Selvstændig virksomhed

Driver jeg selvstændig virksomhed?

Du anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis de 2 følgende betingelser er opfyldt

 • Aktiviteten har et erhvervsmæssigt element, dvs. et formål om at opnå økonomisk udbytte
 • Du har eller har haft personligt arbejde med aktiviteten.

Det er desuden en betingelse at en af nedenstående er opfyldt

 • aktiviteten er registreret med et CVR-nummer eller har en lovbestemt pligt til at være registreret med et CVR-nummer, fx som følge af momsreglerne, eller 
 • over-/underskud fra aktiviteten skal beskattes efter skattereglerne for selvstændige, eller
 • du får løn som A-indkomst fra et selskab (fx aktie- eller anpartsselskab), hvor du har afgørende indflydelse, eller
 • aktiviteten er udført af dig som medarbejdende ægtefælle uden, at du har indgået en lønaftale med din ægtefælles virksomhed, eller
 • aktiviteten medfører, at du modtager B-indkomst fra en virksomhed, som er ejet af helt eller delvist af dig. 

Du anses for at have afgørende indflydelse på et aktie- eller anpartsselskab, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af 

 • mindst 50% af selskabskapitalen, eller
 • mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi, eller
 • en bestemmende andel af selskabets kapital, eller
 • en bestemmende andel af stemmerne i selskabet.

Det skal du være opmærksom på

Det har forskellige konsekvenser for din ret til efterløn, om din aktivitet anses for at være drift af selvstændig virksomhed, formueforvaltning, fritidsbeskæftigelse eller en hobby/fritidsaktivitet. 

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed før din overgang til efterløn, skal du som udgangspunkt være ophørt med virksomheden for at kunne få efterløn. Men du kan søge om tilladelse hos Metal A-kasse til at fortsætte virksomheden samtidig med efterløn. Du kan ikke overgå til efterløn, før a-kassens tilladelse foreligger. 

Hvis du opstarter drift af selvstændig virksomhed, mens du er efterlønsmodtager, kan Metal A-kasse ikke udbetale efterløn til dig, før a-kassens skriftlige tilladelse foreligger og tidligst med virkning fra ansøgningstidspunktet. 

Der er 3 typer tilladelser til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn: 400-timers-tilladelse, 962-timers-tilladelse og 80,17-timers-tilladelse. 

Al din arbejdstid med drift af selvstændig virksomhed i efterlønsperioden skal modregnes i efterlønnen. 

Du kan medregne din indkomst fra drift af selvstændig virksomhed ved opgørelsen af, om du har optjent ret til at overgå til efterløn og til beregning af din efterlønssats. Du kan også medregne indkomsten ved opgørelse af, om du eventuelt har optjent skattefri præmieportioner i efterlønsordningen. 

Hvis din aktivitet anses for at være en fritidsbeskæftigelse, skal al din arbejdstid modregnes i din efterløn. Men indtægter fra virksomheden kan ikke bruges til at opnå efterlønsrettigheder. 

Hvis din aktivitet anses for at være formueforvaltning eller en hobby/fritidsaktivitet, sker der ikke modregning i din efterløn, og aktiviteten kan ikke bruges til at opnå efterlønsrettigheder.

General information

Hvor meget må jeg arbejde?

Du kan drive selvstændig virksomhed i begrænset omfang, samtidig med at du modtager efterløn. Det er en forudsætning, at du på forhånd har fået lov af din a-kasse. Tilladelsen er nødvendig, uanset om du vil fortsætte en virksomhed, du allerede har, eller du vil starte en ny virksomhed.
De timer du arbejder, vil blive trukket i din efterløn. Du skal også opfylde de almindelige betingelser for ret til efterløn. 

Du må have alt det almindelige lønarbejde, du har lyst til samtidig med efterløn, og derudover må du have selvstændig virksomhed i begrænset omfang. Dine arbejdstimer vil blive trukket fra din efterløn. 

Du kan få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed og samtidig få efterløn efter en af de fire ordninger

 • efterløn til selvstændige efter 400-timers-ordningen (bibeskæftigelse)
 • efterløn til selvstændige med en enkeltstående arbejdsopgave.
 • efterløn til selvstændige, som fortsætter med 80,17 timer månedligt
 • efterløn til selvstændige, som fortsætter en hovedbeskæftigelse med 962 timer årligt

400 timers ordning

Du skal opfylde visse betingelser for at kunne gå eller være på efterløn som selvstændig efter 400-timers-ordningen: 

 • Der må højst arbejdes 400 timer årligt i virksomheden.
 • Virksomhedens indtægter minus relevant vareforbrug er højst 89.976 kr. (2024) per regnskabsår. 

Din selvstændige virksomhed kan være en, du fortsætter, fra før du gik på efterløn, eller det kan være en ny virksomhed, som du gerne vil starte. 

Hvis du driver et interessentskab, kan nettoomsætningen være større end 89.976 kr. (2024), men din egen andel skal holde sig inden for grænsen. 

Enkelte stående arbejde

Du kan få tilladelse til at udføre en enkeltstående arbejdsopgave, som er selvstændig virksomhed, mens du får efterløn. Du skal opfylde visse betingelser, herunder at: 

 • Du udfører en enkeltstående opgave, der har karakter af selvstændig virksomhed.
 • Du må højst bruge 400 timer på opgaven.
 • Opgaven varer højst seks måneder. 

Hvis du fx bliver lønnet efter regning eller afregner moms, er du som udgangspunkt selvstændig erhvervsdrivende i forhold til efterlønsreglerne. 

Arbejdsopgaven kan være en, du fortsætter, fra før du gik på efterløn, eller det kan være en ny, som du gerne vil påbegynde. 

Opgaven kan ikke godkendes som enkeltstående, hvis du fx annoncerer, køber driftsmidler, indretter lokaler eller foretager dig andet, der kan anses for at være etablering af en vedvarende selvstændig virksomhed. 

Du kan kun få tilladelse til en enkeltstående arbejdsopgave en enkelt gang, efter du er overgået til efterløn.

Arbejdets betydning for din efterløn

De timer, du arbejder, bliver trukket fra i din efterløn, uanset om der er tale om lønarbejde eller arbejde som selvstændig. 

Hvis du er på den såkaldte 962-timers-ordning, vil du altid få trukket mindst 52 timer per måned, selvom du har arbejdet mindre i virksomheden. Uanset hvor meget eller hvor lidt du arbejder, vil du under 962-timers-ordningen ikke kunne få mere end 962 timers efterløn udbetalt om året. 

Efterlønnen kan standses eller forsinkes

A-kassen standser udbetalingen af din efterløn, hvis det viser sig, at du har arbejdet for meget eller for længe. Du kan først få efterløn igen: 

 • fra den 1. januar det følgende kalenderår, hvis du er på 80,17- eller 400-timers-ordningen. A-kassen kan dog i særlige tilfælde tillade, at du arbejder mere end 80,17 timer om måneden i en periode på op til tre måneder, mens du er på 80,17-times-ordningen, men du vil ikke kunne få efterløn i perioden
 • når opgaven er afsluttet, hvis du er på ordningen med en enkeltstående opgave
 • fra 1. januar det følgende år, hvis du får efterløn efter 962-timers-ordningen og allerede har fået efterløn for 962 timer i det indeværende kalenderår. 

Din efterløn bliver også standset, hvis din virksomheds omsætning har været for stor i forhold til ordningens rammer. Du kan først få efterløn igen, når du har tilbagebetalt den efterløn, der svarer til overskridelsen. 

Du skal kunne sandsynliggøre, at overskridelsen ikke opstår en anden gang, hvis du skal have efterløn igen, efter at den har været stoppet. 

 

Tilladelse til selvstændig virksomhed

Sådan søger du om tilladelse til selvstændig virksomhed

Du skal søge om tilladelsen i a-kassen, hvis du vil drive selvstændig virksomhed, mens du modtager efterløn. Du skal søge om tilladelsen, før du går på efterløn, eller før du starter en ny virksomhed. Det gælder alle typer af virksomheder. 

Det er vigtigt, at du søger om tilladelsen i god tid. Du kan søge op til seks måneder før. Det er også vigtigt, at du hurtigst muligt giver a-kassen alle de oplysninger, der er brug for, så sagsbehandlingen ikke forsinkes unødigt. 

Når du ansøger om at få lov til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, skal du sandsynliggøre, at virksomheden er afgrænset i et omfang, der gør, at den vil holde sig inden for rammerne af efterlønsordningen. Dit antal af arbejdstimer må ikke blive for højt. Hvis du har fået tilladelse til selvstændig virksomhed efter 400-timers- eller 962-timers-ordningerne må dine indtægter fra virksomheden heller ikke blive for store.  

Hvis du også tidligere har drevet virksomheden, er det et krav, at du har en underskrift fra en registreret eller statsautoriseret revisor, når du skal dokumentere indtægter og omkostninger i virksomheden. 

Hvis du ønsker at gå på efterløn midt i et regnskabsår, kan du og din virksomhed have problemer med at holde sig inden for den enkelte ordnings grænser. Du kan da søge om forhøjelse af grænserne, men ansøgningen skal ske, inden du går på efterløn. 

Det er en god ide, at du får din a-kasse til at vejlede dig grundigt og i god tid, inden du ansøger om tilladelse til selvstændig virksomhed. 

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du ikke få efterløn, før du har ændret dine virksomhedsforhold og har ansøgt igen. 

Når du har fået tilladelse til selvstændig virksomhed 

Du skal hver måned indsende oplysninger til a-kassen om arbejde m.v. og andre forhold, der har betydning for udbetalingen af efterløn. Udbetalingen af din efterløn kan blive forsinket, hvis du afleverer dine efterlønskort eller årsskemaer for sent. Du kan også risikere at miste retten til din efterløn i den pågældende måned, hvis a-kassen ikke har modtaget dine oplysninger senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb. 

Du har pligt til at oplyse din a-kasse om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det gælder fx de arbejdstimer, du bruger på virksomheden – også tid, du bruger på administration, rengøring, transport, regnskab el.lign. Du skal også oplyse de timer, som andre har arbejdet i eller for virksomheden. 

Senest tre måneder efter hvert regnskabsår skal du sammen med din revisor udfylde et årsskema til a-kassen, hvis det er relevant for den ordning, du får efterløn efter. Her skal du oplyse om virksomhedens omsætning. 

Du skal desuden oplyse, hvis der sker ændringer i din virksomhed, fx hvis

 • indtægten i virksomheden stiger
 • du indfører nye åbningstider, annonceringsmetoder eller andre ændringer i virksomheden
 • du ansætter en vikar eller hyrer en maskinstation
 • du bruger flere arbejdstimer end først antaget. 

Du skal altid søge a-kassen om en ny tilladelse, inden du indfører udvidelser eller ændringer af virksomheden i forhold til det, der fremgår af den tilladelse, du har fået. 

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til efterløn, optjening af skattefripræmie og efterlønsordningen

3363 2123

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling