Teleklub Fyns vedtægter og jubilæumskasse

Vedtægter for Teleklub Fyn

                                                      §   1. Navn

                                                      §   2. Formål

                                                      §   3. Landsklub

                                                      §   4. Klubgeneralforsamling

                                                      §   5. Klubbestyrelsen

                                                      §   6. Regnskab

                                                      §   7. Kontingent

                                                      §   8. Ændringer                                              

                                                      §   9. Ophør

                                                      § 10. Forretningsorden for generalforsamlingen

                                                      § 11. Tillidsrepræsentant

 

 

§ 1                 NAVN

 

1.1                 Klubbens navn er Dansk Metal Teleklub Fyn.

 

1.2                 Klubben er oprettet under Dansk Metal Odense afdeling.

 

 

§ 2                 FORMÅL

 

2.1                 Teleklub Fyn organiserer ansatte og tidligere ansatte med tilknytning til TDC-koncernen i henhold til beslutning i Dansk Metal, med undtagelse af ansatte, der organiseres i andre forhandlingsberettigede organisationer, med hvem Dansk Metal har indgået grænseaftale.

                      Det påhviler tillidsrepræsentanten at sørge for, at nyansatte optages i Dansk Metal, Odense afdeling og Teleklub Fyn snarest og senest 1 måned efter ansættelsen.

 

2.2                 Teleklub Fyn’s formål er:

                      2.2.1              at sikre medlemmerne service og vejledning omkring det TDC tilpassende overenskomsts grundlag.

                      2.2.2              at arbejde for forbedrede løn-, arbejds- og pensionsvilkår.

 

 

§ 3                 TDC LANDSKLUB

 

 3.3.1             TDC Landsklubaftaler, varetages af Teleklub Fyn i alle henseender, på vegne af Metal Odense afdeling.

 3.3.2             Teleklub Fyns bestyrelse udpeger repræsentant/er til landsklubben.

 

 

§ 4                 KLUBGENERALFORSAMLING

 

4.1                 Klubgeneralforsamlingen er Teleklub Fyns højeste myndighed. Kun den kan forandre klubbens vedtægter, som til enhver tid skal være i overensstemmelse med Metal Odense afdeling og Forbundets vedtægter.

 

4.2                 Der afholdes ordinær klubgeneralforsamling 1 gang årligt i marts/april måned. Ordinære klubgeneralforsamlinger indkaldes med 4 ugers varsel.

 

4.3                 Dagsorden for den ordinære klubgeneralforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent/er

2.   Regnskab

3.   Beretning

4.   Indkomne forslag

5.   Budget

6.   Valg ifølge vedtægter

7.   Eventuelt

 

4.4                 Klubgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal stemmer.

 

4.5                 Forslag, som ønskes behandlet på en klubgeneralforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før.

Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen skal kunne fås hos tillidsrepræsentanterne senest 1 uge før klubgeneralforsamlingen.

Ændringsforslag kan dog fremsættes på selve klubgeneralforsamlingen, men skal, for at nyde fremme, afleveres skriftligt til dirigent/erne.

 

4.6                 Adgang til klubgeneralforsamlingen har kun medlemmer og pensionister af Teleklub Fyn, samt gæster inviteret af bestyrelsen.

 

4.7                 Ekstraordinær klubgeneralforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring til formanden herom. Der skal indvarsles med mindst 1 uges varsel. De, som indvarsler, skal medsende en dagsorden og kun de på denne dagsordens værende punkter kan behandles.

 

4.8                 Udgør de fremmødte underskrivere ikke mindst 1/3 af det samlede medlemstal, er den ekstraordinære klubgeneralforsamling ikke beslutningsdygtig.

 

 

§ 5                 KLUBBESTYRELSEN

 

5.1                 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på klubgeneralforsamlingen:

Formanden – Kasserer – 3 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig med en Næstformand samt Sekretær.

Desuden vælges 2 regnskabstilsyn samt 1 bestyrelsessuppleant, bestyrelsessuppleanten deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret og bestyrelsesansvar.

Det tilstræbes at klubbens bestyrelse afspejler medlemsgrundlaget ved at bestyrelsen foretager valg og indstillinger under hensyntagen til medlemmernes fordeling på køn, fag og etniske minoriteter.

 

5.2                Ved den ordinære klubgeneralforsamling i lige årstal vælges:

Formanden

2 Bestyrelsesmedlemmer

1 Regnskabstilsyn.

 

5.3                Ved den ordinære klubgeneralforsamling i ulige årstal vælges:

Kasserer

1 Bestyrelsesmedlem

1 Bestyrelsessuppleant

1 Regnskabstilsyn.

 

 

§ 6                 REGNSKAB

 

6.1                 Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet og kassereren varetager bogholderi og regnskab.

 

6.2                 Kassereren er pligtig til at indsætte den eventuelt overskydende kassebeholdning i det af bestyrelsen vedtagne pengeinstitut.

                  Bestyrelsen er bemyndiget til at:

 

·        At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

 

·        At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

 

 

6.3                 Regnskabsåret skal følge kalenderåret.

                      Regnskabet skal, i trykt og revideret stand, tilsendes tillidsrepræsentanterne og her ligge til udlevering eller eftersyn for medlemmerne mindst 8 dage før hver ordinær klubgeneralforsamling.

 

6.4                 Mindst 1 af regnskabstilsyn skal revidere regnskabet mindst en gang halv årligt, dog har bestyrelsen ret til at tilsige til eftersyn, når det menes formålstjenligt.

Der skal foreligge bilag med dato for alle poster.

Regnskabstilsynet har ret til at foretage eftersyn uden forudgående varsel.

 

6.6                 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser.

 

6.7                 Ved udtrædelse har medlemmerne ikke krav på nogen del af Teleklub Fyn’s formue.

 

 

§ 7                 KONTINGENT

 

7.1                 Kontingentet til Teleklub Fyn fastsættes af klubgeneralforsamlingen.

 

7.2                 Alt kontingent til Teleklub Fyn, betales månedsvis forud og opkræves normalt over selskabets lønningsregnskab.

 

7.3                 Klubkontingentet for deltidsansatte, studerende, lærlinge og værnepligtige nedsættes med 1/2 af kontingentet og afrundes til hele kroner.

                      Deltidsansatte skal opfylde arbejdsløshedskassens betingelser for deltidskontingent.

 

7.4                Kontingentfri til Teleklub Fyn er:

-        Ekstraordinære medlemmer, pensionister, efterlønsmodtagere.

-        Medlemmer, som ikke oppebærer dagpenge eller har anden indtægt.

-        Æresmedlemmer.

                     Disse medlemmer har dog ikke stemmeret.

 

 

§ 8                 ÆNDRINGER

 

8.1                 Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted på en klubgeneralforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

 

§ 9                 OPHØR

 

9.1                 Teleklub Fyn kan kun opløses efter de bestemmelser, der til enhver tid er givet af forbundet.

 

9.2                 Medlemmerne kan intet krav gøre på foreningens formue. I tilfælde af opløsning overgår foreningens formue til Metal Odense afdeling.

 

 

 

§ 10               FORRETNINGSORDEN FOR KLUBGENERALFORSAMLINGEN

 

10.1               Formanden, i dennes fravær næstformanden, åbner klubgeneralforsamlingen og foranlediger valg af 1 eller 2 dirigenter.

 

10.2               Dirigenten/erne fordeler selv opgaverne mellem sig.

 

10.3               Dirigenten/erne konstaterer, om klubgeneralforsamlingen er lovlig                       indvarslet og beslutningsdygtig, samt oplæser dagsordenen.

 

10.4               Dirigenten/erne leder klubgeneralforsamlingen i overensstemmelse med Teleklub Fyn’s vedtægter og er højeste myndighed, så længe hvervet varetages.

I tilfælde, hvor forretningsordenen intet forskriver, skal dirigentens/ernes afgørelse respekteres.

 

10.5               Ethvert medlem kan, efter rækkefølge, få ordet. Dirigenten/erne kan

                     afbryde en taler, såfremt denne ikke følger dagsordenen.

 

10.6               Såfremt en taler ikke vil efterkomme dirigentens/ernes henstillinger, kan dirigenten/erne, med forsamlingens flertal fratage taleren ordet i den foreliggende sag.

 

10.7               Begærer et medlem ordet til forretningsordenen eller korrigerende oplysning, skal dirigenten/erne afbryde forhandlingerne og straks give ordet til den begærede, men dirigenten må nøje overvåge, at det virkelig er et forretningsordensspørgsmål eller en korrektion.

 

10.8               Ethvert medlem kan stille forslag om afslutning. Vedtages forslaget, er al forhandling om det foreliggende emne afsluttet, dog skal de indtegnede talere have mulighed for at få ordet.

Et angrebet medlem har altid ret til at få ordet.

Forslagsstilleren og formanden skal altid kunne få ordet som sidste talere.

 

10.9               Dirigenten/erne kan, når dirigenten skønner det fremmende for mødets afvikling, indskrænke taletiden på minutter.

 

10.10             Hvis klubgeneralforsamlingen forlanger dirigenten/erne udskiftet, leder Teleklub Fyn’s formand afstemningen herom. Genvalg kan finde sted.

 

10.11             Dirigenten/erne kan, til hjælp ved afstemninger, foranledige nedsat et stemmeudvalg. Et stemmeudvalg skal bestå af mindst tre medlemmer.

 

10.12             Afstemning kan ske ved fuldmagt, hvis fuldmagtsgiveren er tjenstlig

forhindret. Fuldmagten afleveres straks ved klubgeneralforsamlingens åbning til kontrol af gyldigheden.

 

10.13            Ved alle afstemninger, som vedtægterne ikke foreskriver særlige regel for, kræves der simpelt flertal.

 

10.14            Afstemning sker almindeligvis ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, når over halvdelen af de mødte forlanger det.

Bestyrelsen vælges ved almindelig håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis dette forlanges af blot 10 medlemmer.

 

10.15            Ændring af klubgeneralforsamlingens forretningsorden kan kun finde sted på en klubgeneralforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Eventuelle ændringer får først virkning fra den efterfølgende

Klubgeneralforsamling.

 

§ 11               TILLIDREPRÆSENTANTEN

 

11.1               Tillidsrepræsentanter vælges i henhold til Tillidsrepræsentantreglerne.

Andre interessegrupper, som ønsker en tillids- eller kontaktrepræsentant, kan ansøge bestyrelsen.

 

11.2                        Ekstraordinært valg afholdes hvis:

a.                   Tillidsrepræsentanten forlader det område, hvori vedkommende er valgt.

b.                   Tillidsrepræsentanten avancerer til ledende stilling.                                Valg skal afholdes senest 14 dage efter bekendtgørelse.

c.                   Tillidsrepræsentanten ønsker at nedlægge sit hverv.                           Ønske om nedlægning skal forelægges bestyrelsen.

d.                   Tillidsrepræsentanten kommer i mistillid. Såfremt mindst 1/3 af gruppen underskriver en klage til bestyrelsen, skal denne indkalde gruppen til møde. Såfremt mindst 2/3 af gruppen er fremmødt, kan nyvalg finde sted. Nyvalg skal vedtages med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte.

 

11.3              Tillidsrepræsentanten bekendtgør med mindst 8 dages varsel, at der afholdes tillidsrepræsentantvalg.

Tillidsrepræsentanten leder mødet, der med undtagelse af det under § 11.2 stk. d nævnte, er beslutningsdygtigt med det fremmødte antal medlemmer. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt mere end en kandidat er foreslået. Ingen kan opnå valg som tillidsrepræsentant uden majoritet af over halvdelen af de afgivne stemmer.

Den kandidat, der har opnået kvalificeret majoritet, er valgt. Opnår ingen kvalificeret majoritet, udgår den, der har opnået det mindste antal stemmer, hvorefter der fortages ny afstemning blandt de resterende kandidater.

Der kan stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagtsgiveren er tjenstlig forhindret.

Fuldmagten afleveres til tillidsrepræsentanten eller en repræsentant for

Teleklub Fyn’s bestyrelse, før afstemningen påbegyndes.

                    

                     11.4              Genvalg kan finde sted.

 

11.5              Valget af tillidsrepræsentant er først gyldigt, når det er godkendt af Metal Odense og meddelt Forbundet og Selskabet.

 

11.6              Der afholdes tillidsrepræsentantsmøde så ofte, der er behov herfor, dog mindst 2 gange årligt.

 

11.7              Det er tillidsrepræsentantens pligt:

                11.7.1           -   at sætte sig grundigt ind i alle overenskomster og lignede, samt de vedtægter, der er gældende for Teleklub Fyn, således at tillidsrepræsentanten til enhver tid kan påtale eventuelle misligholdelser af disse.

 

                11.7.2           -   at optage kontakt med nye medarbejdere på afdelingen/distriktet

 

                11.7.3           -   at oplæse bestyrelsesprotokollerne på mødestedet, eller på anden måde sikre, at medlemmerne får kendskab til disse.

 

11.8              Tillidsrepræsentanten har til enhver tid ret til fornøden tjenestefrihed i forbindelse med organisationsarbejdet, dog skal dette meddeles nærmeste foresatte.

 

 

                    

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 2013

                      


Vedtægter for Teleklub Fyn's Jubilæumskasse

 

                      §   1. Navn

                      §   2. Formål

                      §   3. Ledelse

                      §   4. Kontingent

                      §   5. Regnskab

                      §   6. Medlemmernes rettigheder og forpligtelser

                      §   7. Ændringer

                      §   8. Ophør

 

§ 1                Navn

1.1                 Foreningens navn er Teleklub Fyn's jubilæumskasse.

1.2                 Foreningens hjemsted er Odense.

 

§ 2                 FORMÅL

2.1                 Foreningens formål er:

- at markere medlemmernes jubilæer i TDC koncernen.

- at støtte afholdelse af telefonarbejdernes juletræsfest.

 

 § 3                 LEDELSE

Teleklub Fyn's bestyrelse udgør tillige foreningens bestyrelse.

Teleklub Fyn's kasserer er tillige bogholder for foreningen.

Teleklub Fyn's revisor er tillige revisor for foreningen.

 

§ 4                 KONTINGENT

4.1                 Der indbetales ikke kontingent.

 

 § 5                 REGNSKAB

Der føres særskilt regnskab for foreningen.                  

Regnskabet skal forelægges i henhold til Teleklub Fyn's vedtægter.

 

§ 6                 MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER. 

6.1                 Ved et medlems 25, 40 og 50 års jubilæum skænkes en gave på kr. 1.000,00.

6.5                 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser.

6.6                 Ved udtræden af Teleklub Fyn har medlemmerne ikke krav på nogen del af foreningens formue.

 

§ 7                 ÆNDRINGER

Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted på en generalforsamling, og

kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

§ 8                 OPHØR

8.1                 Foreningen kan kun ophæves på en generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

8.2                 Foreningen ophører det regnskabsår, hvor foreningens formue en mindre end 10.000 kr.

8.3                 Foreningen formue overgår ved ophør til Teleklub Fyn.

 

Vedtaget på generalforsamling den 25. november 2013                                                                   

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Metal Odense og få en snak.

6611 9196

Telefontider: 

Mandag: 8.00 - 16.00
Tirsdag: 8.00 - 16.00
Onsdag: 8.00 - 12.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Du kan også skrive til: odense@danskmetal.dk