Nye kemikalier

heroImage

Hvad siger reglerne om indflydelse på kemi?

§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.

§ 5. Ved planlægning af nye eller ændring af eksisterende arbejdspladser, arbejdsprocesser og metoder, indførelse af ny teknologi, anskaffelse af tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler og stoffer og materialer skal det sikres, at arbejdsmiljøet bringes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens almindelige og specielle krav.

§ 6. Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal deltage i planlægningen af arbejdet, jf. §§ 4 og 5, samt i kontrollen af arbejdsmiljøet, jf. kapitel 5.

Stk. 2. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte deltage i planlægningen af arbejdet, jf. §§ 4 og 5, samt i kontrollen med arbejdsmiljøet, jf. kapitel 5.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i undersøgelsen af om farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen kan erstattes med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale eller arbejdsproces (substitution).

Hvis I skal arbejde med et nyt farligt kemisk stof eller materiale, skal risikoen ved arbejdet vurderes og alle de nødvendige forebyggende foranstaltninger, herunder undersøgelse af muligheden for substitution, skal være gennemført, før arbejdet må sættes i gang (kemisk risikovurdering).

Den kemiske risikovurdering skal ajourføres hvis I indfører nye farlige kemiske stoffer og materialer i arbejdet.

Hvor står det?

  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). §§ 7, 13, 14, 15 og 16

Læs mere om styr på kemikalierne

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.