Virksomhedspraktik, løntilskud, vejledning og opkvalificering og uddannelsesløft

Læs mere om de forskellige aktiveringstilbud fra jobcenteret og om din ret og pligt til at tage imod aktivering

heroImage
""

Det skal du være opmærksom på

 • Du skal i aktivering, når du har været ledig i en periode.
 • Aktivering skal forbedre dine muligheder for at få job.
 • Aktivering kan være vejledning/afklaring, opkvalificering, uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob.
 • Jobcenteret eller anden aktør står for aktiveringen.
 • Du kan miste dagpengene, hvis du ikke møder op til aktiveringen.

De forskellige aktiveringstilbud fra jobcenteret

Virksomhedspraktik

Du kan få tilbud om virksomhedspraktik i op til 4 uger som led i din aktivering.

Du er ikke ansat i perioden, og du får dagpenge.

Tilbud om virksomhedspraktik gives med henblik på at afklare eller udvikle dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer og at afklare og bringe dig tættere på jobmål, ved at du deltager i konkrete arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge.

Formålet er at opkvalificere dig og afklare, om du kan ansættes i løntilskudsjob eller ordinært job efterfølgende.

Ved indgåelse af aftale om virksomhedspraktik skal det præcise formål med praktikken aftales mellem dig, virksomheden og jobcenteret. Virksomhedspraktikken skal tilrettelægges, så den så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af timer, hvor du ansættes ordinært som lønmodtager. Ordinære løntimer skal finde sted inden for en anden arbejdsfunktion, hvis de foregår sideløbende med praktikken.

Under virksomhedspraktikken er du ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler i lov eller regler fastsat i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.

Under virksomhedspraktikken er du er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Ansættelse med løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter. Forløbet kan vare i op til seks måneder. Der gælder særlige regler for unge.

Løntilskud - private virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 86,16 kr. pr. time (2023) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til seks måneder.

Løntilskud - offentlige virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 133,75 kr. pr. time (2023), og du får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud max. vare i fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Det er også muligt at få tilskud til transport.

Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering kan betyde korte vejlednings- og opklaringsforløb, særlige projekter og kortere uddannelsesforløb. Jobcenteret bestemmer, om du kan få et tilbud. Inden for de første seks måneder du er ledig, må et forløb højst vare seks uger. Hvis du er under 30 år og ufaglært, gælder denne grænse for varighed ikke.

Andre situationer, som ikke tæller med i seks-ugers-grænsen for varighed:

 • Forløb, der varer under to uger.
 • Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste.
 • Danskundervisning eller forløb, der mest indeholder danskundervisning.
 • Er du fyldt 25 år, og har du ikke en ungdomsuddannelse, har du ret til et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test viser, at du har brug for det.
 • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, har du ret til en realkompetencevurdering.
 • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervsuddannelse eller en anden erhvervsrettet uddannelse, kan du have mulighed for at få tilbud om en erhvervsuddannelse. Det kan også være en mulighed, hvis din erhvervsuddannelse er forældet.

Jobcenteret kan kun i helt særlige situationer give en ledig under 30 år tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse.

Uddannelsesløft

Som ledig dagpengemodtager, der er fyldt 30 år, har du ret til at påbegynde et tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, som fremgår af en positivliste.

Det er en betingelse,

 • at du ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at du er ufaglært, eller
 • at du har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år. Det vil sige, at du er faglært med forældet uddannelse.

Tilbud om uddannelsesløft kan alene gives efter aftale med dig. Du har pligt til at påbegynde og deltage i tilbuddet, når du har indgået aftale med jobcenteret om tilbuddet.

Læs om, hvornår du er fritaget for at skulle deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling