Seniorklubbens vedtægter

VEDTÆGTER FOR METAL HIMMERLANDS SENIOR KLUB

STIFTET 12. NOVEMBER 1980. CVR NR.35559701 


§ 1. 

Klubbens formål er at give alle seniormedlemmer mulighed for at mødes til forskellige aktiviteter og socialt samvær. 

§ 2. 

Efterlønnere, folkepensionister og førtidspensionister samt kontingentfrie medlemmer er 

automatisk medlem af klubben, når de samtidig er medlem af Dansk Metal og Metal Himmerland. 

§ 2 a.  

Ægtefæller, samlevere og enker efter Seniorklubbens medlemmer kan deltage i klubbens aktiviteter mod fuld egenbetaling. 

§ 3. 

Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. 

Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel. På generalforsamlingen vælges formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der tilstræbes en geografisk fordeling af bestyrelsesmedlemmerne i afdelingens virkeområde. 

Dagsorden på generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1.    Valg af dirigent.
2.    Bestyrelsens beretning.
3.    Regnskab.
4.     Indkomne forslag
5.    Valg ifølge vedtægterne.
Valget gælder for 2 år ad gangen.  
I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges Kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.
1 suppleant
1 bilagskontrollant.  
1 bilagskontrollantsupleant.
6.    Evt. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. 

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Kommer der ikke forslag ind vedr. valg af formand betragtes denne som genvalgt. 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle seniormedlemmer af Dansk Metal’s afdeling Himmerland. Der kan kun stemmes ved fremmøde. 

Valgbare er alle medlemmer af Metal Himmerlands seniorklub, ingen kan vælges uden at være til stede, medmindre der foreligger behørig skriftlig fuldmagt. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Er der en eller flere af de tilstedeværende medlemmer der ønsker skriftlig afstemning, skal der vælges to stemmetællere. 

§ 4. 

Bestyrelsen har den daglige ledelse, der afholdes bestyrelsesmøde når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 3 gange om året. 

Seniorklubbens regnskabsår følger kalenderåret 

Seniorklubbens penge indsættes på konto i pengeinstitut, udbetalinger kan kun ske ved formandens eller kassererens underskrift.  

§ 5. 

Klubben er underlagt Dansk Metals forbundslove. 

§ 6. 

Klubben stiller PC til rådighed for formand, kasserer og referent, og afholder udgifter til  

programmer. 

§ 7. 

Opløsning af klubben kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger og kun hvis der er 2/3 dels flertal blandt de fremmødte. 

§ 8. 

Hvis klubben opløses, tilbageføres klubbens midler til Metal Himmerland. 

Vedtægtsændringerne er vedtaget på Seniorklubbens generalforsamlingen d.19.april 2023. 


Dirigent.            Formand. 

Poul Bang Jensen        Leon K. Sørensen 

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Metal Himmerland og få en snak.

9852 1012

Åbningstider:

Mandag: 9.00 - 16.30
Tirsdag:  9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag:  9.00 - 12.00

Kontor og telefoner er lukket mellem 12.00 og 13.00

Du kan også skrive til: himmerland@danskmetal.dk