgang til vores fysiske lokationer. Behandlingen af dine personoplysninger, sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at føre fortegnelse over hvem der har adgang til vores fysiske lokationer.

Dette er nødvendigt for at opretholde sikkerheden omkring, hvem der har adgang til vores fysiske lokationer.

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Typisk vil dine personoplysninger blive slettet efter endt besøg.

15. TV-overvågning
Der anvendes videoovervågning ved Dansk Metal, hvor der er skiltet med det. Formålet er at sikre mod indbrud og tyveri, og vi gør dette på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at sikre områder omkring arbejdspladsen. 

Vi sletter optagelserne fra vores tv-overvågning, senest 21 dage efter optagelserne har fundet sted, med mindre opbevaring i længere tid er nødvendig af hensyn til vores behandling af en konkret tvist. 

16. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

17. DPO i Dansk Metal
E-mail: dpo@danskmetal.dk. Telefon: 71 74 99 86.

 

Noter:
[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

[2] Lov af 17. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.