Undersøg din kemi

Kend faresymbolerne

Hvor farligt er det?

heroImage

Arbejder du med farlig kemi, bør du kende faresymbolerne

Du kan genkende de farlige kemikalier på den faremærkning, der sidder på beholderens etikette. Det er de samme faremærker, man skal bruge i alle medlemslandene i EU.

Sundhedsfare

Kemikalierne kan irritere hud, øjne og luftveje, og de kan give allergisk eksem og virke sløvende eller give svimmelhed.

Ætsende

Kemikalierne ætser huden og kan give alvorlige øjenskader.

Kronisk sundhedsfare

Kemikalierne er kræftfremkaldende, kan skade evnen til at få sunde og raske børn, give astma og andre lungeskader eller skade de indre organer.

Akut giftig

Kemikalierne er giftige og kan være livstruende.

Leverandørens sikkerhedsdatablad

Det firma, som leverer de farlige kemikalier, har pligt til at aflevere en brugsanvisning, som beskriver produktets farlighed og angiver de sikkerhedsforanstaltninger, som skal bruges under arbejdet med produktet.

Brugsanvisning = sikkerhedsdatablad

De fleste virksomheder har brugsanvisningerne stående i et ringbind, men ellers kan de ofte findes på leverandørens eller producentens hjemmeside. Leverandørens eller producentens navn står på etiketten.

En leverandørs brugsanvisning skal indeholde oplysninger om disse 16 punkter:

 1. Navnet på produktet og dets faremærkning.
 2. Navnet på de farlige indholdsstoffer.
 3. Produktets farlighed.
 4. Foranstaltninger ved førstehjælp.
 5. Brandbekæmpelse og forholdsregler ved brand.
 6. Forholdsregler ved udslip og spild.
 7. Håndtering og opbevaring.
 8. Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af produktet.
 9. Produktets fysiske og kemiske egenskaber.
 10. Stabilitet og reaktivitet.
 11. Sundhedsfarlige egenskaber. 
 12. Farlige egenskaber for miljøet.
 13. Bortskaffelse og forholdsregler ved bortskaffelse.
 14. Forholdsregler ved transport.
 15. Særlige regler for arbejde med produktet.
 16. Andre oplysninger.

Det er sund fornuft, men her er et par paragraffer

Bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer:

 • § 6. Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelsen om arbejdets udførelse tillige indgå følgende vurderingselementer, jf. dog § 10:
 1. Stofferne og materialernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgraden, -typen og varigheden
 3. Omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden
 4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
 5. Hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser
 6.  grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse:

 • § 6 c. Hvis arbejdsgiveren ikke selv har fornøden indsigt til at udarbejde arbejdspladsvurderingen, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand.
  Stk. 2. Selvom der indhentes ekstern sagkyndig bistand, er det dog stadig arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering, og at kravene, der fremgår af § 6 a og § 6 b, stk. 1-5, er opfyldt.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.