Seniorpension

Hvad er seniorpension?

Har du væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet kan seniorpension måske være noget for dig.

Seniorpension er en helbredsbetinget førtidspension.

Hvem kan få seniorpension? 

Seniorpension er for dig, der har en varigt nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer, og som har et langt arbejdsliv bag dig.

Der er grundlæggende tre betingelser, som alle skal være opfyldt, for at du kan få seniorpension:

  • Du må højst have seks år til folkepensionsalderen.
  • Du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse. En ugentlig arbejdstid på mindst 27 timer bliver anset for fuldtidsbeskæftigelse, når det drejer sig om seniorpension. Deltidsbeskæftigelse bliver omregnet forholdsmæssigt til fuldtidsbeskæftigelse.
  • Din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job af minimum 12 måneders varighed. Da vurderingen bliver foretaget i forhold til seneste job, skal det ikke undersøges, om du vil kunne klare et andet job end seneste job. Det betyder, at din arbejdsevne ikke skal vurderes i forhold til andre typer af jobs eller brancher, men kun i forhold til dit seneste job. Der skal heller ikke iværksættes initiativer, som skal udvikle eller afprøve din arbejdsevne.

Som hovedregel gælder det desuden, at du skal være dansk statsborger, have fast bopæl i Danmark og have boet i Danmark i mindst tre år fra dit fyldte 15. år, til du nåede pensionsalderen.

Generel information

Hvem udbetaler seniorpension, når den er bevilget?

Når der er truffet afgørelse om, at du er berettiget til seniorpension, er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din seniorpension.

Hvis du ikke forstår din beregning og udbetaling, kan du kontakte Udbetaling Danmark. Der kan måske være tale om misforståelser, som blot kan korrigeres.

Hvor meget får jeg udbetalt i seniorpension?

Det afhænger dog af din indtægt og dine samlivsforhold, hvilket beløb du får udbetalt. Seniorpensionen kan blive nedsat, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af seniorpensionen.

Giver min sygdom mig ret til seniorpension, og hvem bestemmer?

Det er ikke din diagnose i sig selv, som berettiger til seniorpension.

Seniorpension bliver bevilget efter en individuel, konkret vurdering til personer, der har en varigt nedsat arbejdsevne.

Ved vurderingen af arbejdsevnen skal Seniorpensionsenheden foretage en helhedsvurdering af dine ressourcer og muligheder. Det betyder, at arbejdsevnen bliver vurderet på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af dine faglige og personlige ressourcer og barrierer i forhold til seneste job.

I sager om seniorpension skal de lægefaglige oplysninger om de helbredsmæssige forhold – herunder lægeattester – tillægges væsentlig betydning.

Hvad sker der med min seniorpension, hvis jeg får det bedre?

Seniorpension kan ikke blive frakendt uden dit samtykke.
Seniorpensionsenheden kan dog træffe afgørelse om, at retten til seniorpension skal være hvilende, hvis du anmoder om det, eller hvis du i en længere periode har arbejdsindkomst, som er udtryk for, at du ikke har trukket dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Jeg vil søge om seniorpension

Det er Seniorpensionsenheden, som har ansvaret for at behandle og afgøre ansøgninger om seniorpension. Du kan søge på borger.dk

Din kommune har en central rolle i forbindelse med din ansøgningsproces, idet kommunen bistår med sagsoplysningen til Seniorpensionsenheden, når du søger om seniorpension.

Hvis du har brug for råd og vejledning til at udfylde din ansøgning, har du mulighed for at kontakte din kommune.

På Borger.dk har du mulighed at læse mere, og lave en beregning af din seniorpension.