Førtidspension

Hvad er førtidspension?

Førtidspension er en ordning for personer, der ikke har mulighed for at varetage et arbejde. I modsætning til folkepension, har førtidspension intet med alder at gøre, men er beregnet for syge og handikappede, som er udelukket fra arbejdsmarkedet af den ene eller den anden årsag. Førtidspensionister kan dog komme i skånejob på særlige vilkår og derfor alligevel være en del af arbejdsmarkedet. Der er også nogle der kommer ud af førtidspensionen og tilbage på arbejdsmarkedet.

Generel information

Hvem kan søge ny førtidspension?

Du kan søge om førtidspension, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, og hvis: 

  • Din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat
  • Din arbejdsevne er nedsat, så du ikke er i stand til at forsørge dig selv – heller ikke i fleksjob
  • Alle muligheder for at forbedre din arbejdsevne er afprøvet. 

Personer mellem 18-39 år kan kun få førtidspension, hvis det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Eller hvis der er særlige forhold, der gør det åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.   

Førtidspensionens varighed

Førtidspension er det, man kalder en varig ydelse, som forudsætter, at arbejdsevnen er nedsat til det, der er formuleret i reglerne som "det ubetydelige". 

I de fleste tilfælde bevilliges førtidspension, frem til man når pensionsalderen. 

Hvis du har en alvorlig sygdom, som har et uforudsigeligt forløb, kan du få tilkendt førtidspension for en fastlagt periode. 

Hvis du bliver i stand til at forsørge dig selv, kan din førtidspension gøres hvilende, og i særlige tilfælde kan din førtidspension frakendes. 

Må jeg arbejde som førtidspensionist?

Hvor meget du må tjene som førtidspensionist afhænger af, om du har fået bevilliget førtidspension før eller efter den 1. januar 2003. 

Fra den 1. januar 2023 skal ægtefællers og samleveres arbejdsindtægter ikke længere tages med i beregningen af førtidspension. Det gælder både ny og gammel førtidspension. Andre indtægter, fx arbejdsmarkedspensioner og private pensioner, skal stadig tages med i beregningen, men kun når det er skattepligtige pensioner. 

 

Sådan søger du førtidspension

Du skal have gennemgået det, der hedder et ressourceforløb, før du kan blive tilkendt førtidspension. 

En sagsbehandler fra kommunens jobcenter tilrettelægger ressourceforløbet med udgangspunkt i dine muligheder og dine behov for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet – eller i gang med en uddannelse. 

Der skal ikke sættes et ressourceforløb i gang, hvis der er dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres på grund af særlige helbredsmæssige forhold, betydelige funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom. 

Det er kommunen, som bevilger førtidspension. Inden du får tilkendt førtidspension, skal sagen behandles af det, der hedder et rehabiliteringsteam, på et møde, hvor du og din sagsbehandler deltager. 

Det er tilladt at tage en bisidder med til mødet – fx familie eller din faglige organisation. 

Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. 

Rehabiliteringsteamet kan enten indstille dig til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller til en anden foranstaltning. 

Alle, der skal have behandlet sin sag i rehabiliteringsteamet, skal have lavet en såkaldt rehabiliteringsplan. Det er et skema, hvor dine uddannelser, tidligere jobs, dit helbred, dine personlige ressourcer og dine jobønsker beskrives. 

Økonomi

Har du spørgsmål til økonomien under førtidspension, så kan du beregne din førtidspension og få flere informationer på borger.dk