Hvad bliver modregnet i mine dagpenge?

Nogle typer indtægter og aktiviteter bliver modregnet i dine dagpenge, andre gør ikke. Det er vigtigt, at du oplyser Metal A-kasse om alle dine indtægter og aktiviteter på det dagpengekort, som du indsender til a-kassen hver måned.

heroImage
Samtaler med medlem i a-kasse i Hovedstaden. På billedet til venstre: Mohamed Ali til højre og Carsten Krüger til højre.

Få styr på, hvorfor du bliver trukket i dagpenge

 • Har du tjent penge, får du mindre udbetalt i dagpenge. Men ikke alle indtægter modregnes.
 • Eksempelvis bliver arbejdstimer modregnet i dagpengene.
 • Hvis din arbejdsgiver kun indberetter løn – men ikke arbejdstimer – til Skat, så omregner a-kassen din løn til timer, som modregnes i dagpengene. Omregningssatsen er 277,76 kroner pr. time. 

Husk altid at oplyse om alt arbejde og alle indtægter på dit dagpengekort hver måned.

Hvilke indtægter og aktiviteter bliver modregnet?

 • Arbejde i en måned, hvor du modtager dagpenge. Det gælder uanset, hvornår på dagen du har arbejdet, om det er på en helligdag, eller det er udenfor dit normale fag
 • Ulønnet arbejde modregnes også. Der er dog særlige regler for frivilligt, ulønnet arbejde for frivillige organisationer og foreninger
 • Selvstændig virksomhed. Skriv alle dine arbejdstimer med din virksomhed på dit dagpengekort. Arbejdstid med driftsopgaver og administration skal også med, fx regnskab og andre kontoropgaver og markedsføring
 • Fritidsbeskæftigelse med din virksomhed
 • Ombud: Indtægter, som du modtager for at udføre ombud og offentlige og private hverv
 • Politiske hverv: Løn som borgmester, rådmand eller udvalgsformand og som regionsformand
 • Pensioner: Løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg) fra tidligere arbejdsgiver. Det gælder også pensioner fra en arbejdsperiode i udlandet
 • Pension efter politiske hverv, fx som borgmester, udvalgsformand, rådmand, regionsformand, medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet
 • Legater, hvis der er knyttet en arbejdspligt til legaterne
 • Kunst: Indtægt fra førsteudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af fx bøger, fotografier, teaterstykker og film
 • Rådighedsløn og honorarer mv. samt indtægter, der træder i stedet for løn. Det gælder både ved udbetaling af engangsbeløb og løbende indtægter. Eksempler på indtægter der træder i stedet for løn er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og beløb fra Lønmodtagernes Garantifond
 • Fratrædelsesgodtgørelse modregnes, når beløbet helt eller delvist svarer til, hvad din arbejdsgiver skulle betale dig i løn i en opsigelsesperiode. Hvis dit ansættelsesforhold efter lov, overenskomst, regulativ, cirkulære eller ansættelseskontrakt giver mulighed for rådighedsløn eller lignende i forbindelse med en afskedigelse, medfører fratrædelsesgodtgørelsen modregning.

Hvilke indtægter bliver ikke modregnet?

 • Indtægter for opgaver i hjemmeværn, lokalt beredskab, fx frivilligt brandværn, kystredning og  digeberedskabet
 • Indtægt for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg
 • Indtægt, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter de kommunale styrelseslove og lov om regioner
 • Kapitalpensioner og kapitalforsikringer
 • Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger (herunder livrenter), der er uden forbindelse med et arbejdsforhold
 • Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension
 • Førtidspension inklusive tillæg og invaliditetsydelse efter lov om social pension.
 • Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring
 • Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver
 • Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte
 • Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.
 • Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom
 • Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig
 • Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster
 • Underholdsbidrag
 • Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold
 • Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension)
 • Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler
 • Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales, uden at ferien eller feriefridagene afholdes efter ferieloven
 • Indtægter i form af rådighedsvederlag, personlige tillæg mv. til deltidsansatte brandmænd.
 • Indtægter fra formueforvaltning.

Udfører du frivilligt, ulønnet arbejde, eller har du fritidsaktiviteter?

Der er regler om modregning i dagpengene for fritidsaktiviteter og for frivilligt, ulønnet arbejde.

G-dage

I nogle situationer skal din arbejdsgiver udbetale dagpengegodtgørelse (G-dage). På en G-dag får du ikke dagpenge fra a-kassen.

Er du ved at opføre eller ombygge dit eget hus?

Du kan ikke få dagpenge, hvis du er selvbygger eller medbygger på din egen bolig.
Du kan få dagpenge igen, når du ikke længere medvirker i byggeriet.

Ved mindre byggeri i egen bolig kan du bevare retten til dagpenge. Der skal dog ske modregning for de timer, du anvender på arbejdet.

Almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig medfører ikke modregning i dagpengene.

Husk at oplyse til a-kassen, hvis du er selvbygger eller medbygger.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling